Dedykowana platforma zarz?dzaj?ca programem lojalno?ciowym Costa Coffee

Costa Coffee Polska S.A. to polski operator drugiej co do wielko?ci na ?wiecie, sieci kawiarni. Posiada ponad 3 tysi?ce punktów w 30 krajach, z czego wi?cej ni? po?owa funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Bari?ci Costa Coffee stale podnosz? swoje umiej?tno?ci, bior?c udzia? w cyklicznych Akademiach Kawowych. Najlepsi z nich regularnie startuj? w mi?dzynarodowych konkursach baristycznych.

Zadania i cele

Dla Klienta stworzyli?my dedykowan? platform? obs?uguj?c? program lojalno?ciowy, dost?pny dla konsumentów z poziomu aplikacji mobilnej oraz strony internetowej. Projekt ma na celu wyeliminowanie dotychczas u?ywanych plastikowych kart oraz zwi?kszenie atrakcyjno?ci programu.

Dedykowana platforma lojalno?ciowa pozwalaj?ca na sprawn? obs?ug? dziesi?tek tysi?cy transakcji dziennie.

Uczestnicy starego programu, podczas rejestracji mog? przenie?? na swoje konto wcze?niej zdobyte punkty. Intuicyjny program lojalno?ciowy umo?liwia zbieranie wirtualnych „ziarenek kawy”, które pó?niej zamieniaj? si? w vouchery na napoje. Kupuj?cy otrzymuj? jedno ziarenko za ka?dy produkt obj?ty promocj?. Nast?pnie mog? odbiera? nagrody podaj?c sprzedawcy QR kod, wygenerowany automatycznie w aplikacji mobilnej.

Administratorzy systemu maj? mo?liwo?? tworzenia w?asnych promocji, kuponów zni?kowych od partnerów, voucherów na produkty sezonowe, wyznaczania happy hour czy te? przydzielania klientom nagród specjalnych np. z okazji ich urodzin. Program obs?uguje równie? pracowników kawiarni.

Na podstawie zgromadzonych danych i parametrów na temat aktywno?ci uczestników programu, administratorzy mog? tworzy? dedykowane promocje. Np. wyodr?bni? klientów cz?sto w zadanym okresie odwiedzaj?cych kawiarnie i nagrodzi? ich specjaln? promocj?. Z drugiej strony mo?na przes?a? kupon rabatowy osobom, które ju? dawno nie pojawi?y si? w kawiarni. Daje to mo?liwo?? targetowania promocji w dowolny sposób i aktywowania klientów nale??cych do okre?lonych grup wiekowych. Co za tym idzie, mog? powsta? dedykowane oferty np. dla uczniów czy studentów.

System obs?uguj?cy program lojalno?ciowy jest zintegrowany z kasami fiskalnymi kawiarni. Daje to pewno?? prawid?owego naliczania punktów i rabatów dla uczestników programu.

Podczas realizacji korzystali?my m.in. z platformy .NET Core wspieraj?cej tworzenie aplikacji oraz biblioteki Vue.js umo?liwiaj?cej projektowanie interaktywnych komponentów stron www. Pos?u?yli?my si? równie? praktyk? programistyczn? – Continuous Delivery. Polega ona na budowaniu oprogramowania w taki sposób, ?e mo?e ono zosta? opublikowane i zaktualizowane na ?rodowisku produkcyjnym w dowolnej chwili.

W ramach wspó?pracy zapewniamy sta?e wsparcie techniczne systemu obs?uguj?cego program.

G?ówne korzy?ci dla Klienta
  • Intuicyjny i atrakcyjny dla klientów program lojalno?ciowy,
  • migracja uczestników starego programu,
  • mo?liwo?? segmentacji u?ytkowników i tworzenia specjalnych promocji,
  • integracja systemu z kasami fiskalnymi,
  • dost?p do programu poprzez aplikacj? mobiln? i portal internetowy,
  • sta?e wsparcie techniczne programu.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 子洲县| 泰州市| 东乌珠穆沁旗| 阳山县| 娄底市| 沂源县| 泰和县| 沭阳县| 仪陇县| 东至县| 望都县| 福贡县| 宿松县| 青神县| 出国| 福安市| 黄冈市| 景泰县| 金溪县| 永修县| 大丰市| 嘉鱼县| 涡阳县| 明水县| 星子县| 长海县| 墨江| 水城县| 毕节市| 南和县| 宁夏| 呼和浩特市| 临泉县| 屏东市| 祥云县| 郎溪县| 万州区| 农安县| 蒙阴县| 梁河县| 内江市|