Intranet - przyk?adowe modu?y funkcjonalne

"Platforma dopasowana do Twojego biznesu"

Intranet to system, który musi by? w pe?ni dostosowany do potrzeb organizacji, w której jest wdra?any. Klient mo?e wybiera? z szerokiego wachlarza dost?pnych modu?ów lub zleci? zaprojektowanie i wdro?enie modu?u dedykowanego. W ten sposób jeste?my w stanie zrealizowa? platform? kompatybiln? z innymi, posiadanymi przez Klienta systemami oraz maksymalnie spe?niaj?c? jego oczekiwania.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Intranet oferuje szeroki wachlarz mo?liwo?ci, dzi?ki czemu jego wdro?enie stanowi istotny krok w rozwoju firmy. Usprawnia i skraca procesy, dostarcza poszukiwan? wiedz?, wspiera rozwój zespo?u. Pracownicy ju? kilka miesi?cy po wdro?eniu nie wyobra?aj? sobie bez niego codziennej pracy.

Intranet, by spe?nia? pok?adane w nim oczekiwania, musi by? w pe?ni dostosowany do potrzeb. Klient mo?e wybiera? z szerokiego wachlarza modu?ów lub zleci? przygotowanie modu?u dedykowanego. W ten sposób wdra?amy platform?, która sprawnie wspó?pracuje z innymi obecnymi u Klienta systemami i spe?nia jego oczekiwania.

W zdefiniowaniu potrzeb mo?e pomóc analiza przyk?adowych modu?ów funkcjonalnych intranetu, które prezentujemy poni?ej.

Aktualno?ci
Modu? wykorzystywany w celu publikacji aktualnych informacji o firmie. Tre?ci wy?wietlane s? w nast?puj?cych ods?onach: widok pierwszy to skrót informacji z fotografi?; widok drugi to pe?na tre?? informacji wraz z pozosta?ymi zdj?ciami, plikami, tabelami itp. Modu? posiada graficzny edytor WYSIWYG.

Ankiety
Modu? pozwala na samodzielne projektowanie nawet bardzo skomplikowanego formularza ankietowego lub formularzy aplikacyjnych. Wyniki ankiety s? gromadzone w bazie danych, a administrator posiada dost?p do wszystkich wpisów. Istnieje równie? mo?liwo?? eksportu danych do pliku .xls.

Baza wiedzy/dokumentów
Pozwala na przechowywanie wszelkich potrzebnych w firmie dokumentów. Ka?dy z nich mo?e by? dodawany wed?ug podzia?u na kategorie (parametrami s?ownikowymi), czyli zostanie zachowana dowolno?? w ich dodawaniu. Modu? jest powi?zany z systemem uprawnień – mo?na nada? ograniczone dost?py do dokumentów lub ca?ych kategorii.

Blogi
Modu? umo?liwiaj?cy prowadzenie blogów przez u?ytkowników. Blogi mog? by? prowadzone i zarz?dzane zarówno przez jedn? osob? jak i "zespó? redakcyjny".

Chat
Mo?liwo?? przeprowadzania rozmów / wywiadów mi?dzy pracownikami lub np. z cz?onkami zarz?du, prezesem itp.

Delegacje
Elektroniczne zarz?dzanie delegacjami wraz z ich rozliczaniem. Modu? pozwala na obieg delegacji pomi?dzy pracownikiem, prze?o?onym a ksi?gowo?ci?.

Ewidencja faktur
Modu? pozwala na elektroniczn? ewidencj? faktur kosztowych, ich dekretacj? oraz elektroniczne podpisywanie.

Forum
Forum dyskusyjne jest mechanizmem pozwalaj?cym w czasie rzeczywistym komunikowa? si? pomi?dzy pracownikami firmy.

Galeria zdj??
Daje mo?liwo?? dodawania zdj?? wraz z opisami przez ka?dego pracownika posiadaj?cego w intranecie odpowiednie uprawnienia. Do modu?u jest uruchamiana mo?liwo?? g?osowania na zdj?cia przez u?ytkowników. Zdj?cia s? pogrupowane tematycznie w galerie. W ten sposób mo?na ?awo i szybko publikowa? zdj?cia w intranecie. U?ytkownik ma mo?liwo?? przegl?dania zdj?? za pomoc? przycisków „nast?pny”, „poprzedni”, bez konieczno?ci zamykania zdj?cia.

Help desk
Modu? umo?liwia zarz?dzanie obs?ug? zg?oszeń wraz z ich przekazywaniem mi?dzy osobami / dzia?ami. Rozwi?zanie pozwala na bie??cy monitoring stanu realizacji ka?dego zg?oszenia. Na podstawie przyjmowanych zg?oszeń tworzona jest lista z najcz??ciej wyst?puj?cymi problemami.

Kalendarz
Mo?liwo?? planowania spotkań (w tym grupowych) i wprowadzania notatek. Modu? pozwala na przegl?danie kalendarzy osób podw?adnych. Integracja z modu?em wniosków urlopowych i rezerwacji zasobów pozwala na dost?p w kalendarzu do informacji z tych modu?ów.

Kalendarz wydarzeń
Modu?, w którym s? prezentowane wydarzenia firmowe. Wgl?d do kalendarza maj? wszyscy pracownicy.

Nieobecno?ci
Mo?liwo?? dodawania przez panel lub importowania z innego systemu statusu uwzgl?dniaj?cego nieobecno?? w pracy dla ka?dego pracownika. Informacje o osobach nieobecnych mog? by? wy?wietlane w bloczku na stronie portalu lub przy konkretnej osobie na li?cie pracowników.

Obieg dokumentów
Modu? sk?ada si? z szeregu rozwi?zań do ewidencji oraz zarz?dzania obiegiem dokumentów przychodz?cych, wychodz?cych oraz wewn?trznych. Umo?liwia m.in. dekretacj? pism, ustalanie terminu za?atwienia sprawy, kontrol? obiegu, skanowanie pism, opiniowanie, akceptowanie, wyszukiwanie.

Og?oszenia
Modu? umo?liwiaj?cy dodawanie og?oszeń przez ka?dego z pracowników. Og?oszenia nie musz? dotyczy? spraw zawodowych (np. og?oszenie w sprawie wyjazdu w góry, organizowanie po godzinach gry w paintballa).

Opinie/komentarze pracowników
Opinie u?ytkowników zostaj? uruchamiane do aktualno?ci oraz strony opisowej. Ka?dy z pracowników ma mo?liwo?? dodania swojego komentarza do opublikowanej informacji.

Profil pracownika
Karta pracownika ma na celu wy?wietlenie wszystkich informacji o pracowniku pochodz?cych z ró?nych modu?ów systemu (np. zdj?cie pracownika, dane teleadresowe, nieobecno?ci, aktywno?? u?ytkownika itp.).

Rejestr umów
Mo?liwo?? ewidencji umów wraz ze skanowaniem dokumentów. Wprowadzanie do ka?dej umowy terminu obowi?zywania, przydzielanie opiekuna do umowy, dost?p do wyszukiwarki umów.

Rezerwacja zasobów
Modu? umo?liwiaj?cy rezerwacj? zasobów w firmie (np. samochody, sale). Do ka?dego zasobu definiowany jest opiekun. Po zg?oszeniu ch?ci rezerwacji zasobu przez pracownika, informacja o tym trafia do opiekuna, który akceptuje rezerwacj?. Modu? ten jest wizualizowany poprzez widok kalendarza.

Sonda
Dzi?ki temu modu?owi administratorzy maj? mo?liwo?? zamieszczania krótkich zapytań z wieloma potencjalnymi odpowiedziami. Modu? wyposa?ony jest we w?asne archiwum, w którym przechowywane s? wyniki wcze?niej prowadzonych sond.

Strona opisowa
Modu? wykorzystywany w celu publikacji informacji, takich jak: tre??, zdj?cia, pliki do pobrania itp. (np. na stronach po?wi?conych historii, opisu firmy itp.). Ponadto istnieje mo?liwo?? wstawiania tabel, tworzenia wypunktowań, podpinania linków. Modu? posiada graficzny edytor WYSIWYG i jest podstawowym modu?em systemu.

Struktura organizacyjna zintegrowana z ksi??k? adresow?
Rozwi?zanie pozwalaj?ce odzwierciedli? struktur? organizacyjn? firmy. Do ka?dej komórki przypisywani s? pracownicy w niej pracuj?cy. Wraz ze struktur? funkcjonuje ksi??ka adresowa pracowników.

System banerowy
Pozwala dodawa? banery i publikowa? je w dowolnie wybranym miejscu w serwisie (zdefiniowanym na etapie projektowania). Jest to doskona?e narz?dzie do informowania u?ytkowników o wa?nych wydarzeniach/informacjach zwi?zanych z firm? i jej ofert?.

System poleceń
Przekazywanie poleceń pracownikom w formie elektronicznej, monitoring oraz kontrola odebranych poleceń przez pracowników.

System zamówień wewn?trznych
System umo?liwiaj?cy realizacj? zamówień przez pracowników. Przedmiotem zamówień mog? by? gad?ety reklamowe, materia?y biurowe, itp. W panelu uprawnione osoby maj? dost?p do historii zamówień, wirtualnego magazynu, czy statystyk zamówień.

Tagi
Kategoryzacja tre?ci za pomoc? dowolnie zdefiniowanych s?ów kluczowych. Tagi pe?ni? rol? katalogowania informacji znajduj?cych si? w serwisie lub w grupie serwisów internetowych; w intranecie mog? by? bardzo przydatne do wyszukania oraz powi?zania publikowanych na jego stronach tre?ci.

Urodziny/imieniny
Automatyczna publikacja informacji o urodzinach i imieninach pracowników. Informacje te pobierane s? z bazy pracowników, uruchomionej w strukturze organizacyjnej.

Wewn?trzny newsletter
Modu? s?u?y do przygotowywania i rozsy?ania mailingów informacyjnych do u?ytkowników.

Wiki
Rozwi?zanie pozwalaj?ce przegl?da? oraz tworzy? (edytowa?, zmienia?, usuwa? tre??) zawarto?? serwisu internetowego bezpo?rednio za pomoc? przegl?darki internetowej. Mechanizmy wiki mo?na wykorzysta? do wspó?pracy grupowej lub wspó?pracy spo?eczno?ci pracowników; jednym z przyk?adów takiego zastosowania jest wspólne tworzenie s?ownika bran?owego.

Wnioski urlopowe
Mo?liwo?? sk?adania wniosku urlopowego w formie elektronicznej. Wniosek akceptowany jest przez prze?o?onego. Modu? zawiera równie? kalendarz urlopów dla ka?dego z pracowników.

Wyszukiwarka
Modu? wewn?trznej wyszukiwarki (przeszukiwanie po s?owach kluczowych). Wyszukiwarka jest wa?nym elementem nawigacyjnym profesjonalnie przygotowanego serwisu. U?ytkownik w prosty sposób ma mo?liwo?? bardzo szybkiego odnalezienia interesuj?cej informacji. Wyszukiwarka pe?notekstowa pozwala na przeszukiwanie równie? fraz kluczowych wewn?trz plików tekstowych.

Intranet - modu?y dedykowane

Wdra?amy skuteczne intranety w oparciu o nasz autorski framework, do którego jeste?my w stanie wdro?y? dowolny modu? rozszerzaj?cy mo?liwo?ci platformy. W ten sposób dostosowujemy j? do indywidualnych preferencji Klienta i nadajemy jej kompatybilno?? z posiadanymi ju? przez niego systemami.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 聊城市| 嘉禾县| 凉城县| 寿阳县| 逊克县| 晋州市| 迭部县| 三台县| 郑州市| 都安| 盐城市| 昌宁县| 襄城县| 鄂温| 唐河县| 忻城县| 开鲁县| 九龙坡区| 盖州市| 池州市| 万年县| 类乌齐县| 萨嘎县| 合水县| 翼城县| 特克斯县| 共和县| 宜阳县| 宿松县| 枣阳市| 塔河县| 清涧县| 汶上县| 太谷县| 龙川县| 江阴市| 黑山县| 公主岭市| 敖汉旗| 遵化市| 彰化市|