Sztuczna inteligencja (AI)

"... a gdyby tak system sam pomy?la??"

Symulacja komputerowa i algorytmy zwi?zane z procesami decyzyjnymi oraz interpretacj? mowy ludzkiej sta?y si? podstaw? dla mechanizmów komputerowych imituj?cych posta? cz?owieka. Podstawowym atutem programu jest rozumienie j?zyka naturalnego, przetwarzanie go i automatyczne udzielanie odpowiedzi.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Projektowanie systemów, Bezpieczeństwo IT
Darmowa konsultacja

??czymy technologi? ze sprawnym projektowaniem narz?dzi IT, które odpowiadaj? potrzebom Klientów. Budujemy narz?dzia, dzi?ki którym nasi Klienci rozwijaj? swój biznes jeszcze skuteczniej.

Stale rozszerzamy nasz? ofert? zgodnie z potrzebami i wymogami dynamicznie zmieniaj?cego si? internetu i mo?liwo?ci jakie daj? technologie IT. Posiadamy bogate do?wiadczenie i ch?tnie ??czymy je ze ?wie?ym spojrzeniem na Twój biznes i znajomo?ci? trendów. Z Klientami budujemy relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i profesjonalizmie. ?wiadczymy us?ugi w zakresie analityki, doradztwa biznesowego oraz projektowania i realizacji rozwi?zań IT, które ka?dego dnia wp?ywaj? na popraw? wyników biznesowych naszych klientów. W naszych pracach coraz cz??ciej wykorzystujemy metody sztucznej inteligencji, dzi?ki którym tworzymy skuteczne narz?dzia wspieraj?ce biznes. Poni?ej przedstawiamy kilka przyk?adowych rozwi?zań.

Wirtualny doradca

Nieustanny rozwój technologii powoduje, ?e u?ytkownicy sieci staj? si? coraz bardziej wymagaj?cy. Oczekuj? szybko?ci dzia?ania i natychmiastowej reakcji na ich potrzeby. Jednym z innowacyjnych rozwi?zań, wspieraj?cym sprawn? komunikacj? pomi?dzy firm?, a jej klientami jest tzw. wirtualny doradca.

Wirtualny doradca to ciesz?ca si? du?? popularno?ci? aplikacja komputerowa, która powsta?a dzi?ki dynamicznemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Podstaw? do imitowania ludzkich cech sta?y si? procesy symulacyjne i algorytmy, zwi?zane na przyk?ad z interpretacj? mowy. Doradca stworzony w wyniku najnowocze?niejszych technologii ma by? wirtualnym odbiciem cz?owieka – nie tylko prowadzi rozmow?, ale te? odpowiednio reaguje na polecenia i porusza si?. Rozpoznaje g?os i wykazuje si? rozumieniem tekstu. Wdra?aj?c tego typu rozwi?zanie w przedsi?biorstwie, mo?na by? pewnym, ?e takie oprogramowanie b?dzie kompatybilne z ca?ym systemem, do którego zosta?o zaimplementowane.

Kto zyskuje na awatarze?

Coraz wi?cej przedsi?biorców decyduje si? na wykorzystanie opcji wirtualnego doradcy w swojej firmie. Zastosowanie tej technologii mo?e bowiem przynie?? szereg korzy?ci biznesowych:

 • redukcja kosztów - awatar doskonale sprawdza si? w obs?udze klienta, zatem nie ma konieczno?ci utrzymywania chocia?by biura obs?ugi czy infolinii,
 • obni?enie ilo?ci pytań przesy?anych do firmy drog? mailow?,
 • sprawnie dzia?aj?cy system komunikacyjny pomi?dzy organizacj?, a odbiorcami
 • ocieplenie wizerunku – doradca staje si? swego rodzaju reprezentantem firmy, który buduje zaufanie klientów,
 • szybko?? dzia?ania – u?ytkownicy otrzymuj? odpowied? od razu, nie musz? samodzielnie zdobywa? niezb?dnych informacji, ani traci? czasu na po??czenie z konsultantem na infolinii. Ma to znacz?cy wp?yw na poziom zadowolenia klientów,
 • ?atwo?? i komfort u?ytkowania danego serwisu,
 • budowanie poczucia przywi?zania do marki, lojalno?ci i znacz?ca poprawa customer experience.

Wirtualny doradca – w?a?ciwe przygotowanie

Podstawowym elementem, decyduj?cym o sprawnym funkcjonowaniu aplikacji i sukcesie jej dzia?ania jest b?yskawiczne przekazywanie konkretnych informacji z bazy danych. Wi??e si? z tym szereg warunków, które musz? zosta? spe?nione, aby mo?na by?o mówi? o w?a?ciwym korzystaniu z opcji wirtualnego doradcy. Przede wszystkim – rozbudowane zaplecze informacyjne – solidna baza wiedzy, na podstawie której mo?na tworzy? potencjalne zadawane przez u?ytkowników pytania – a co za tym idzie skonfigurowa? w?a?ciwe odpowiedzi. Wirtualny doradca powinien wykazywa? si? szybk? reakcj? i by? przygotowany na wiele ewentualno?ci. Ponadto niezwykle istotn? kwesti? jest zagwarantowanie poprawnej komunikacji i interakcji. Wdro?enie takiego wirtualnego wsparcia musi zosta? poprzedzone dok?adn? weryfikacj? i szczegó?owymi testami.

Kim jest wirtualny doradca?

Rozwi?zania wywodz?ce si? ze sztucznej inteligencji znajduj? odzwierciedlenie w ró?nych bran?ach. Projekt awatara mo?emy dostosowa? indywidualnie do profilu dzia?alno?ci firmy. Mo?e przybiera? form? konsultanta z dziedziny finansów, prawa, czy ubezpieczeń, przedstawiciela handlowego, prezentuj?cego ofert?. Cz?sto spotykan? opcj? jest tak?e wsparcie techniczne – wówczas doradca spe?nia rol? serwisanta. Wirtualna pomoc w znacz?cy sposób mo?e przyczyni? si? do rozwoju sprzeda?y internetowej i stanowi? niezb?dny element dla e-commerce. U?ytkownicy, którzy szybko i sprawnie uzyskaj? wa?ne dla nich informacje o produkcie lub us?udze, zasi?gn? porady u specjalisty bez wychodzenia z domu – ch?tniej b?d? korzysta? z opcji handlu elektronicznego. Firmy, które zdecyduj? si? na zastosowanie takiego innowacyjnego rozwi?zania mog? liczy? na zwi?kszenie poziomu finalizowanych transakcji i zminimalizowanie ryzyka wyst?powania zjawiska porzuconego koszyka.

Wyszukiwanie semantyczne

Wspó?czesne spo?eczeństwo ma charakter typowo informacyjny. U?ytkownicy sieci potrzebuj? nieustannego wr?cz dost?pu do wiedzy i nowych danych. Narz?dziem, które usprawnia proces zdobywania informacji jest wyszukiwanie semantyczne, b?d?ce jednym z podstawowych zagadnień z dziedziny sztucznej inteligencji.

Kluczem do funkcjonowania tej innowacyjnej technologii jest zastosowanie algorytmu, pozwalaj?cego na dok?adnym dopasowaniu rezultatów wyszukiwania na podstawie zrozumienia ca?ych fraz i najbardziej istotnych s?ów. Wyszukiwanie semantyczne ma uwzgl?dnia? tak?e kontekst zapytania. Jego g?ówne za?o?enie to automatyzacja procesu analizy i przetwarzania zawarto?ci znaczeniowych, które s? zawarte w konkretnej bazie danych.

Wyszukiwanie semantyczne – co to znaczy?

Aby mo?na by?o w ogóle mówi? o tego rodzaju wyszukiwaniu, musz? zosta? spe?nione okre?lone czynniki. Przede wszystkim, mechanizm, którego zadaniem jest przeszukiwanie baz z informacjami nie mo?e zatrzyma? si? na etapie zaledwie rozpoznawania tekstu. Konieczna jest analiza kontekstu danego zapytania i umiej?tno?? dok?adnego wnioskowania. Algorytmy, w oparciu o które dzia?a wyszukiwanie semantyczne, ??cz? w sobie cechy inteligentnej nawigacji i zaawansowanego filtrowania. Mo?emy wyró?ni? dwa podstawowe rodzaje wyszukiwarek tego typu – odnajduj?ce informacje oraz je analizuj?ce.

Komu mo?e si? przyda? wyszukiwarka semantyczna?

Ta nowoczesna technologia znajduje zastosowanie g?ównie przy procesach, wymagaj?cych zaawansowanej i szczegó?owej analizy danych oraz jest podstaw? inteligentnych sieci. Umo?liwia swobodny przep?yw informacji i ich usystematyzowanie. Wprowadzenie semantycznych wyszukiwarek w biznesie, którego podstaw? funkcjonowania jest wykorzystanie baz danych, mo?e pomóc w jego rozwoju. Bez w?tpienia przyczyni si? do u?atwienia komunikacji na linii firma – klient. Zastosowanie inteligentnych, innowacyjnych rozwi?zań tego rodzaju wp?ynie te? znacz?co na postrzeganie organizacji i kreowanie wizerunku stabilnej, usystematyzowanej marki. G?ówne korzy?ci z wdro?enia, to:

 • pomoc w budowaniu baz danych, które opieraj? si? na semantyce s?ów
 • usprawnienie procesu wyszukiwania informacji i analizy dokumentów
 • wsparcie w dziedzinie merchandisingu
 • uporz?dkowanie danych, istotnych dla oferty handlowej
 • stworzenie punktu wyj?ciowego dla prac o charakterze analitycznym, które wspomagaj? procesy badawcze i rozwojowe

Proponuj?c wdro?enie wyszukiwarek semantycznych naszym klientom, zapewniamy tym samym wydajne, ekonomiczne i efektywne narz?dzie do poszukiwania i analizowania ró?norodnych informacji.

Procesy helpdesk

Podstaw? dzia?ania wszystkich wspó?czesnych firm jest niezawodny i sprawnie funkcjonuj?cy system IT. Aby zagwarantowa? jego wydajno?? i poprawi? jako?? ?wiadczonych us?ug warto wdro?y? w przedsi?biorstwie aplikacje helpdesk. To narz?dzie przeznaczone do wspierania i rozwoju biznesu. Jego skuteczno?? jest ?ci?le powi?zana z kompatybilno?ci? systemów informatycznych w ramach inteligentnych rozwi?zań.

Co przynosi firmie system helpdesk?

Obecnie istnieje du?o wi?ksze zapotrzebowanie na wsparcie techniczne dla pracowników ni? kiedy?. Nie wystarcza ju? oddelegowanie jednej osoby do usuwania wszelkich usterek technicznych, które mog? pojawi? si? w przedsi?biorstwie. System helpdesk pozwala na efektywne korzystanie z funkcjonuj?cej ju? infrastruktury informatycznej. Dzi?ki niemu wszelkie zg?aszane trudno?ci mog? zosta? odpowiednio przyporz?dkowane, a co za tym idzie – przyspiesza to ich wyeliminowanie. Podstawowe zadania aplikacji to:

 • sprawne rozwi?zywanie problemów, zg?aszanych przez u?ytkowników,
 • zapewnienie odbiorcom niezb?dnego wsparcia do samodzielnego radzenia sobie z prostymi incydentami,
 • kontrola nad przebiegiem procesów w organizacji,
 • umo?liwienie sprawnego i szybkiego obiegu informacji – w szczególno?ci pomi?dzy u?ytkownikami a dzia?em IT

Umo?liwiaj?c swoim pracownikom wsparcie ze strony helpdesku, mo?na by? spokojnym o dobrze funkcjonuj?c? komunikacj? wewn?trzn?, co w konsekwencji przek?ada si? na sprawne dzia?anie ca?ego przedsi?biorstwa. Zastosowanie tego typu rozwi?zania bez w?tpienia przyczyni si? tak?e do poprawy jako?ci komunikacji z klientami – zw?aszcza w organizacjach, w których bezpo?redni kontakt z odbiorc? to podstawa. Proponuj?c wdro?enie aplikacji helpdesk, przy jednoczesnej integracji systemów IT, gwarantujemy optymalizacj? przebiegu procesów wewn?trznych, jak i zewn?trznych w firmie. Zapewniamy rozwój biznesu poprzez efektywne zarz?dzanie procesami organizacyjnymi.

Rozpoznawanie obrazów i mowy

Badania nad symulacj? ludzkiego umys?u, dzia?anie sieci neuronowych - obecnie przestaje to ju? brzmie? jak kwestia odleg?ej przysz?o?ci, a coraz cz??ciej znajduje zastosowanie w praktyce. Przyk?adowo – w rozpoznawaniu kontekstowym.

Czym jest rozpoznawanie obrazów i mowy?

Sieci neuronowe to jedna z dziedzin sztucznej inteligencji, inspirowana funkcjonowaniem mózgu cz?owieka, która zacz??a rozwija? si? w latach 70 - tych ubieg?ego wieku. Od tego czasu jest obiektem ci?g?ego zainteresowania naukowców i badaczy nowoczesnych technologii. W obr?bie tego obszaru prowadzone s? prace nad praktycznym wykorzystaniem rozpoznawania obrazów i d?wi?ków. Sam proces rozpoznawania jest mo?liwy dzi?ki technologii symulacji. Komputer odbiera i przetwarza impulsy, które s? obrazem lub bod?cem d?wi?kowym. Mechanizm dzia?ania opiera si? na algorytmach. Przyk?adowo – nast?puje wyodr?bnienie poszczególnych d?wi?ków, a w nast?pnej kolejno?ci ich kontekstowe rozumienie. Proces mo?na podzieli? na trzy cz??ci – automatyczne rozpoznawanie mowy, mówców i synteza mowy. W przypadku obrazów algorytm jest w stanie szczegó?owo przeanalizowa? zaprezentowany obiekt, a nast?pnie go zidentyfikowa?.

Rozpoznawanie w praktyce

Rozpoznawanie obrazów i mowy przy wykorzystaniu sieci neuronowych to zjawisko stosunkowo nowe, jednak ciesz?ce si? rosn?c? popularno?ci? i coraz szerszym zastosowaniem. Dodatkowym argumentem, przemawiaj?cym za wdra?aniem takich rozwi?zań mo?e by? poprawno?? ich dzia?ania nawet w trudnych warunkach, obfituj?cych w zak?ócenia. Dziedziny, w których zastosowanie tak nowoczesnego rozwi?zania jest strza?em w dziesi?tk?, to na przyk?ad medycyna – w procesie wspomagania diagnostyki, podczas monitorowania stanu pacjenta lub analizy próbek i pobranych materia?ów. Du?ym u?atwieniem mo?e by? korzystanie z tego systemu we wszelkiego rodzaju organizacjach, zajmuj?cych si? bezpieczeństwem, ochron?, analiz? zdj?? satelitarnych, kontrol? ró?nego rodzaju obiektów. Rozpoznawanie kontekstowe to tak?e przysz?o?? dla bran?y e-commerce. Przy u?yciu odpowiedniej aplikacji mo?liwe jest identyfikacja konkretnego produktu na podstawie zdj?cia i natychmiastowy jego zakup w sklepie internetowym.

Systemy ekspertowe

Skomplikowane procesy decyzyjne, zachodz?ce w ró?nych aspektach dzia?alno?ci cz?owieka cz?sto wymagaj? dodatkowego wsparcia technologicznego. Wykorzystywanie inteligentnych rozwi?zań, dzia?aj?cych na podstawie nowoczesnych narz?dzi pozwala na sprawne przetwarzanie informacji i wnioskowanie.

Jak si? do tego przygotowa??

Mechanizm dzia?ania opiera si? na kilku g?ównych elementach – w pierwszej kolejno?ci potrzebujemy rozbudowanej bazy wiedzy, algorytmu wnioskowania, wyja?niania i interfejsu u?ytkownika. Baza danych powinna by? odpowiednio przygotowana, poniewa? to w?a?nie z niej system pozyskuje informacje, na podstawie których generuje odpowied? odno?nie konkretnego zagadnienia. Algorytm przetwarza pozyskane dane, zapewniaj?c jednocze?nie eksperckie uzasadnienie, które t?umaczy powody wykorzystania konkretnych rozwi?zań. Interfejs natomiast daje mo?liwo?? zadawania pytań i wymian? informacji pomi?dzy u?ytkownikiem, a systemem. Dzi?ki zastosowaniu systemów eksperckich, mo?liwe jest zautomatyzowanie i zwi?kszenie dynamiki procesów podejmowania decyzji. Wspieraj? one tak?e bardziej dok?adne zarz?dzanie procesami.

Systemy ekspertowe – gdzie je wykorzysta??

Oprogramowanie przygotowane jest do zró?nicowanych, cz?sto skomplikowanych dzia?ań. Zawiera mi?dzy innymi systemy kontrolne, planistyczne, doradcze, prognostyczne, identyfikacyjne, diagnostyczne. Ich rol? jest symulacja funkcjonowania ludzkiego mózgu. Przyk?adowe obszary, w których systemy ekspertowe znajduj? zastosowanie, to:

 • diagnostyka medyczna
 • porady prawne
 • systemy wojskowe i obronne
 • ekonomia – prognozy finansowe, analiza gie?dy, przygotowywanie wycen
 • biznes – komunikacja wewn?trz firmy, procesy decyzyjne, doradztwo, realizowanie reklamacji, kalkulacja kosztów
 • automatyka i robotyka – sterowanie sprz?tami i urz?dzeniami

Opracowanie i wdro?enie tego rodzaju systemów w danej organizacji wymaga gruntownego przygotowania i wiedzy, popartej latami do?wiadczenia. Nasi specjali?ci zapewniaj? indywidualne podej?cie do ka?dego realizowanego projektu, wychodz?c naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta.

Gry komputerowe

Zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji znalaz?y zastosowanie tak?e w bran?ach kojarz?cych si? bardziej z rozrywk?, ni? badaniami naukowymi – jak chocia?by w grach komputerowych. Aby zwi?kszy? ich atrakcyjno?? oraz stworzy? wirtualny ?wiat, jak najbli?szy rzeczywisto?ci, stosowane s? odpowiednie algorytmy i symulacje ludzkich zachowań.

Podstawowym elementem, który jest niezb?dny do stworzenia interesuj?cej dla u?ytkownika gry, s? mechanizmy podejmowania decyzji. Musz? by? one stale rozwijane i udoskonalane, tak aby wyeliminowa? wyst?powanie ewentualnych b??dów. Zastosowanie algorytmów pozwala na szybkie reagowanie, rozwi?zywanie problemów, opracowywanie planu dzia?ania, czy ustalanie konkretnych strategii.

Jak dzia?a AI w grach?

Algorytmy stosowane w grach s? ewolucyjne oraz dzia?aj? w oparciu o sieci neuronowe. Pozwala to na wykorzystywanie procesu uczenia si? poprzez gromadzenie do?wiadczenia. Dzi?ki temu mo?liwe jest dostosowywanie poziomu zaawansowania i trudno?ci w zale?no?ci od bie??cych umiej?tno?ci u?ytkownika. To z kolei determinuje rozwój i zmiany, jakie nast?puj? w wirtualnej rzeczywisto?ci konkretnej gry. Zachodzi swego rodzaju zale?no?? pomi?dzy graczem, a gr? – jego poziom wiedzy wp?ywa na to, co mo?e si? wydarzy?. Do poprawnego funkcjonowania algorytmów niezb?dny jest proces analizy zdobywanych do?wiadczeń, w?a?ciwy dobór parametrów, które pojawiaj? si? w wyniku osi?ganych efektów. Natomiast wykorzystanie uk?adów samoadaptacyjnych daje mo?liwo?? planowania dzia?ań, zwi?zanych ze strategi? dalszego rozwoju.

SI (AI) zwi?kszy atrakcyjno?? gier

Zastosowanie inteligentnych, innowacyjnych rozwi?zań w grach komputerowych sprawia, ?e staj? si? one atrakcyjne nawet dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Ciekawym aspektem jest wykorzystanie logiki rozmytej, wspieraj?cej imitacje ludzkich zachowań. Dzi?ki temu mo?liwe jest uwzgl?dnienie stanu emocjonalnego, wyposa?enie bohaterów gier w ca?? gam? uczu? oraz budowanie profilów psychologicznych. Natomiast stosowanie systemów ucz?cych si? powoduje zdecydowan? popraw? jako?ci funkcjonowania gry komputerowej.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 兴隆县| 苏州市| 久治县| 通海县| 南投县| 乌兰县| 临漳县| 新乐市| 元阳县| 黄山市| 托克托县| 山丹县| 调兵山市| 攀枝花市| 华蓥市| 石首市| 毕节市| 克什克腾旗| 嫩江县| 宁城县| 安岳县| 瑞丽市| 青岛市| 腾冲县| 东乡| 濮阳市| 成武县| 凤城市| 那坡县| 平邑县| 镇巴县| 广河县| 邳州市| 洛南县| 肥城市| 若羌县| 临高县| 筠连县| 于田县| 治县。| 西藏|