Aplikacje SharePoint

"Nowy sposób na wygodn? i wydajn? prac? zespo?ow?"

Technologia SharePoint zosta?a zaprojektowana pod k?tem wydajnej wspó?pracy z innymi programami, serwerami i technologiami. Samo okre?lenie "SharePoint" odnosi si? do jednego lub wielu produktów, lub technologii programu Microsoft SharePoint. Ich g?ównym zadaniem jest u?atwianie tworzenia dokumentów, ich udost?pniania i wspó?pracy nad nimi - niezale?nie od miejsca i posiadanego urz?dzenia.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Dla naszych Klientów budujemy aplikacje w oparciu o technologi? SharePoint firmy Microsoft. Dzi?ki niej mo?liwe jest tworzenie bezpiecznych witryn w ramach systemów pracy grupowej, z których pracownicy mog? korzysta? z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

W oparciu o technologi? SharePoint projektujemy, tworzymy oraz wdra?amy liczne rozwi?zania biznesowe. W?ród nich warto wymieni? m.in. Wewn?trzne systemy komunikacyjne typu intranet, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i informacji, systemy e-learningowe, portale internetowe i aplikacje dedykowane dostosowane do wymagań indywidualnych klientów.

Sharepoint - dlaczego warto

  • Wi?ksza efektywno?? pracy
  • Szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe organizacji
  • Wi?ksze bezpieczeństwo danych
  • ?atwe i szybkie wyszukiwanie informacji
  • Minimalizacja ryzyka pomy?ki podczas archiwizowania i usuwania informacji
  • Wspó?tworzenie dokumentów przez pracowników znajduj?cych si? w ró?nych lokalizacjach
  • Obni?enie kosztów dzi?ki ujednoliconej infrastrukturze IT

Produkty i dodatki

SharePointOkre?lenie „SharePoint” stosowane jest jako skrót w odniesieniu do co najmniej jednego produktu lub co najmniej jednej technologii programu SharePoint, m.in.:

  • Us?uga SharePoint Online
  • Program SharePoint Server
  • Program SharePoint Foundation

W ramach prac wdro?eniowych tworzymy tak?e dodatki dla Programu SharePoint. Stanowi? rozszerzenia jego funkcjonalno?ci lub nak?adki, które nadaj? mu zupe?nie nowe mo?liwo?ci.

Analiza potrzeb

Okre?lenie wymagań i oczekiwań to jeden z kluczowych etapów projektowania aplikacji SharePoint. Dog??bne poznanie procesów wyst?puj?cych w przedsi?biorstwie, okre?lenie potrzebnych funkcjonalno?ci - wszystko to decyduje o jako?ci i sukcesie ca?ego projektu.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 五莲县| 孟村| 安义县| 怀远县| 西贡区| 炉霍县| 南澳县| 桐庐县| 荃湾区| 长乐市| 黄龙县| 宝应县| 天等县| 多伦县| 红河县| 南宫市| 宝山区| 临武县| 增城市| 涟源市| 新化县| 上犹县| 邵阳县| 云浮市| 临朐县| 万山特区| 灵武市| 得荣县| 茌平县| 内丘县| 上杭县| 云南省| 潼关县| 青州市| 蓬溪县| 肇东市| 泸溪县| 红原县| 博白县| 靖安县| 抚松县|