Aplikacje mobilne

"Pracuj efektywnie tak?e poza biurem."

Aplikacje na urz?dzenia mobilne u?atwiaj? prac? zarówno managerom, przedstawicielom handlowym, jak i pracownikom, operuj?cym na zaawansowanych systemach komputerowych. Coraz wi?cej jest te? aplikacji edukacyjnych, oraz czysto rozrywkowych, b?d?cych rozszerzeniem standardowej oferty serwisów informacyjnych czy u?ytkowych.

Marcin Lipiec
Marcin Lipiec
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Urz?dzenia mobilne przesz?y rewolucj? – od przydatnych gad?etów po minikomputery. Nieustannie ro?nie dost?p do zaawansowanych urz?dzeń, przy jednoczesnym spadku kosztów ich eksploatacji. W wyniku tego rozwi?zania mobilne stanowi? coraz lepsz? alternatyw? dla rozbudowanych systemów stacjonarnych.

Aplikacje na urz?dzenia przeno?ne zwi?kszaj? efektywno?? wykorzystania rozwi?zań takich jak np. dedykowane systemy b2b, intranety czy e-commerce. Dzi?ki temu smartfony oraz inne urz?dzenia mobilne mog? by? jeszcze efektywniej wykorzystywane w codziennej pracy, niejednokrotnie skutecznie zast?puj?c standardowe komputery.

Sprawdzone rozwi?zania

Stale poszerzamy nasze kompetencje niezb?dne do budowania oprogramowania na platformy Android i iOS .

Nasz? specjalizacj? s? aplikacje biznesowe, które tworzone s? wed?ug wymagań i specyfiki Klienta. Tworzymy nie tylko aplikacje natywne, ale i hybrydowe – zale?nie od potrzeb i oczekiwań Klienta. Wykorzystujemy technologie Objective-C, Java, Swift oraz React Native.

G?ówne typy aplikacji

  • Aplikacje Offline instalowane bezpo?rednio na urz?dzeniu, nie wymagaj? dost?pu do sieci Internet (np. ró?nego rodzaju gry, kalkulatory itp.). W grupie tej znajduj? si? tak?e aplikacje pozwalaj?ce na synchronizacj? z innym urz?dzeniem i udost?pnianie innym efektów swojej pracy.
  • Aplikacje klienckie - interfejsy mobilne do aplikacji stacjonarnych (tzw. końcówki dost?powe). Do prawid?owego funkcjonowania wymagaj? dost?pu do internetu i serwera dostarczaj?cego aktualne dane. Najbardziej powszechne tego typu aplikacje to np. klient poczty e-mail, aplikacja magazynowo-sprzeda?owa, platforma dla przedstawicieli handlowych czy systemy przegl?dania ofert.
  • Aplikacje PWA wygl?dem i zachowaniem przypominaj? standardowe aplikacje, jednak de facto s? odpowiednio przygotowanymi stronami WWW. Stanowi? niejako kolejny krok zaawansowania po RWD. Tak jak standardowe aplikacje natywne mog? wykorzystywa? funkcje urz?dzenia mobilnego takie jak np. powiadomienia push, geolokalizacja, nawigacja gestami i inne. Uruchamiaj? si? jak zwyk?e strony - w przegl?darce internetowej bez konieczno?ci pobierania czy instalowania.

Aplikacje "szyte na miar?"

Aplikacje mobilne projektujemy i tworzymy od podstaw w oparciu o szczegó?ow? analiz? potrzeb Klienta. Dzi?ki temu zapewniaj? optymalizacj? i komfortow? realizacj? zadań biznesowych. Pozwalaj? na zwi?kszenie efektywno?ci firmy, oferuj?c mo?liwo?? wspó?pracy z rozwi?zaniami takimi jak np. intranet, platforma B2B/B2C, systemy magazynowe, czy ksi?gowo??.

Dystrybucja rozwi?zań mobilnych
Sukces ka?dej aplikacji zale?y od przyj?tego modelu jej rozpowszechniania. W zale?no?ci od przeznaczenia doradzimy najlepszy sposób jej dystrybucji oraz zwi?zane z nim najefektywniejsze metody promocji. Niejednokrotnie tworzone przez nas aplikacje wykorzystywane s? wewn?trznie przez struktury firmowe. W takich przypadkach odpowiadamy za poprawn? instalacj? oraz ich support na urz?dzeniach pracowników, a tak?e ich dalsz? rozbudow? w oparciu o analizy u?ycia i badanie potrzeb obs?uguj?cych je pracowników.

 

Niezale?nie, czy klient potrzebuje aplikacji rozrywkowej, edukacyjnej czy biznesowej – nasi specjali?ci doradz? optymalne jej funkcjonowanie, technologi? w której powinna zosta? wdro?ona, oraz sposób dystrybucji. W przypadku aplikacji wewn?trznych realizujemy tak?e szkolenie pracowników, tak by efektywniej wykorzystywali mo?liwo?ci dostarczonej aplikacji.

Marcin Wojtoń, Dyrektor ds. Obs?ugi Klienta

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 杭锦后旗| 涿州市| 息烽县| 日喀则市| 永胜县| 沙坪坝区| 舞钢市| 乐清市| 九龙城区| 筠连县| 公主岭市| 龙州县| 南投县| 池州市| 合山市| 察隅县| 淳化县| 昌平区| 安达市| 土默特右旗| 呼伦贝尔市| 南宫市| 四子王旗| 晴隆县| 台山市| 鄄城县| 星子县| 通化市| 东乡族自治县| 呈贡县| 固安县| 眉山市| 车险| 昌邑市| 绥芬河市| 神农架林区| 河间市| 浦东新区| 乌鲁木齐县| 包头市| 河曲县|