Obieg dokumentów dla kancelarii

"Sprawny przep?yw informacji i dokumentów, to podstawa dzia?ania ka?dej kancelarii prawnej"
Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obs?uga Klienta
Darmowa konsultacja

System zapewnia kompleksow? obs?ug? klienta, uporz?dkowanie dokumentów, rozliczanie czynno?ci, u?atwia dost?p do potrzebnych informacji, pomaga przygotowa? niezb?dne pisma, prowadzi? terminarz i sprawnie zarz?dza? ka?d? kancelari?.

Dzi?ki wspó?pracy z praktykami bran?y prawniczej stworzyli?my przejrzysty, intuicyjny w obs?udze i elastyczny system. Wiemy, jak na co dzień funkcjonuje kancelaria i jakie rozwi?zania mog? w tym skutecznie pomóc. Ograniczamy ilo?? modu?ów do minimum, daj?c przy tym naszym Klientom dowolno?? w komponowaniu modu?ów w rozwi?zanie w pe?ni dostosowane do potrzeb Klienta. Wszystko po to, aby zapewni? jak najlepsz? personalizacj? systemu.

Ponadto, oferujemy wdro?enie rozwi?zań dedykowanych z uwzgl?dnieniem profilu dzia?alno?ci i specjalno?ci konkretnej kancelarii. Firmy, które zdecyduj? si? na skorzystanie z naszego rozwi?zania, maj? gwarancj? us?ugi najwy?ej jako?ci.

Zalety systemu

 • Bie??ca kontrola pracy kancelarii - system w ka?dej chwili pozwala zweryfikowa? na jakim etapie znajduj? si? wszystkie prowadzone sprawy. Ponadto istnieje opcja udost?pniania klientom kancelarii podgl?du realizowanych dla niego spraw,
 • zarz?dzanie zadaniami pracowników z jednego miejsca - odpowiednio zaprojektowane narz?dzie umo?liwia delegowanie zadań poszczególnym pracownikom. Dodatkowo od razu mog? zosta? przekazane im wszystkie niezb?dne do pracy informacje i dokumenty,
 • oszcz?dno?? czasu - dzi?ki zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym miejscu, w elektronicznej formie, odnajdywanie ich przebiega du?o ?atwiej i szybciej,
 • bezpieczeństwo - dokumenty i informacje przechowywane s? na ca?kowicie bezpiecznych serwerach, a co za tym idzie, kancelarie mog? by? pewne, ?e dane nie dostan? si? w niepowo?ane r?ce.

Bezpieczeństwo danych

System obiegu dokumentów dla kancelarii odznacza si? wysokim poziomem bezpieczeństwa danych, które s? przetwarzane w systemie. Nasze serwery posiadaj? zaawansowane zabezpieczenia, takie jak: firewalle, mechanizmy Intrusion Prevention System (IPS0 i Intrusion Detection System (IDS), rozbudowany system kopii bezpieczeństwa i archiwalnych.

Ponadto, nasi Klienci mog? by? pewni, ?e dost?p do danych kancelarii jest w odpowiedni sposób chroniony. System obiegu dokumentów zawiera bowiem takie funkcje jak:

 • mechanizm logowania i autoryzacji u?ytkowników,
 • zarz?dzanie uprawnieniami u?ytkowników,
 • mo?liwo?? prowadzenia pe?nej historii operacji w systemie,
 • mechanizmy szyfrowania.

Rozwi?zania dedykowane

Bior?c pod uwag? ró?norodno?? dziedzin prawa, ka?da z kancelarii mo?e mie? swoje okre?lone specjalno?ci. Co za tym idzie, istnieje zapotrzebowanie na dostosowanie systemu do konkretnych oczekiwań i wymagań. Naszym Klientom proponujemy rozwi?zania dostosowane ?ci?le do specjalizacji kancelarii, ale i indywidualnych oczekiwań jej pracowników. Przyk?adowo, mo?emy przygotowa? np. aplikacj? do zarz?dzania zamówieniami publicznymi, system windykacji nale?no?ci, czy te? rozwi?zanie do zarz?dzania audytami z zakresu prawa ochrony ?rodowiska.

Wdro?enie systemu obiegu dokumentów poprzedzone jest dog??bn? analiz? potrzeb Klienta - funkcjonowania i specyfiki konkretnej kancelarii, ze szczególnym uwzgl?dnieniem obszarów, wymagaj?cych usprawnienia. Na tej podstawie przygotowujemy indywidualnie dopasowane rozwi?zania, proponuj?c stworzenie dodatkowych, niestandardowych modu?ów. Efektem końcowym jest zaimplementowanie systemu, idealnie dostosowanego do potrzeb i specjalizacji kancelarii. Gwarantujemy tak?e wsparcie techniczne podczas u?ytkowania systemu w praktyce i codziennej pracy.

Rozbudowana lista modu?ów

System wyposa?yli?my w szereg modu?ów, które mog? znale?? szerokie zastosowanie w codziennej pracy kancelarii:

 • Akta spraw – ten modu? umo?liwia zarz?dzanie wszystkimi sprawami, prowadzonymi przez kancelari?. Pozwala na przegl?danie dokumentów w dowolnym momencie oraz weryfikacj? stanu prac bie??cych,
 • archiwum – dzi?ki wdro?eniu tego rozwi?zania, kwestia przechowywania archiwalnych danych jest du?o prostsza. Modu? pozwala na bezproblemow? archiwizacj? dokumentacji zakończonych spraw, co powoduje du?? oszcz?dno?? czasu i miejsca,
 • korespondencja – w bran?y prawniczej kwestie korespondencji przychodz?cej i wychodz?cej nierzadko mog? mie? istotny wp?yw na realizacj? i przebieg prowadzonych spraw. Dlatego stworzyli?my tak?e modu?, który usprawnia proces zarz?dzania korespondencj?, jej dokumentowanie i archiwizacj?,
 • kalendarz oraz wydarzenia– za pomoc? tego narz?dzia, u?ytkownicy mog? prowadzi? w?asny, indywidualny terminarz w formie elektronicznej. W module „Wydarzenia” dodatkowo istnieje mo?liwo?? przypisywania pracowników do konkretnych zdarzeń.
 • pliki – dla wi?kszej wygody u?ytkowania, a tak?e ze wzgl?dów bezpieczeństwa, lepiej jest korzysta? z dokumentów w wersji elektronicznej ni? papierowej. Ten modu? zapewnia swobodne zarz?dzanie dokumentami, plikami oraz przypisywanie ich do odpowiednich spraw,
 • kontakty – stanowi swego rodzaju baz? danych klientów i kontrahentów kancelarii, wyposa?on? dodatkowo w wyszukiwark?. System wyszukiwania umo?liwia tak?e dok?adne filtrowanie dostosowane ?ci?le do bran?y prawniczej, na przyk?ad wed?ug pe?nionej funkcji w konkretnej sprawie,
 • wzory pism – pozwala na umieszczenie szablonów dokumentów i pism procesowych, do wgl?du i wykorzystania przez pracowników kancelarii, co z pewno?ci? u?atwi wykonywanie codziennych obowi?zków,
 • zarz?dzanie – modu? ten ma charakter podobny do panelu administracyjnego, za jego po?rednictwem mo?na kontrolowa? dost?py pracowników i kontrahentów do poszczególnych spraw i dokumentów. Pozwala na zarz?dzanie zasobami kancelarii, rezerwacjami, czy administrowanie u?ytkownikami,
 • zadania – modu? szczególnie pomocny w kancelariach o rozbudowanej strukturze, zatrudniaj?cej wielu pracowników. W takim przypadku sprawny przep?yw informacji w kancelarii przyczynia si? do zwi?kszenia jako?ci ?wiadczonych us?ug. Wówczas du?ym u?atwieniem jest zarz?dzanie zadaniami za po?rednictwem tego w?a?nie narz?dzia – delegowanie konkretnych czynno?ci pracownikom, za??czanie plików, niezb?dnych dokumentów,
 • rezerwacja zasobów – je?li kancelarie dysponuj? ró?norodnym sprz?tem do u?ytkowania przez pracowników – jak chocia?by sale konferencyjne, czy samochody s?u?bowe, z ca?? pewno?ci? funkcjonalnym rozwi?zaniem b?dzie modu? „Rezerwacja zasobów”. Dzi?ki niemu w prosty sposób mo?na zarz?dza? posiadanymi przez firm? zasobami i dokonywa? ich rezerwacji przez pracowników,
 • faktury – dedykowany dla kancelarii, które samodzielnie prowadz? ewidencj? dokumentów ksi?gowych i finansowych,
 • raporty – rozwi?zanie, które stwarza mo?liwo?? ?atwej weryfikacji pracy i realizacji zadań przez pracowników, za pomoc? ró?norodnych raportów. Modu? umo?liwia ich ewidencjonowanie.

Budowa modu?owa naszego systemu sprawia, ?e stanowi on elastyczne i innowacyjne narz?dzie, które mo?na na bie??co modyfikowa? i rozbudowywa? w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 利津县| 大化| 云梦县| 聂荣县| 石嘴山市| 尚志市| 长治市| 伊金霍洛旗| 新巴尔虎右旗| 静乐县| 江达县| 红安县| 彭阳县| 京山县| 家居| 义乌市| 同仁县| 海门市| 纳雍县| 黎城县| 常州市| 辉南县| 于都县| 南川市| 象州县| 会泽县| 和政县| 中宁县| 琼海市| 信宜市| 仙桃市| 芦溪县| 东城区| 咸宁市| 门头沟区| 商河县| 儋州市| 百色市| 玛多县| 金沙县| 来安县|