e-PITy

Elektroniczne wystawianie rozliczeń rocznych PIT, to korzy?? na wielu p?aszczyznach, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Od 1 stycznia 2019 r. przekazanie formularza PIT-11 przez p?atnika do urz?du skarbowego odbywa si? wy??cznie w formie elektronicznej. Jednocze?nie nowe prawo otwiera przed pracodawcami mo?liwo?ci w zakresie elektronicznego wystawienia rozliczenia PIT swoim pracownikom.

System pozwala na wystawianie rozliczeń PIT elektronicznie dla ka?dego pracownika. Zostaje on poinformowany o tym fakcie drog? mailow? lub smsem. Nast?pnie otrzymuje dost?p do platformy, gdzie po podaniu danych do logowania czeka na niego PIT w formie pliku PDF.

Bezpieczeństwo i wygoda przechowywania danych

Z uwagi na fakt, i? rozliczenia PIT wi??? si? z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych wra?liwych, system zapewnia bezpieczeństwo na ka?dym etapie wystawienia dokumentu PITu. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów LOGITO wykorzystuje wielokana?owe uwierzytelnianie, za? dost?p do pobrania pliku jest ograniczony czasowo. W przypadku gdy pracownik nie pobierze deklaracji PIT na czas, wówczas b?dzie zobowi?zany do podania szeregu informacji, w celu wygenerowania nowego has?a.

Pracownikom HR odpowiedzialnym za deklaracje PIT przypisane s? konta, ze specjalnymi uprawnieniami. Maj? oni dost?p do wszystkich rekordów w bazie oraz mo?liwo?? automatycznego generowania raportów. Na bie??co mog? sprawdzi?, kto i kiedy pobra? swoj? deklaracj?.

Korzy?ci dla pracowników

Pracownicy otrzymuj? swoje e-PITy szybciej, ni? w sposób standardowy. Odbiór odbywa si? w ca?o?ci elektronicznie. Nie jest równie? konieczne sk?adanie podpisu potwierdzaj?cego otrzymanie dokumentacji. Przekazanie deklaracji podatkowych PIT-11 w formie plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest spe?nieniem obowi?zku p?atnika odno?nie przekazania podatnikowi danych dotycz?cych dochodów oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Przekazanie rozliczenia podatkowego by?ym pracownikom dzi?ki formie elektronicznej równie? jest ?atwiejsze ni? przy standardowej procedurze. Odbywa si? w taki sam sposób, jak w przypadku zatrudnionych aktualnie osób.

Oszcz?dno?ci dla firmy

Oszcz?dno?? czasu

Elektroniczne wystawienie PITu wi??e si? ze skróceniem i uproszczeniem szeregu procesów w firmie. Znacz?ca cz??? pracy, która do tej pory by?a realizowana r?cznie zostaje przeniesiona i wykonana przez system, np. zbieranie podpisów potwierdzaj?cych otrzymanie dokumentu PIT i tworzenia list pracowników. W konsekwencji wszystkie czynno?ci zwi?zane z dokumentacj? papierow? nie le?? ju? w zakresie obowi?zków dzia?u Kadr.

Ekologia i oszcz?dno?? pieni?dzy

Nie jest równie? konieczne drukowanie dokumentów oraz ponoszenie kosztów operacyjnych zwi?zanych z wydrukiem oraz dostarczeniem PITów do pracowników. Dla firmy oznacza to oszcz?dno?? zarówno w zakresie zasobów, jak i czasu pracowników. Przemawiaj?cym na korzy?? argumentem jest równie? przyczynienie si? do dbania o ?rodowisko, poprzez zredukowanie ilo?ci drukowanej dokumentacji.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 宜川县| 鄢陵县| 无极县| 天祝| 镇安县| 子洲县| 宁城县| 河津市| 报价| 平遥县| 瑞丽市| 齐齐哈尔市| 海伦市| 大化| 咸阳市| 晋州市| 家居| 金坛市| 江陵县| 广州市| 渝中区| 江城| 广德县| 扎赉特旗| 平舆县| 阿克陶县| 祁门县| 永登县| 乌鲁木齐市| 莲花县| 铜川市| 广德县| 铅山县| 右玉县| 沛县| 普定县| 石柱| 青河县| 措美县| 安岳县| 姚安县|