Elektroniczny obieg faktur

"Sprawniej zarz?dzaj fakturami, ich obiegiem i akceptacj?. Usprawnij zarz?dzanie finansami."

Sprawne zarz?dzanie fakturami kosztowymi ma znaczenie nie tylko w kontek?cie prawid?owego przebiegu wspó?pracy z kontrahentami, ale tak?e w stosunku do efektywnego zarz?dzanie finansami firmy. Rozwi?zania proponowane przez Ideo pozwalaj? na ewidencj? oraz obieg faktur kosztowych wp?ywaj?cych do organizacji.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Faktury s? najpopularniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, jakie s? zwi?zane z dzia?alno?ci? ka?dej firmy. W szerszym uj?ciu to w?a?nie od nich zale?y p?ynno?? finansowa przedsi?biorstwa.

Ka?dy wp?ywaj?cy do firmy dokument jest wprowadzany do systemu z uwzgl?dnieniem wielu parametrów, które pó?niej s?u?? m.in. do wyszukiwania faktur. Nast?pnie s? przekazywane zgodnie ze zdefiniowanymi ?cie?kami ich obiegu. Na proces ten sk?ada si? kilka etapów, takich jak ewidencja, przekazywanie do opisu (dekretacja), akceptacja i opiniowanie, przekazanie do p?atno?ci.

Rozwi?zanie posiada tak?e modu? przypominania terminów p?atno?ci, dzi?ki czemu mo?liwa jest optymalizacja terminów realizacji p?atno?ci. Rozwi?zanie to wspomaga tak?e realizacj? polityki windykacyjnej firmy.

Wybrane funkcje aplikacji

 • Pe?na obs?uga e-faktur
 • Mo?liwo?? zastosowania OCR podczas skanowania i wprowadzania faktury do systemu
 • Wielostopniowe opisywanie faktur z uwzgl?dnieniem ró?nych parametrów
 • Autoryzacja kosztowa i wyró?nianie faktur ze wzgl?du na ich kwot?
 • Mo?liwo?? wykorzystania aplikacji mobilnej do rejestracji oraz opisywania faktur
 • Mo?liwo?? integracji z systemem finansowo-ksi?gowym
 • Mo?liwo?? kontroli etapu realizacji wybranej faktury

Najwa?niejsze korzy?ci

 • Zeskanowanie i rejestracja dokumentu w systemie jest gwarancj? jego zabezpieczenia przed zgubieniem
 • Zauwa?alne usprawnienie terminowej realizacji p?atno?ci
 • Ca?o?ciowa historia obiegu ka?dej faktury
 • ?atwo?? i prostota wyszukiwania faktur wed?ug ró?nych parametrów

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 乌兰察布市| 奎屯市| 米脂县| 吉木乃县| 齐齐哈尔市| 梁河县| 大厂| 胶南市| 遂昌县| 宁乡县| 双江| 余姚市| 新昌县| 台州市| 广元市| 乌苏市| 炎陵县| 蒙城县| 吕梁市| 宁武县| 泰安市| 临洮县| 林周县| 灌阳县| 城口县| 水富县| 安化县| 龙里县| 佛冈县| 通渭县| 高阳县| 庆元县| 贡嘎县| 满洲里市| 同仁县| 时尚| 安陆市| 新乐市| 兴山县| 南丹县| 西贡区|