Platforma e-commerce grupy Max Elektro

Max Elektro to ogólnopolska sie? sklepów z bran?y RTV / AGD / IT, nale??ca do firmy Galicja Tomaszek obecnej na rynku od przesz?o 25 lat. Zrzesza ponad 350 sklepów na terenie ca?ej Polski. Firma k?adzie du?y nacisk na doradztwo w zakresie optymalnego kosztowo doboru sprz?tu dla ka?dego i na ka?d? kieszeń. Gwarantuje tak?e szeroki zakres us?ug posprzeda?owych takich jak transport czy profesjonalny monta?.

Zadania i cele

Grupa zakupowa Max Elektro funkcjonuje na zasadzie hurtowni ze sprz?tem RTV/AGD/IT, a w swoich dzia?aniach stawia na relacje partnerskie. "Max Elektro dostarcza sklepom produkty znanych marek w atrakcyjnych cenach, oferuj?c im ponadto branding lokalu, a tak?e reklam? sieci, do której od tej pory nale??. W?a?ciciele sklepów decyduj?cy si? na wspó?prac? w ramach grupy zakupowej ceni? sobie przede wszystkim niezale?no?? oraz mo?liwo?? wspólnej reklamy” – wspomina Tomasz Suchy, Dyrektor Handlowy RTV/SDA/IT.

Dedykowana platforma e-commerce pozwala na sprawne zarz?dzanie sprzeda?? w sieci kilkuset e-sklepów.

Max Elektro wraz z Ideo od ponad 4 lat wspólnie rozwija rozbudowan? platform? sprzeda?ow?, która powala na obs?ug? sklepów internetowych zrzeszonych w grupie zakupowej. Od strony konsumenckiej platforma stanowi rozbudowany system e-commerce, który ??czy g?ówny sklep Max Elektro z franczyzowymi punktami z terenu ca?ej Polski. Zamawiaj?cy maj? mo?liwo?? odbioru produktów w kilkuset miejscowo?ciach, w wybranym sklepie „tu? za Twoim rogiem”. Mog? tak?e skorzysta? z oferowanych przez sklepy us?ug dodatkowych – dostawa, transport, zakup na raty, ubezpieczenie sprz?tu, monta? i konfiguracja sprz?tu.

Dla zapewnienia wysokiej wydajno?ci platform? wdro?yli?my w oparciu o silnik Edito CMS. W systemie po?o?yli?my nacisk na maksymalne uproszczenie procedury dodawania kolejnego sklepu lub modyfikacj? ju? istniej?cych. Zarz?dzaj?cy ma wgl?d i mo?liwo?? zmian w konfiguracji p?atno?ci i modyfikacji/rozszerzaniu oferty prezentowanej w danym sklepie. Dzi?ki zastosowaniu koncepcji omnichannel, klienci maj? zapewnione spójne do?wiadczenia zakupowe bez wzgl?du na to, z jakiego miejsca rozpoczynaj? swój kontakt z grup? Max Elektro. Zarówno przez Internet, jak i podczas obs?ugi stacjonarnej.

Odpowiednie opisy, zdj?cia i prezentacje mog? zwi?kszy? atrakcyjno?? oferty a tym samym znacz?co wp?yn?? na sprzeda?. By zapewni? najwy?sz? jako?? tych tre?ci system sklepu obs?uguje prezentacj? informacji o produktach na podstawie dedykowanych kart typu Rich Card. Dzi?ki temu opis danego produktu mo?e przyj?? dowoln?, preferowan? przez producenta form?. Platform? zintegrowali?my tak?e z baz? e-Opisy, która dostarcza bogate zasoby informacji o danych technicznych produktów prezentowanych w sklepie. E-Opisy dostarczaj? tak?e baz? dedykowanych ka?dej kategorii produktowej filtrów. Mog? by? one wykorzystane np. podczas wyszukiwania produktów przez internaut?, co u?atwia mu znalezienie odpowiedniego dla niego towaru.

Platforma zosta?a zintegrowana tak?e z systemem ERP – Naviero. Pozwola to na aktualizowanie oferty produktowej w ca?ej sieci. Automatycznie aktualizuj? si? tak?e stany magazynowe, polityka cenowa czy te? informacja o czasie dostarczenia konkretnego produktu do klienta b?d? sklepu nale??cego do sieci Max Elektro.

By u?atwi? proces zakupowy wprowadzili?my koszyk one step, który pozwala na zapoznanie si? ze wszystkimi parametrami zamówienia na jednej karcie. Podsumowanie kosztów jest automatycznie przeliczane po wyborze miejsca i sposobu dostawy, dost?pnych us?ug dodatkowych czy sposobu p?atno?ci.

W ramach wspó?pracy z firm? SYNERISE oraz wsparcia dzia?ań marketing automation (automatyzacji marketingu) wdro?yli?my kody ?ledzenia platformy, co pozwala podnie?? efektywno?? dzia?ań marketingowych.

G?ówne korzy?ci dla Klienta
  • Kompleksowa obs?uga sieci e-sklepów,
  • przyjazne narz?dzie do zarz?dzania sklepami indywidualnych partnerów,
  • usprawnienie zarz?dzania sprzeda?? dzi?ki licznym integracjom,
  • kompleksowa informacja dla kupuj?cych dzi?ki obs?udze koszyka one step.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 新化县| 南澳县| 崇礼县| 芜湖县| 岢岚县| 新源县| 罗定市| 界首市| 台中县| 广水市| 桦川县| 改则县| 芦溪县| 榆中县| 始兴县| 象州县| 青龙| 沿河| 镇安县| 保定市| 杭州市| 徐州市| 洪泽县| 临安市| 图木舒克市| 深圳市| 盐山县| 石嘴山市| 普安县| 东乡县| 乡宁县| 惠州市| 祁阳县| 西乌珠穆沁旗| 冕宁县| 通河县| 富平县| 定西市| 惠来县| 乐昌市| 黄浦区|