Pozycjonowanie stron internetowych

"B?d? widoczny w wyszukiwarkach internetowych. Pozwól odnale?? si? potencjalnym klientom."

Pozycjonowanie jest kompleksow? us?ug?. Jej celem jest wypromowanie strony internetowej na najwy?sze pozycje w wynikach wyszukiwania dla wskazanych wyra?eń kluczowych. Dla klientów z ca?ego ?wiata wyszukiwarki internetowe s? najwa?niejszym ?ród?em informacji o produktach, us?ugach i markach.

Pawe? Korniak
Pawe? Korniak
Specjalista ds. e-marketingu
Darmowa konsultacja

Pierwsza strona Google, pierwsza dziesi?tka wyników, pierwsza trójka wy?wietleń to cel, do którego d??ymy. Dlaczego?

Pozycjonowanie to suma z?o?onych dzia?ań, których celem jest zwi?kszenie widoczno?ci strony w organicznych wynikach wyszukiwania. W szerszej perspektywie oznacza to, ?e strona b?dzie utrzymywa?a si? na wysokiej pozycji stabilnie. Pierwsze miejsce w wyszukiwarce zgarnia przeci?tnie ponad 55 proc. klikni??, natomiast pierwsza pi?tka wy?wietlanych wyników w sumie ponad 88 proc. Wzrost widoczno?ci witryny powoduje zintensyfikowanie jej autentyczno?ci w oczach u?ytkowników. Strona internetowa, która pojawia si? na jednej z pierwszych pozycji w wynikach wyszukiwania, uwa?ana jest przez internautów za wiarygodn? i godn? zaufania. I to w?a?nie na uzyskanie takiego efektu ukierunkowujemy nasze dzia?ania w ramach us?ugi, jak? jest pozycjonowanie.

Jak to robimy?

Us?ug? pozycjonowania rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu SEO, który jest dok?adn? analiz? strony pod k?tem wyszukiwarek internetowych. Na podstawie otrzymanych wniosków opracowujemy strategi? przysz?ych dzia?ań i dobieramy s?owa kluczowe. Decyzj? dotycz?c? wyboru typu pozycjonowania (szerokie vs. tradycyjne) podejmujemy wraz z Klientem. Pomagamy równie? w wyborze wyszukiwarki, której ?rodowisko b?dzie najkorzystniejsze dla dzia?ań prowadzonych na stronie i poza ni?. Specjalizujemy si? w pozycjonowaniu w Google – najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej w Polsce i na ?wiecie, ale pracujemy równie? na innych, mniej znanych.

Dokonujemy rejestracji strony w wyszukiwarkach, aktualizuj?c posiadane przez nie informacje na temat serwisu. Optymalizacj? strony przeprowadzamy zarówno pod k?tem merytorycznym, jak i technicznym. Stale kontrolujemy ten proces oraz monitorujemy uzyskane wyniki pozycjonowania za pomoc? precyzyjnych i ?atwych w obs?udze aplikacji. Pozyskujemy tylko linki wysokiej jako?ci – prowadz? do strony Klienta z zaufanych witryn o zbli?onej tematyce.

Prace prowadzimy jedynie na sprawdzonych narz?dziach (m.in. SurferSEO, Senuto) – podczas wyboru odpowiednich mamy na wzgl?dzie przede wszystkim efektywno??. W osi?ganiu coraz lepszych wyników pomaga nam wysuwanie wniosków na ka?dym etapie prac. Umo?liwia to bardzo szybkie przeprojektowanie za?o?eń i ewentualn? zmian? strategii lub narz?dzi.

Najwa?niejsze korzy?ci

Wysoka pozycja strony w wynikach wyszukiwania wp?ywa bezpo?rednio na ruch. Zwi?kszona cz?stotliwo?? wizyt na stronie przek?ada si? na pozyskiwanie nowych klientów, czego konsekwencj? jest znacz?cy wzrost sprzeda?y, umocnienie charakteru transakcyjnego marki lub realizacja za?o?eń wizerunkowych (w zale?no?ci od celu strategii marketingowej). Ruch na stronie widocznej w Google posiada wysoki wspó?czynnik konwersji. U?ytkownicy docieraj?cy do witryny na pierwszej karcie wyników sk?onni do s? wykonania dzia?ań maj?cych konkretne znaczenie dla firmy. Mo?e to by? zarówno zakup, jak i zapisanie si? do newslettera, skontaktowanie si? z dzia?em obs?ugi czy rejestracja konta w serwisie.

Warto mie? na uwadze, ?e pozyskanie ruchu naturalnego przy uwzgl?dnieniu perspektywy czasowej i liczby u?ytkowników wi??e si? z niewielkim kosztem. Przy maksymalnym wykorzystaniu potencja?u wszystkich elementów wp?ywaj?cych na pozycjonowanie (SEO, link building, trust rank), jeste?my w stanie budowa? stabiln? pozycj? strony internetowej w wyszukiwarce. Warto pami?ta? o tym, ?e pozycjonowanie strony staje si? konieczno?ci?. Je?li firma chce skutecznie prowadzi? swoj? dzia?alno??, musi zaznaczy? swoj? obecno?? w internecie. Prowadzenie biznesu, przenosi si? bowiem do przestrzeni wirtualnej. Pierwsz? czynno?ci? potencjalnego klienta jest poszukiwanie informacji o produkcie lub us?udze w sieci. Dlatego te? niekorzystanie dzia?ań maj?cych na celu budowanie rozpoznawalno?ci marki w wyszukiwarce jest g?ówn? przyczyn? odp?ywu klientów do konkurencyjnej firmy (strony). Wysoka pozycja witryny uzyskana w toku prowadzonych przez nas dzia?ań optymalizacyjnych sprawi, ?e wyszukiwarka skieruje ten typ u?ytkowników na stron? naszego Klienta.

Wbrew powszechnym opiniom pozycjonowanie nie jest us?ug? dedykowan? firmom z du?ym bud?etem, które prowadz? najcz??ciej dzia?ania na szerok? skal?. Stosowanie tego typu rozwi?zań zaleca si? równie? mniejszym firmom z ograniczonym bud?etem.

Co oferujemy?

  • Znaczne zwi?kszenie ilo?ci i jako?ci ruchu na stronie internetowej. Dzia?ania b?d?ce komponentami us?ugi ukierunkowane s? na generowanie wizyt u?ytkowników najbardziej sk?onnych do pozostania sta?ymi odbiorcami marki.
  • Pozyskiwanie warto?ciowych linków odsy?aj?cych do pozycjonowanej witryny w ramach prac wchodz?cych w zakres pozycjonowania (link building).
  • Audyt SEO, którego wyniki stanowi? baz? wyj?ciow? wdra?anych rozwi?zań optymalizacyjnych. Analiza obejmuje nie tylko elementy na stronie (on-site), ale dotyczy równie? tego co dzieje si? poza ni? (off-site).
  • Wsparcie w projektowaniu struktury witryny internetowej, zoptymalizowanie jej zawarto?ci i kodu ?ród?owego oraz w?a?ciwe dopasowanie tre?ci, które jest niezb?dne do osi?gni?cia zak?adanej pozycji w wyszukiwarce.
  • Pomoc w wyborze wyszukiwarki, a tak?e fraz kluczowych w oparciu o najskuteczniejsze na rynku narz?dzia (m.in.: Senuto, SEMSTORM, Answer The Public).
  • Przygotowanie tre?ci zawieraj?cych frazy kluczowe. W ramach towarzysz?cej pozycjonowaniu us?ugi SEO Copywriting tworzymy teksty, które odpowiadaj? oczekiwaniom u?ytkowników i wspomagaj? prace optymalizacyjne.
  • Dostosowanie witryny pod urz?dzenia mobilne – co jest obecnie ju? konieczno?ci? w kontek?cie pozycjonowania.
  • Indywidualnego opiekuna, który jest kierownikiem projektu odpowiadaj?cym za koordynowanie wszystkich dzia?ań wchodz?cych w zakres us?ugi i doradc? marketingowym naszego Klienta.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 白水县| 万源市| 仁布县| 普宁市| 樟树市| 山阴县| 宜川县| 三河市| 贡觉县| 淮南市| 旬阳县| 民丰县| 柘荣县| 德化县| 株洲市| 马龙县| 麻阳| 读书| 内丘县| 博客| 江北区| 曲水县| 平和县| 湾仔区| 昭平县| 嵊泗县| 离岛区| 淮安市| 南木林县| 井冈山市| 基隆市| 潞城市| 池州市| 宁乡县| 靖西县| 固始县| 施甸县| 大英县| 湘潭县| 怀仁县| 大埔县|