Systemy i aplikacje dedykowane

"Gdy potrzebujesz czego? wi?cej..."

Systemy i aplikacje dedykowane tworzone s? w oparciu o szczegó?ow? analiz? celów i potrzeb danego Klienta. Musz? uwzgl?dnia? aktualnie posiadane przez niego systemy i narz?dzia informatyczne. Niejednokrotnie bowiem, dla pe?nego wykorzystania potencja?u przedsi?biorstwa, wyst?puje konieczno?? integracji z platformami zewn?trznymi. 

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Odpowiednie po??czenie wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów pozwala odkry? ich prawdziw? warto?? podnosz?c efektywno?? pracy danej organizacji.

Konieczno?? tworzenia aplikacji dedykowanych wynika cz?sto z potrzeby posiadania przez klienta systemu zintegrowanego, który b?dzie w stanie wymienia? dane z innymi, ju? u?ywanymi w organizacji aplikacjami. Wychodz?c naprzeciw tym potrzebom oferujemy projektowanie i tworzenie systemów wspomagaj?cych komunikacj? w biznesie oraz aplikacji u?atwiaj?cych zarz?dzanie przedsi?biorstwem.

Rozwi?zania "szyte na miar?"

Proces wdra?ania aplikacji dedykowanych mo?na podzieli? na trzy g?ówne etapy:

  • Analiza potrzeb - kluczowy etap przy tego typu realizacjach. Nale?yte rozpoznanie potrzeb, zebranie wszelkich funkcjonalno?ci - wszystko to decyduje o jako?ci i sukcesie ca?ego projektu. Z tego wzgl?du, najcz??ciej wysy?amy do klienta zespó? sk?adaj?cy si? ze specjalistów, aby jak najlepiej pozna? potrzeby klienta odno?nie systemu.
     
  • Projekt funkcjonalny systemu - zebrane informacje s? nast?pnie analizowane przez zespó? wdro?eniowy i przenoszone na dokument zwany projektem funkcjonalnym. Dokument powstaje na bazie zebranych podczas analizy informacji, jednak przez ca?y czas w porozumieniu z klientem. Tak powstaj? funkcjonalno?ci i ich szczegó?owy opis, po akceptacji którego rozpoczyna si? w?a?ciwa realizacja aplikacji.
     
  • Wdro?enie, testy, uruchomienie - projekt funkcjonalny jest wi???cym obydwie strony dokumentem zawieraj?cym wszelkie funkcjonalno?ci przewidziane w finalnym systemie. To w?a?nie na bazie tej specyfikacji powstaje projekt w wersji końcowej. Po zakończeniu g?ównej cz??ci wdro?eniowej nast?puj? testy systemu, w których udzia? bierze i klient, i wykonawca. W momencie akceptacji przez klienta nast?puje jej uruchomienie i udost?pnienie u?ytkownikom końcowym.

Business Intelligence

W zakresie naszych mo?liwo?ci jest automatyczne zbieranie informacji z systemów informatycznych i zewn?trznych. Tego typu repozytoria Big Data (hurtownie danych) umo?liwiaj? np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Mo?liwa w ten sposób jest optymalizacja procesów biznesowych, przynosz?ca wymierne korzy?ci finansowe. Prognozujemy poziom sprzeda?y i jej zale?no?? w stosunku do ró?nych czynników, rotacj? towarów na magazynie, jak równie? klasyfikujemy kontrahentów w systemach typu CRM.

Trzon projektowanych przez nas aplikacji dedykowanych stanowi skalowalny oraz zaawansowany technologicznie Framework. Aplikacje dedykowane Ideo bez problemu b?d? wspó?pracowa? z ju? istniej?cym systemem w firmie Klienta, przez co b?d? one mog?y korzysta? z danych udost?pnianych przez inne u?ywane aplikacje.

Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT
Platforma LOGITO - zobacz rozwi?zania dla:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 花莲县| 通州区| 临泽县| 新乡县| 东山县| 广丰县| 永善县| 项城市| 河曲县| 淮南市| 阳谷县| 奎屯市| 建瓯市| 正宁县| 嘉荫县| 斗六市| 咸阳市| 荔波县| 荥阳市| 中卫市| 普宁市| 高阳县| 海城市| 康马县| 光山县| 舒城县| 麟游县| 汾西县| 曲麻莱县| 天门市| 五峰| 平原县| 黄冈市| 克山县| 中宁县| 泸水县| 大庆市| 堆龙德庆县| 平湖市| 丹寨县| 漾濞|