Obieg dokumentów dla administracji

"Praca urz?dów i instytucji opiera si? w znacznej mierze na sprawnej obs?udze dokumentów i informacji."

Wnioski, podania, umowy, korespondencja, pisma - ka?de z nich jest wa?ne. Jednak tradycyjne zarz?dzanie nimi jest niezwykle anga?uj?ce i czasoch?onne. W dzisiejszych czasach obserwujemy stopniow? informatyzacj? i cyfryzacj? pracy – nie tylko w?ród firm ale tak?e urz?dów, administracji i instytucji publicznych. Wykorzystywanie mo?liwo?ci jakich dostarcza nam wspó?czesna technologia powinno sta? si? priorytetem.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Urz?dy i Jednostki Samorz?du Terytorialnego to organizacje o wyra?nie wyodr?bnionych dzia?ach i wielopoziomowych, z?o?onych strukturach. Zale?no?ci te utrudniaj? uporz?dkowanie i sprawne zarz?dzanie przep?ywem informacji i dokumentów.

System LOGITO dla JST pozwala w prosty sposób odzwierciedli? struktur? urz?du i zarz?dza? procesami i obiegiem informacji w nim wyst?puj?cych.

Modu? u?ytkowników pozwala swobodnie przydziela? pracownikom uprawnienia zgodne z ich kompetencjami i zakresem obowi?zków. W prosty i czytelny sposób tworzone s? ?cie?ki obiegu dla ró?nych rodzajów pism, ich adresatów i czynno?ci jakie mog? podejmowa? (akceptowa?, odrzuca?, edytowa?, komentowa?. przekazywa? do zaopiniowania itd.). W prosty sposób mo?na tak?e generowa? wszelkie zestawienia i raporty potrzebne w codziennej pracy urz?du.

Wi?ksza wydajno??

Zaprojektowany przez nas system elektronicznego obiegu dokumentów LOGITO pozwala uporz?dkowa? i sprawnie zarz?dza? przep?ywem informacji i dokumentów w Jednostkach Samorz?du Terytorialnego. Jego wdro?enie realnie przyczynia si? do optymalizacji czasu i zwi?kszenia wydajno?? pracy w wielu organizacjach i urz?dach.

LOGITO to tak?e mo?liwo?? wygodnego archiwizowania i wyszukiwania informacji. Dzi?ki wykorzystaniu oprogramowania wspomagaj?cego skanowanie - OCR (ang. Optical Character Recognition), wprowadzanie do systemu i zapisywanie dokumentów w elektronicznej postaci jest proste i zajmuje jeszcze mniej czasu. Z kolei zaawansowana wyszukiwarka pozwala na precyzyjne odnajdywanie tre?ci – zarówno bie??cych jak i archiwalnych. LOGITO zawiera tak?e mechanizmy powiadomień, automatycznie przesy?aj?ce do wybranych u?ytkowników informacje o nowo przydzielonych im zadaniach i dokumentach.

Czynnikami podnosz?cymi efektywno?? pracy z systemem s? tak?e specyficzne dla administracji publicznej funkcjonalno?ci. W?ród  nich warto wymieni? integracj? z ePUAP, obs?ug? podpisu elektronicznego, zgodno?? z EZD, czy zarz?dzanie archiwum dokumentów.

Korzy?ci z wdro?enia

 • automatyzacja powtarzalnych, rutynowych zadań
 • sprawna archiwizacja dokumentów i ?atwe ich wyszukiwanie
 • obni?enie kosztów i oszcz?dno?? czasu
 • wysokie bezpieczeństwo i ochrona danych
 • ujednolicenie procesu obiegu dokumentów
 • przyspieszenie przep?ywu informacji

Bogata baza modu?ów

Nasza autorska platforma LOGITO posiada bogat? baz? modu?ów dedykowanych Jednostkom Samorz?du Terytorialnego. System jest tak zaprojektowany, ?e umo?liwia nam sprawne tworzenie kolejnych modu?ów dedykowanych potrzebom danej jednostki administracyjnej. Pozwala to na pe?ne dostosowanie wdra?anej platformy do indywidualnych potrzeb Urz?du. W?ród najcz??ciej wybieranych modu?ów / funkcji warto wymieni?:

 • pisma przychodz?ce
 • pisma wychodz?ce
 • pisma wewn?trzne
 • baza wiedzy
 • bud?etowanie
 • obieg faktur
 • urlopy
 • delegacje
 • obs?uga spraw
 • rejestr umów
 • rezerwacja zasobów
 • archiwum
 • kalendarz

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 龙海市| 永丰县| 山西省| 阜新市| 特克斯县| 吴忠市| 禹城市| 吉林市| 阳春市| 海城市| 马尔康县| 南乐县| 万盛区| 龙江县| 南丰县| 保山市| 图们市| 嘉鱼县| 弥勒县| 贺州市| 南溪县| 名山县| 枣阳市| 永新县| 介休市| 林西县| 宁晋县| 华池县| 娄底市| 晋州市| 惠水县| 沾化县| 罗城| 横峰县| 祥云县| 温宿县| 界首市| 平塘县| 东兴市| 商南县| 娱乐|