Intranet i komunikacja wewn?trzna

"Platforma komunikacji i wsparcia procesów biznesowych."

Dost?p do platformy odbywa si? z poziomu przegl?darki, tak jak w przypadku zwyk?ej strony internetowej. Intranet stanowi zestaw narz?dzi realizuj?cych funkcje informacyjne, komunikacyjne, organizacyjne, a tak?e biznesowe. Integruje si? tak?e z istniej?cymi ju? w firmie systemami i wspiera automatyzacj? codziennej pracy.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Intranet to optymalne rozwi?zanie zarówno dla firm jak i jednostek administracji publicznej. Profesjonalny i ?atwy w obs?udze system u?atwia wspó?prac?, dost?p do dokumentów, informacji i innych systemów, co przyczynia si? do wzrostu efektywno?ci pracy.

Posiadamy gotowy framework, w oparciu o który wdra?amy skuteczne intranety. Ka?de wdro?enie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Aplikacja intranetowa to miejsce, w którym pracownicy lub zespo?y projektowe, mog? dzieli? si? wiedz? i efektami pracy, udost?pnia? dokumenty oraz wspólnie nad nimi pracowa?. Intranet u?atwia dost?p do bie??cych informacji, na przyk?ad o przebiegu projektu, harmonogramów, urlopów i wszelkich materia?ów dotycz?cych danej grupy u?ytkowników oraz tego, co si? dzieje wewn?trz organizacji.

Klient mo?e wybiera? z szerokiego wachlarza dost?pnych modu?ów lub zleci? zaprojektowanie i wdro?enie modu?u dedykowanego. W ten sposób jeste?my w stanie zrealizowa? platform? kompatybiln? z innymi, posiadanymi przez Klienta systemami oraz spe?niaj?c? jego oczekiwania.

Wdro?yli?my platformy intranetowe m.in. dla:

Najwa?niejsze korzy?ci

Intranet jest narz?dziem oferuj?cym tak szeroki wachlarz mo?liwo?ci, ?e jego wdro?enie stanowi znacz?cy krok w rozwoju firmy. Usprawnia i skraca szereg procesów w takim stopniu, ?e pracownicy po pewnym czasie od wdro?enia nie wyobra?aj? sobie bez niego codziennej pracy.

"... dobry intranet to taki, który sprawia, ?e jego u?ytkowników ogarnia strach na my?l o pracy bez niego..."

Intranet dla firmy

 • Obni?enie kosztów prowadzenia biznesu oraz usprawnienie realizacji zadań i procesów wewn?trznych
 • Zwi?kszenie efektywno?ci pracy oraz oszcz?dno?? czasu na wielu obszarach
 • Budowanie spójnej kultury organizacji oraz pozytywnego wizerunku pracodawcy
 • Zgromadzenie i ?atwy dost?p wiedzy firmowej oraz istotnych danych (dokumenty, wzory, rozporz?dzenia, materia?y firmowe itp.)
 • Sprawny obieg dokumentacji z uwzgl?dnieniem ró?nych ?cie?ek oraz poziomów upowa?nień

Intranet dla kadry zarz?dzaj?cej

 • Dost?p do informacji w niezb?dnych w procesach strategicznych i decyzyjnych
 • Zarz?dzanie projektami: nadzór nad rentowno?ci?, monitoring pracy, nadzór nad post?pem prac
 • Zarz?dzanie zasobami ludzkimi: przydzielanie zadań, d?ugofalowe planowanie prac, nadzór nad post?pem i efektywno?ci? prac
 • Zapewnienie ci?g?o?ci prac po odej?ciu pracownika oraz ?atwe wdro?enie nowego
 • ?atwy sposób zarz?dzania uprawnieniami do wybranych informacji, mo?liwo?? przydzielania wybranym grupom pracowników ró?nych poziomów dost?pu
 • Intuicyjne i szybkie generowanie raportów i podsumowań

Intranet dla pracownika

 • Dost?p do platformy u?atwiaj?cej realizacj? codziennych zadań
 • Zestaw narz?dzi wspomagaj?cych organizacj? i koordynacj? projektów
 • Narz?dzia do realizacji spraw pracowniczych (np. urlopy, zast?pstwa, delegacje, rezerwacja zasobów itp.)
 • ?atwiejsze prowadzenie wspólnych projektów poprzez wygodn? komunikacj? wewn?trzn? oraz wspó?dzielenie si? plikami i danymi

Funkcje intranetu

W zale?no?ci od charakteru realizowanych zadań i obs?ugiwanych procesów narz?dzia intranetowe mog? pe?ni? okre?lone funkcje.

 • Informacyjna - daje mo?liwo?? ulokowania wszystkich informacji o firmie czy dokumentów, w jednym miejscu z ?atwym dost?pem do nich
 • Komunikacyjna - poprzez rozbudowany wewn?trzny system komunikacji wewn?trznej (np. czaty, grupy, fora), wymiana plików, opinii czy dokumentacji jest wygodna i przebiega w szybkim tempie
 • Organizacyjna - dedykowane modu?y do spraw finansowo-ksi?gowych, czy administracyjno-organizacyjnych przek?adaj? si? optymalizacj? pracy w ca?ym przedsi?biorstwie
 • Biznesowa - harmonogram projektów, wgl?d w dane dotycz?ce klientów oraz historia wspó?pracy z nimi, automatyczne generowanie statystyk i raportów, to tylko niektóre z funkcji, które u?atwiaj? codzienn? prac?.

Intranet na miar? potrzeb

Projektowanie intranetu wymaga dobrego przygotowania, solidnej analizy wst?pnej, w tym dok?adnego przeanalizowania celów, potrzeb klientów (zarówno zarz?du, jak i szeregowych pracowników) i jak najlepszego dopasowania i zagnie?d?enia projektu w specyfice funkcjonowania organizacji.

Krokiem od którego musimy zacz?? jest szeroko rozumiana ocena sytuacji. Polega ona m. in. na analizie procesów biznesowych, liczby przysz?ych u?ytkowników i ich potrzeb, technologii mo?liwych do wykorzystania czy modelu realizacji projektu. Na tym etapie musimy ustali? mi?dzy innymi celowo?? ca?ego przedsi?wzi?cia, korzy?ci jakie klient chce osi?gn?? i sposoby ich mierzenia oraz warunki otoczenia, w którym projekt powstanie.

W zdefiniowaniu oczekiwanych funkcji i mo?liwo?ci intranetu mo?e pomóc tak?e analiza przyk?adowych modu?ów funkcjonalnych intranetu. Klient mo?e wybra? fukncje z ju? istniej?cych lub zamówi? realizacj? modu?u dedykowanego.

 

Napisali?my ksi??k? o Intranetach

Intranet: Skuteczna komunikacja wewn?trzna w organizacji

Ksi??ka stanowi zbiór wiedzy i inspiracji na temat intranetów. Oprócz wiedzy popartej naszym bogatym do?wiadczeniem znajdziesz w niej case study kilku wdro?eń oraz wyniki badań dotycz?cych wykorzystania narz?dzi informatycznych w procesie wspó?pracy i komunikacji wewn?trznej w organizacjach. Co mo?na znale?? w naszej publikacji:

 • etapy projektowania i realizacji i prac wdro?eniowych intranetu
 • jasno przedstawione korzy?ci wynikaj?ce z wdro?enia (mo?e pomóc przekona? zarz?d do inwestycji zwi?zanej z wdro?eniem lub usprawnieniem firmowego intranetu)
 • porady "krok po kroku" jak wdro?y? intranet w firmie i jak pó?niej nim efektywnie zarz?dza?
 • case study wdro?eń
 • wyniki badania pokazuj?ce jak intranety s? wykorzystywane w polskich firmach i jakie korzy?ci przynosz?

Ksi??ka powsta?a we wspó?pracy Ideo i Akademii Leona Ko?mińskiego. Autorami s?: Urszula Kandefer, ekspert ds. systemów komunikacji wewn?trznej, Ideo oraz Grzegorz Mazurek, profesor Akademii Leona Ko?mińskiego.

Obserwuj?c zainteresowanie jakim cieszy?a si? ksi??ka, przygotowali?my poradnik, który dost?pny jest bezp?atnie na stronie: intranet-pdf.ideo.pl. Polecaj? go O?rodek dialogu i analiz ThinkTank oraz Maja Biernacka, autorka bloga "Komunikacja wewn?trzna od kuchni".

Darmowy e-book "Intranet: Skuteczna komunikacja wewn?trzna w organizacji" to bogata baza wiedzy na temat projektowania, wdra?ania i rozwoju intranetów. Wype?nij formularz i pobierz poradnik.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 清流县| 聊城市| 钦州市| 霍邱县| 绿春县| 永丰县| 安多县| 双鸭山市| 隆昌县| 晋州市| 饶平县| 云南省| 军事| 嘉定区| 隆化县| 乌兰浩特市| 五莲县| 祁门县| 溧水县| 沙田区| 苗栗市| 永寿县| 师宗县| 依兰县| 师宗县| 依兰县| 三穗县| 岳西县| 德阳市| 哈尔滨市| 四川省| 扬州市| 垦利县| 兰州市| 海安县| 固镇县| 桂林市| 眉山市| 郸城县| 含山县| 海原县|