Dedykowane aplikacje internetowe

"Narz?dzia, które maj? realizowa? indywidualne potrzeby powinny by? tworzone od podstaw."

Systemy i aplikacje dedykowane tworzone s? w oparciu o szczegó?ow? analiz? celów i potrzeb danej organizacji. Uwzgl?dnia ona tak?e aktualnie wykorzystywane przez klienta systemy i narz?dzia informatyczne. Niejednokrotnie bowiem, dla pe?nego wykorzystania potencja?u przedsi?biorstwa, wyst?puje konieczno?? integracji z platformami zewn?trznymi.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Na sukces firmy sk?ada si? wiele czynników. Jednym z nich s? systemy informatyczne i aplikacje wspomagaj?ce komunikacj? w biznesie, automatyzuj?ce procesy biznesowe oraz u?atwiaj?ce zarz?dzanie przedsi?biorstwem. 

Dedykowana aplikacja internetowa to zaawansowany system informatyczny, wykorzystuj?cy platform? internetow?. Powstaje z my?l? o konkretnym zastosowaniu i rozwi?zaniu okre?lonych problemów. Pe?ni specjalistyczne funkcje, które wp?ywaj? na generowanie korzy?ci biznesowych dla Klienta.

Dlaczego aplikacje dedykowane?

Tylko projektuj?c rozwi?zania od podstaw jeste?my w stanie uwzgl?dni? 100% wszystkich, uzasadnionych biznesowo celów oraz potrzeb Twojej organizacji. Najwa?niejsze atuty tego typu rozwi?zań:

 • elastyczne i w pe?ni funkcjonalne oprogramowanie, skrojone na miar? potrzeb i z góry okre?lonych celów
 • mo?liwo?? rozbudowania, skalowania i integrowania aplikacji z innymi rozwi?zaniami
 • optymalne narz?dzie do automatyzacji procesów biznesowych
 • zmniejszenie obci??enia infrastruktury informatycznej firmy

Podstaw? projektowanych przez nas aplikacji dedykowanych jest zaawansowany technologicznie oraz skalowalny Framework. Aplikacje dedykowane Ideo doskonale zintegruj? si? z ju? stosowanym w Twojej firmie systemem, przez co b?d? one mog?y korzysta? z danych udost?pnianych przez inne u?ywane w organizacji aplikacje.

Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT

Business Intelligence

Nasze mo?liwo?ci obejmuj? zbieranie informacji zarówno z systemów informatycznych, jak i plików zewn?trznych. W ten sposób zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umo?liwiaj? np. budowanie modeli lub przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Dzi?ki temu mo?liwa jest optymalizacja procesów biznesowych, przynosz?ca wymierne korzy?ci finansowe. Przewidujemy poziom sprzeda?y oraz jej zale?no?? np. od pogody, rotacji towarów na magazynie czy klasyfikacji kontrahentów w systemach typu CRM.

Dzi?ki naszym dzia?aniom Klienci podejmuj? decyzje w warunkach mniejszego ryzyka.

Aplikacje "szyte na miar?"

Proces wdra?ania aplikacji dedykowanych mo?na podzieli? na kilka g?ównych etapów:

Aplikacje dedykowane

 • Analiza potrzeb to kluczowy etap przy tego typu projektach. Nale?yte rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Dog??bne poznanie procesów wyst?puj?cych w przedsi?biorstwie, okre?lenie potrzebnych funkcjonalno?ci - wszystko to decyduje o jako?ci i sukcesie ca?ego projektu. 
   
 • Projekt funkcjonalny systemu. Dokument powstaje na bazie naszego do?wiadczenia, zebranych podczas analizy informacji oraz bie??cych ustaleń z Klientem. Taki szczegó?owy opis realizowanego rozwi?zania pozwala na p?ynne przej?cie do fazy realizacji. 
   
 • Wdro?enie, testy, uruchomienie. Na bazie dokumentacji realizowany jest projekt w wersji końcowej. Powstaje w ?rodowisku wirtualnym, które umo?liwia bie??ce ?ledzenie prac przez Klienta. Po zakończeniu cz??ci wdro?eniowej nast?puj? testy systemu. Kolejnym krokiem jest uruchomienie i udost?pnienie u?ytkownikom końcowym.
Platforma LOGITO - rozwi?zania dedykowane dla:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 息烽县| 临城县| 苏州市| 文化| 潮州市| 涞水县| 洛扎县| 上林县| 承德县| 达拉特旗| 遂平县| 玉门市| 桂东县| 平潭县| 丰县| 松潘县| 古蔺县| 普陀区| 容城县| 嘉定区| 新绛县| 东城区| 如东县| 辛集市| 梁河县| 眉山市| 香格里拉县| 浏阳市| 温泉县| 稻城县| 伊川县| 南木林县| 澳门| 垫江县| 长岭县| 淮南市| 师宗县| 海林市| 辛集市| 石阡县| 靖边县|