System Helpdesk

"Sprawna komunikacja zespo?u to jeden z warunków dobrego funkcjonowania przedsi?biorstwa."

Helpdesk to najpro?ciej mówi?c biuro pomocy. Dzi?ki niemu klient w razie potrzeby mo?e skontaktowa? si? z dzia?em serwisowym przez telefon lub stron? internetow?. Oczywi?cie istniej? tak?e wewn?trzne helpdeski, które pe?ni? t? sam? funkcj?, tyle, ?e dla pracowników firmy. Mo?na w nich zg?asza? np. problemy kadrowe, p?acowe czy porz?dkowe.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Obs?uga coraz cz??ciej stanowi jedyny, osobisty punkt styku z firm?. To od jej poziomu zale?y zadowolenie i lojalno?? klientów, a co za tym idzie - tak?e poziom sprzeda?y. Automatyzacja procesów zwi?zanych z obs?ug? klienta pozwala po??czy? szybki kontakt ze znacznym obni?eniem jego kosztów.

Niezwykle przydatnym rozwi?zaniem s? wszelkie narz?dzia u?atwiaj?ce zarz?dzanie prac? biura lub automatyzuj?ce powtarzaj?ce si? procesy i zadania. Mo?emy je dodatkowo integrowa? z istniej?cymi lub projektowanymi systemami informatycznymi przedsi?biorstwa. Poprzez wykorzystania odpowiednich aplikacji u?atwiaj? tak?e wychodzenie do klientów (np. poprzez profile w mediach spo?eczno?ciowych, aplikacje mobilne itp.).

Wybrane funkcje aplikacji

  • Definiowanie grup odbiorców - pracowników obs?uguj?cych platform?
  • Definiowanie priorytetów zg?aszanych spraw
  • Pe?ne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedsi?biorstwa
  • Szablony odpowiedzi i sugerowanych rozwi?zań
  • Modelowanie powi?zań i zale?no?ci pomi?dzy poszczególnymi pracownikami
  • Pe?ne raportowanie realizowanych zadań

Najwa?niejsze korzy?ci

  • Narz?dzie wspomaga znacznie lepsz? obs?ug? klienta
  • Szybki dost?p do szczegó?ów na temat realizacji konkretnej sprawy
  • Oszcz?dno?? czasu i kosztów pracy pracowników zwi?zanych z obs?ug? klientów (szybsza komunikacja mi?dzy dzia?ami, wirtualny doradca, FAQ)

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 浦东新区| 外汇| 敦煌市| 汤原县| 本溪市| 西藏| 中江县| 云浮市| 克什克腾旗| 清徐县| 姚安县| 凌源市| 天柱县| 长春市| 茌平县| 永德县| 怀安县| 龙口市| 年辖:市辖区| 和龙市| 方城县| 竹山县| 怀化市| 普格县| 鲁甸县| 田东县| 怀集县| 信阳市| 寻甸| 三原县| 兴山县| 麦盖提县| 平南县| 林口县| 北碚区| 武山县| 确山县| 遂平县| 霞浦县| 洛宁县| 全南县|