Urlopy i delegacje

"Planowanie i odpowiednia obs?uga urlopów pozwala wyeliminowa? niespodziewane przestoje organizacji."

Sk?adanie wniosków urlopowych kojarzy si? z dodatkow?, konieczn? biurokracj?. W naszej aplikacji to tylko jedno klikni?cie.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Rozwój firmy wymaga bezpo?redniego kontaktu jej przedstawicieli z kontrahentami lub potencjalnymi i nowymi klientami. Brak bie??cej informacji na temat pracowników b?d?cych w podró?y s?u?bowej lub przebywaj?cych na urlopie, szczególnie w du?ej firmie, mo?e by? przyczyn? chaosu organizacyjnego.

Aplikacja umo?liwia zarówno proces z?o?enia i uzupe?nienia wniosków w formie elektronicznej, jak i ich pó?niejsze rozliczenie. Akceptacja wniosków odwzorowuje struktur? firmy i zale?no?ci wyst?puj?ce pomi?dzy pracownikami. Istnieje mo?liwo?? wst?pnej akceptacji wniosków, jak równie? odrzucenie ju? zaakceptowanego wniosku.

Rozwi?zanie automatyzuje przygotowanie rocznego planu urlopów. Ka?dy z pracowników ma dost?p do kalendarza, w którym prezentowane s? terminy nieobecno?ci pozosta?ych. W module dost?pne jest narz?dzie administracyjne, które umo?liwia ustawienie parametrów urlopów, a tak?e delegacji dla ka?dego pracownika z osobna.

System u?atwia tak?e managerom proces monitorowania podró?y s?u?bowych pracowników, kosztów delegacji oraz generowanych dzi?ki nim zysków w kontek?cie rozwoju kompetencji poszczególnych osób.

Wybrane funkcje aplikacji

Kalendarz urlopów:

 • Sk?adanie wniosku urlopowego w wersji elektronicznej
 • Automatyczne przes?anie informacji do prze?o?onego
 • Zarz?dzanie urlopami planowanymi
 • Mo?liwo?? ustanowienia zast?pstwa za osob? przebywaj?c? na urlopie
 • Mo?liwo?? ustawienia parametrów urlopu dla ka?dego z pracowników
 • Mo?liwo?? sporz?dzanie rocznego planu urlopów pracowników
 • Integracja z zewn?trznymi aplikacjami np. modu?em intranetu, kalendarza, rozliczeniami pracowniczymi i harmonogramem prac

Rozliczanie delegacji

 • Wype?nianie wniosku z okre?leniem typu podró?y s?u?bowej (krajowa, zagraniczna), czasu jej trwania, celu, ?rodka lokomocji, kwoty zaliczki, osób zaanga?owanych itp.
 • Mo?liwo?? ustanowienia zast?pstwa za osob? delegowan? (osoba zast?puj?ca otrzymuje informacj? + automatycznie s? przydzielane odpowiednie uprawnienia)
 • Dost?p do terminarza podro?y s?u?bowych pracowników oraz wgl?d w histori? ka?dej z nich
 • Integracja z bie??c? tabel? kursów walut, wykazem kosztów pobytu w poszczególnych krajach, wysoko?ci? diet, kosztów paliwa z podzia?em na samochody firmowe, podzia?em kosztów z wyszczególnieniem ich na osob? w przypadku wyjazdu grupowego
 • Integracja z modu?ami intranetu, kalendarza, rezerwacj? zasobów, zarz?dzaniem flot? samochodów firmowych, rozliczeniami pracowniczymi i harmonogramem prac
 • Mo?liwo?? generowania raportów dotycz?cych podró?y s?u?bowych z podzia?em na poszczególne kategorie z mo?liwo?ci? importowania ich do arkusza kalkulacyjnego
Zapytaj o ofert?
 
Platforma LOGITO - zobacz rozwi?zania dla:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 芦溪县| 江孜县| 无为县| 将乐县| 金湖县| 南汇区| 芮城县| 勐海县| 平舆县| 儋州市| 遂溪县| 长春市| 济阳县| 朝阳县| 余庆县| 措美县| 宁安市| 巴塘县| 汾西县| 颍上县| 梓潼县| 策勒县| 古田县| 龙游县| 巨野县| 郯城县| 高青县| 星座| 曲靖市| 平江县| 绥棱县| 宣汉县| 唐海县| 大方县| 湖口县| 平南县| 巴彦县| 清远市| 镇雄县| 江口县| 永福县|