Portal informacyjny dla Medicover

Medicover od ponad 20 lat zapewnia pe?n? opiek? medyczn?, obejmuj?c? us?ugi ambulatoryjne, stomatologi?, diagnostyk? obrazow?, laboratorium i kompleksow? opiek? szpitaln?. Posiada 41 w?asnych placówek ambulatoryjnych i 1250 wspó?pracuj?cych. Od 2009 roku posiada równie? wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie. Medicover zatrudnia obecnie 15,9 tys. pracowników.

Zadania i cele

Dla Klienta wdro?yli?my portal informacyjny, który ??czy funkcj? informacyjn? i praktyczn?. Zawiera obszern? baz? wiadomo?ci na tematy zwi?zane ze zdrowiem, informacje o us?ugach specjalistów oraz praktyczne narz?dzia u?atwiaj?ce korzystanie z mo?liwo?ci oferowanych przez szpital. Wdro?enie w oparciu o Edito w technologii .NET zapewnia wysok? wydajno??, dzi?ki której portal sprawnie obs?uguje blisko 1,8 mln ods?on miesi?cznie.

Portal informacyjny zawieraj?cy szereg funkcjonalno?ci u?atwiaj?cych obs?ug? ponad 500 tysi?cy pacjentów rocznie.

W?ród modu?ów dedykowanych posiada wyszukiwark? lekarzy obejmuj?c? ponad 3 tys. lekarzy oraz 1100 piel?gniarek. Wyszukiwarka zbudowana w oparciu o silnik ElasticSearch zawiera praktyczne filtry i pozwala sprawnie znale?? poszukiwanego specjalist?. U?ytkownik mo?e dokona? wyboru ze wzgl?du na placówk? w jakiej lekarz przyjmuje, specjalizacj? oraz znajomo?? j?zyków obcych, co mo?e by? pomocne w wypadku pacjentów zagranicznych. Po wybraniu specjalisty internauta kierowany jest na stron? pozwalaj?c? na umówienie wizyty w dogodnym dla siebie terminie. Podobne udogodnienia zawiera wyszukiwarka placówek.

W serwisie u?ytkownicy mog? znale?? zintegrowany system u?atwiaj?cy kontakt z firm?. Za pomoc? dedykowanych formularzy mo?na wys?a? pytanie dotycz?ce oferty opieki, wyrazi? swoj? opini?, b?d? zg?osi? pomys?. Zak?adka zawieraj?ca oferty pracy zintegrowana jest z systemem eRecruiter, co u?atwia Klientowi obs?ug? trwaj?cych rekrutacji.

W ramach zak?adki „Sprawd? swoje zdrowie” przegl?daj?cy stron? maj? dost?p do licznych narz?dzi. Kalkulatory BMI, ci??owy czy dni p?odnych, dzienniczki pomiaru glukozy i ci?nienia krwi, biomechaniczej oceny narz?du ruchu, czy interaktywnego talerza do komponowania posi?ków to tylko niektóre z dedykowanych mini-aplikacji stworzonych na potrzeby serwisu.

Baza leków oraz encyklopedia zdrowia pe?ni? funkcj? informacyjn? na temat konkretnych zagadnień medycznych oraz lekarstw. Zawarte tam szczegó?owe informacje mog? znacznie pomóc u?ytkownikowi w zrozumieniu swojej choroby, b?d? uzyskaniu dok?adnych wiadomo?ci na temat posiadanego leku.

Wyrazem zadowolenia Klienta ze wspó?pracy z Ideo jest powierzenie nam wykonania kolejnych portali, dedykowanych na rynki zagraniczne - Rumunia i Indie.

Serwisy uzupe?nili?my o dok?adn? map? z placówkami. Wybieraj?c okre?lony region u?ytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stron? ze szczegó?owymi danymi teleadresowymi ka?dej jednostki. Ponadto, wyszukiwarka zosta?a rozbudowana o opcj? zaw??ania wyników. Dzi?ki temu, system dostosowuje wyniki wyszukiwania w zale?no?ci od pierwszego zastosowanego filtru. Takie rozwi?zanie pozwala na szybki kontakt z wybranym specjalist? i skraca czas konieczny do umówienia si? na wizyt? lekarsk?. Stworzyli?my tak?e mechanizm, który po wybraniu danego lekarza, od razu wy?wietla informacje godzin przyjmowania pacjentów w placówkach.

Od?wie?ona zosta?a te? wizualna forma prezentacji wizytówek poszczególnych specjalistów na stronie. Ponadto, wersja mobilna serwisów zawiera opcj? dodawania numerów telefonów do konkretnych placówek za po?rednictwem panelu administracyjnego.

G?ówne korzy?ci dla Klienta
  • Funkcjonalna wyszukiwarka lekarzy i placówek,
  • zintegrowany system wysy?ania formularzy i rekrutacji pracowników,
  • intuicyjna baza leków oraz encyklopedia zdrowia,
  • kalkulatory medyczne i narz?dzia pomiarowe.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 浏阳市| 钟祥市| 交口县| 衡南县| 南通市| 濉溪县| 泾阳县| 汶上县| 泰兴市| 胶南市| 普洱| 远安县| 柳河县| 铁力市| 英吉沙县| 东方市| 玉门市| 平乡县| 密云县| 绩溪县| 瑞昌市| 论坛| 临夏县| 龙胜| 平遥县| 济宁市| 通山县| 神木县| 新巴尔虎左旗| 屏山县| 红原县| 乐清市| 固原市| 桑日县| 恩施市| 西城区| 安图县| 隆林| 华宁县| 集安市| 大洼县|