Obs?uga reklamacji

"Najwa?niejszym elementem ka?dej reklamacji jest jej sprawne rozpatrzenie"

Reklamacje produktów to naturalne sytuacje w cyklu pracy firmy. Sporadyczne reklamacje traktowane s? przez kontrahentów jako wypadek przy pracy, zbyt cz?ste wp?ywaj? na wizerunek firmy. Niezale?enie od przyczyny, zawsze s? niekomfortow? sytuacj? dla klienta, a powtarzaj?ce si? – dla producenta.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Reklamacje pojawiaj? si? zawsze. Im wi?cej klientów, tym wi?ksze prawdopodobieństwo ich wyst?pienia. Nie ma tu te? wi?kszego znaczenia jak bardzo firma dba o jako?? produktów i ?wiadoczonych us?ug.

Oczywi?cie im ich mniej, tym dla wszystkich lepiej. Im wi?cej ich si? pojawia tym trudniej zachowa? odpowiedni poziom ich osb?ugi. W takim wypadku konieczne staje si? wdro?enie systemu, który pozwoli zarz?dza? obs?ug? zg?oszeń. Najlepiej je?li system taki wspomaga? b?dzie wyci?ganie wniosków i eliminowanie sytuacji, na których wyst?pienie mamy jakikolwiek wp?yw.

 

Zarz?dzanie reklamacjami

Rozwi?zanie systemowe ma dwie g?ówne zalety. Po pierwsze znacz?co skraca i pozwala automatyzowa? niektóre elementy procesu reklamacji. Np. przyjmowanie, weryfikacj?, czy kierowanie zg?oszeń do odpowiednich dzia?ów.

Z drugiej strony gromadzone dane i generowane raporty z czasem staj? si? bogat? skarbnic? wiedzy dotycz?cej jako?ci produktów, pojawiaj?cych si? problemów i ich ilo?ci. Dzi?ki takim informacjom przedsi?biorstwo jest w stanie podj?? odpowiednio wcze?nie dzia?ania naprawcze. 

Wybrane funkcje

  • Automatyzacja procesu reklamacji lub wybranych jego elementów
  • Mo?liwo?? sk?adania wniosków reklamacyjnych za po?rednictwem strony internetowej
  • Mo?liwo?? rejestracji reklamacji przez placówki firmy oraz partnerów handlowych firmy (np. autoryzowane sklepy)
  • Powiadomienia (mail, sms) pracowników, kontrahentów i klientów na temat statusu dotycz?cej ich sprawy
  • Dost?p do pe?nej historii zg?oszenia reklamacyjnego i mo?liwo?? kontynuowania go w przypadku ponownego wyst?pienia problemu
  • Mo?liwo?? generowania wielowymiarowych raportów
  • Rozwi?zanie zintegrowane z baz? produktów, CRM, obiegiem faktur, obs?ug? spraw oraz korespondencji wewn?trznej i zewn?trznej
  • Mo?liwo?? rozszerzenia aplikacji o system analityczny

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 旬阳县| 怀远县| 当雄县| 离岛区| 息烽县| 茌平县| 敖汉旗| 盐津县| 安丘市| 通化市| 长沙市| 屏东市| 淳安县| 青铜峡市| 钦州市| 独山县| 定兴县| 宜兴市| 大宁县| 辉县市| 鹤峰县| 枣庄市| 诏安县| 临安市| 铜川市| 泰顺县| 林周县| 新昌县| 上思县| 偏关县| 罗江县| 永和县| 岱山县| 兴山县| 南康市| 当涂县| 临城县| 辰溪县| 姚安县| 长丰县| 闸北区|