Serwis internetowy Getin Bank

Getin Bank jest mark? bankowo?ci detalicznej nale??c? do Getin Noble Bank SA. Powsta? w 2004 r. w wyniku po??czenia Getin Banku z Nobel Bankiem. ?wiadczy us?ugi dla klientów indywidualnych, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz du?ych korporacji. Produkty Banku dost?pne s? w 400 oddzia?ach w?asnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci po?redników.

Zadania i cele

Strona internetowa zosta?a wykonana w oparciu o zaawansowany system Edito CMS, pozwalaj?cy na zarz?dzanie procesem zamieszczania tre?ci w serwisie internetowym. G?ówn? jego zalet? jest mo?liwo?? edytowania zawarto?ci informacyjnej oraz graficznej witryny z pozycji przegl?darki internetowej.

Zlecenie obejmowa?o zaprojektowanie oraz development intuicyjnej platformy webowej pozwalaj?cej na zarz?dzanie kilkoma serwisami informacyjnymi.

Prace nad projektem obejmowa?y przygotowanie architektury informacji z podzia?em na sekcje, uwzgl?dniaj?ce aspekty web usability. W serwisie wdro?yli?my szereg funkcjonalno?ci dedykowanych:

 • Wyszukiwarka portalowa, bazuj?ca na us?udze Elastic Search pozwalaj?ca na dedykowan? konfiguracj? parametrów wyszukiwania
 • Wyszukiwarka placówek i bankomatów korzystaj?ca z us?ugi Google Maps, w pe?ni zintegrowana z szyn? danych banku
 • Kalkulatory kredytowe i oszcz?dno?ciowe: u?ytkownik podaje dane liczbowe pozwalaj?ce wyliczy? np. zdolno?? kredytow? lub znale?? zgodnie z zadeklarowanymi parametrami odpowiedni produkt z oferty bankowej
 • Formularz kontaktowy – dynamiczny system budowy formularzy pozwalaj?cy na dowolne modyfikowanie pól ich warto?ci i walidacji. Modu? rozbudowany jest o integracj? z szyn? danych banku, oraz statystyki wysy?ki leadów
 • Pobieranie i prezentacja kursów walut zintegrowane z szyn? danych banku
 • Centrum Dokumentów – funkcjonalno?? pozwalaj?ca na agregowanie dokumentów zwi?zanych z produktami bankowymi w jednym repozytorium, wraz z mo?liwo?ci? okre?lenia kategorii oraz wersji dokumentu
 • Zmienne – przygotowanie mechanizmu pozwalaj?cego na globalne zarz?dzanie zmiennymi w ca?ym serwisie
 • Zaawansowany system aran?acji i wid?etów do wielokrotnego wykorzystania w obr?bie www
G?ówne korzy?ci dla Klienta
 • Od?wie?enie wizerunku Banku,
 • czytelna struktura informacji,
 • strona wykonana w technologii RWD,
 • ró?ny poziom dost?pów redaktorskich i publikacyjnych,
 • szkolenia dla administratorów i redaktorów serwisu,
 • zaprojektowanie wspólnej webowej platformy dla kliku serwisów bankowych,
 • znaczna poprawa jako?ci efektywno?ci zarz?dzania tre?ci? www.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 栖霞市| 仲巴县| 兰西县| 绥芬河市| 固原市| 濮阳县| 定襄县| 武定县| 桃源县| 玛沁县| 兴化市| 石首市| 纳雍县| 军事| 富阳市| 安溪县| 河源市| 五指山市| 木兰县| 文成县| 大厂| 米脂县| 长宁县| 枣阳市| 社会| 广水市| 巴彦县| 常宁市| 秦皇岛市| 青海省| 福建省| 榆林市| 康保县| 鹿邑县| 师宗县| 南和县| 云霄县| 阜南县| 清流县| 灵丘县| 施秉县|