Portal pracowniczy

"Przenie? sprawy pracownicze na wy?szy poziom."

Wykorzystuj?c potencja? dzisiejszych technologii warto zadba?, by wspiera?a równie? procesy wewn?trzne i poprawia?a komunikacj? pomi?dzy wszystkimi pracownikami oraz dzia?ami firmy.

Mariusz L?cznar
Mariusz L?cznar
Kierownik Dzia?u Aplikacji Biznesowych
Darmowa konsultacja

Szacuje si?, ?e oko?o 40% polskich przedsi?biorstw postawi?o ju? pierwszy krok w stron? cyfryzacji, tym samym bior?c udzia? w pocz?tkach Rewolucji 4.0.

Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e wewn?trzne struktury operacje opieraj? si? g?ównie na przep?ywie dokumentów papierowych. Ka?dy przedsi?biorca, który d??y do jak najlepszej kondycji swojego przedsi?biorstwa powinien zadba? o to, by stopniowo ograniczy? tego typu dzia?ania. Poza znaczn? wygod? takiego rozwi?zania zapewnia ono wi?ksz? wydajno??, oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy oraz lepszy dost?p do informacji.

Jednym z obszarów, którym warto si? przyjrze? jest komunikacja pomi?dzy dzia?em HR, a pozosta?ymi pracownikami. Dedykowany portal pracowniczy pozwoli automatyzowa? powtarzalne procesy i odci??y? dzia? HR.

Czym jest portal pracowniczy?

Portal pracowniczy jest przede wszystkim odpowiedzi? na potrzeby pracowników. Pozytywna zmiana polega na dostarczeniu pracownikowi narz?dzia, dzi?ki któremu jest w stanie sam zrealizowa? swoje administracyjne sprawy bez konieczno?ci osobistego kontaktu z dzia?em HR.

Pracownicy przez przegl?dark? internetow? maj? dost?p do portalu, w którym mog? w prosty sposób przeprowadzi? najcz??ciej wyst?puj?ce procedury. Wnioski urlopowe, delegacje, paski p?acowe, rozliczenia PIT, materia?y szkoleniowe - to tylko niektóre z dost?pnych mo?liwo?ci. Tego typu rozwi?zanie jest intuicyjne i w d?ugoterminowym rozrachunku przynosi oszcz?dno?? czasu zarówno samym pracownikom, jak i ca?ej organizacji.

Ze wzgl?du na dane wra?liwe znajduj?ce si? w portalu jest on odpowiednio zabezpieczony zarówno w zakresie dost?pu do samego systemu jak i informacji w nim zawartych. Pracownicy dzia?u HR odpowiedzialni za poszczególne zadania maj? przypisane s? konta, ze specjalnymi uprawnieniami. Maj? dzi?ki nim dost?p do odpowiednich procesów, a tak?e mo?liwo?? automatycznego generowania raportów. Na bie??co mog? tak?e sprawdzi?, kto i kiedy wykonywa? jakie operacje w systemie.

Funkcje portalu pracowniczego

W zale?no?ci od potrzeb firmy system mo?na w pe?ni dostosowa? oraz wprowadzi? nowe, dedykowane rozwi?zanie, które b?dzie w pe?ni odpowiada?o potrzebom danej firmy. Jednak, ze wzgl?du na to, ?e znaczna cz??? dzia?ań operacyjnych wewn?trz ka?dej firmy to dzia?ania powtarzalne - stworzyli?my zestaw narz?dzi, który stanowi podstaw? projektowania ka?dego portalu pracowniczego. Zazwyczaj ma za zadanie u?atwi? prac? Dzia?u HR oraz Dzia?u P?ac. Oto lista zawieraj?ca przyk?adowe, najcz??ciej spotykane funkcje, jakie znajdziemy w portalu:

Wsparcie Dzia?u HR

 • przegl?danie swoich akt osobowych z mo?liwo?ci? ich bezpo?redniej modyfikacji
 • przeprowadzanie oraz ?ledzenie procesów rekrutacyjnych
 • dokonywanie oceny pracownika (miesi?cznej, pó?rocznej b?d? rocznej)
 • harmonogram wykonywanych obowi?zków (dzienny, tygodniowy, miesi?czny)
 • terminarz grafików spotkań, szkoleń oraz delegacji
 • dost?p do bazy najcz??ciej u?ywanych dokumentów oraz interaktywnych formularzy
 • planowanie urlopów oraz zg?aszanie nieobecno?ci
 • dost?p do informacji o aktualnych przepisach prawnych

Wsparcie Dzia?u P?ac

 • wnioskowanie (za?wiadczenia, urlopy)
 • naliczanie wynagrodzenia (ró?ne tryby)
 • dost?p do pasków p?acowych oraz rozliczeń e-PIT
 • dost?p do informacji o p?acach

Mo?liwo?ci portalu mo?na indywidualnie rozszerza?, dodaj?c do niego kolejne funkcje np. tablica og?oszeń, przypomnienia dotycz?ce badań okresowych, ankiety pracownicze, materia?y szkoleniowe / e-learningowe, spersonalizowane powitania czy wewn?trzny komunikator. W zasadzie, mo?liwo?ci personalizacji portalu pracowniczego ogranicza pomys?owo?? i potrzeby danej organizacji.

Mobilno??, komfort i bezpieczeństwo

Portal Pracowniczy wdra?amy w oparciu o nasz autorski systemem LOGITO. Ze wzgl?du na wysok? elastyczno?? pozwala on na pe?ne dostosowanie portalu wed?ug w?asnego uznania oraz jego ?atw? rozbudow? o kolejne funkcje.

Projekt portalu jest skrupulatnie analizowany oraz regularnie poddawany okresowym testom bezpieczeństwa. Zadbali?my równie? o to, by korzystaj?cy z systemu pracownicy mieli do niego ?atwy dost?p z ka?dego miejsca i urz?dzenia. Dzi?ki wysokiej responsywno?ci zawarto?? witryny dopasowuje si? do mo?liwo?ci ka?dego urz?dzania (laptop, tablet, smartfon) zapewniaj?c komfort u?ytkowania.

Korzy?ci wdro?enia portalu pracowniczego

Implementacja portalu pracowniczego daje korzy?ci zarówno dla pracownika jak i ca?ej organizacji. G?ównymi zaletami, jakie warto wymieni? s? m.in.:

 • oszcz?dno?? czasu oraz pracy Dzia?u HR oraz Dzia?u P?ac
 • poprawa komunikacji wewn?trznej (szczególnie firmy wielooddzia?owe, lub funkcjonuj?ce w kilku strefach czasowych)
 • czas do tej pory po?wi?cany na prace administracyjno-kadrowe mo?e by? wykorzystany np. na lepsz? obs?ug? Klientów
 • pracownik dostaje narz?dzie, które umo?liwia mu samodzieln? realizacj? podstawowych zadań tradycyjnie przypisanych do dzia?u HR
 • poprawa wizerunku firmy w oczach pracownika
 • zabezpieczenie danych pracowników poprzez wykorzystanie mechanizmów zgodnych z RODO
 • mo?liwo?? integracji oraz synchronizacji z innymi systemami funkcjonuj?cymi w firmie

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 青川县| 平武县| 丹江口市| 安顺市| 启东市| 城市| 绥芬河市| 乌兰县| 巴林右旗| 丰镇市| 逊克县| 水城县| 榆社县| 丽江市| 望江县| 张掖市| 新源县| 方城县| 郧西县| 田林县| 博白县| 灵川县| 瑞昌市| 连城县| 开原市| 视频| 富顺县| 商丘市| 游戏| 绩溪县| 雷州市| 循化| 乌海市| 隆子县| 林西县| 淮南市| 东丽区| 安国市| 墨脱县| 宁乡县| 瓦房店市|