Platforma B2B dla Barlinek S.A.

BARLINEK S.A. to najwi?kszy i najbardziej znany polski producent pod?óg drewnianych. Posiada 150-letnie do?wiadczenie w przemy?le drzewnym. Obecnie sieci? sprzeda?y obj?te jest 55 krajów na pi?ciu kontynentach. Znakiem rozpoznawczym firmy jest deska Barlinecka, która okre?lana jest w Europie jako „engineered wood”.

Zadania i cele

Realizacja polega?a na wdro?eniu systemu B2B, którego podstawowym zadaniem jest automatyzowanie dzia?ań handlowych prowadzonych pomi?dzy Barlinkiem, a jego jednostkami sieci sprzeda?y, zlokalizowanych na ró?nych zagranicznych rynkach.

Jednym z warunków niezb?dnych do wdro?enia systemu by?a jego integracja z systemem IFS w obszarach katalogu produktów, zamówień i struktury sieci sprzeda?y.

System B2B umo?liwia sprawn? obs?ug? procesu zamawiania produktów. Ka?dy punkt sprzeda?y mo?e przegl?dn?? dedykowany dla niego katalog produktów, sprawdzi? dost?pno?? ka?dego towaru oraz z?o?y? zamówienie. Dodatkowo sprzedawca mo?e przygotowa? oraz wydrukowa? dla klienta ofert?, a dopiero w pó?niejszym czasie przekszta?ci? j? w zamówienie.

W systemie zosta?o obs?u?onych kilka typów ról u?ytkowników. Pozwala to na profilowanie danych oraz funkcji systemu dla sprzedawcy, dealera, przedstawiciela handlowego czy dyrektora sprzeda?y. Przyk?adem takiego rozwi?zania mo?e by? wdro?ony modu? raportowy, który dost?pny jest wy??cznie dla przedstawiciela handlowego, dealera oraz dyrektora.

W systemie dost?pny jest równie? program lojalno?ciowy. Jego uczestnicy na podstawie zarejestrowanych sprzeda?y oraz po ich pozytywnej weryfikacji otrzymuj? punkty.

Warto równie? wymieni? dwa kolejne modu?y, z których korzystaj? u?ytkownicy platformy. Pierwszy z nich to modu? komunikatów pozwalaj?cy na publikowanie informacji dla jednostek sieci sprzeda?y z uwzgl?dnieniem rynku, a nawet konkretnych punktów sprzeda?y. Drugim rozwi?zaniem jest modu? reklamacji, który pozwala rejestrowa? w systemie zg?oszenia reklamacyjne klientów.

Obecnie system obs?uguje rynek ukraiński, rumuński oraz rosyjski.

G?ówne korzy?ci dla Klienta
  • Automatyzacja procesu zamówień,
  • skrócenie czasu zwi?zanego z przygotowaniem i przekazaniem zamówienia,
  • mo?liwo?? przygotowywanie ofert w systemie,
  • pe?na historia zamówień,
  • obs?uga przez system wielu rynków o ró?nej strukturze sprzeda?y.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 南京市| 达孜县| 汝城县| 砚山县| 屏东市| 永平县| 寿光市| 溧水县| 若尔盖县| 龙南县| 昭觉县| 中超| 辽阳县| 揭西县| 华阴市| 玉田县| 肇源县| 台山市| 西乡县| 鹤山市| 鸡东县| 南和县| 阳东县| 达州市| 隆子县| 铜梁县| 南昌县| 巴彦淖尔市| 淳安县| 泾阳县| 张家口市| 洪湖市| 溧水县| 丹阳市| 宣恩县| 红桥区| 深圳市| 田东县| 大渡口区| 芮城县| 会泽县|