Cloud & Hosting Management

"... idealna odpowied? na Twoje problemy."

Oferowane przez nas us?ugi zapewniaj? bezkonfliktowe utrzymanie zarówno prostych serwisów www jak i zaawansowanych aplikacji. Dzi?ki dynamicznej elastyczno?ci nasze rozwi?zania zmieniaj? i rozwijaj? si? razem z Klientem.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Projektowanie systemów, Bezpieczeństwo IT
Darmowa konsultacja

Niezale?nie od bran?y, w której funkcjonujesz jak i rozmiaru firmy, rozwi?zanie w technologii Cloud b?dzie kamieniem milowym w rozwoju firmy. Pod warunkiem, ?e zostanie odpowiednio dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. Szybki czas reakcji jest priorytetem, b?d?c jednocze?nie standardem w oczach potencjalnych Klientów.

Potwierdzaj? to mi?dzy innymi informacje zawarte w raporcie IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”. Firmy korzystaj?ce z tego typu rozwi?zania, jako najwa?niejsze jego cechy wskazuj?:

 • „mo?liwo?? optymalizacji kosztów i procesów IT” (55%)
 • wysoka skalowalno?? rozwi?zań projektowanych na jej fundamentach” (44%)
 • „istotne narz?dzie w realizacji strategii cyfrowej transformacji w obszarze infrastruktury przedsi?biorstwa” (43%)

Technologia Cloud computing zyskuje na popularno?ci dlatego warto zastanowi? si? w jaki sposób Chmura mo?e wp?yn?? na rozwój Twojej firmy.

Z naszych us?ug korzystaj? m.in.:

Profesjonalne wsparcie biznesu

Firmy cz?sto borykaj? si? z problemami z infrastruktur? informatyczn? ze wzgl?du na jej niedopasowanie do stylu pracy, aktualnych potrze czy mo?liwo?ci. Z kolei, zdarzaj? si? sytuacje, w których potencja? "projektowanych na zapas" platform nie jest w pe?ni wykorzystany. Dzi?ki wykorzystaniu technologii Cloud, gwarantowane jest optymalne wykorzystanie zasobów.

Chmura jest platform? wirtualn?, która zapewnia hosting serwerów dla domen, stron www, kont pocztowych i aplikacji, jednocze?nie pe?ni?c funkcj? wirtualnej bazy danych. Ze wzgl?du na swoj? zaawansowan? architektur? spe?ni równie? zapotrzebowanie firmy na serwer dla bardzo zaawanasowanego oprogramowania. Jej dzia?anie mo?na opisa? jako wirtualny serwer, który posiadaj?c wszelkie potrzebne zasoby, na bie??co tworzy ?rodowisko dostosowane do aktualnych potrzeb danej aplikacji. Cloud gwarantuje najwy?sz? elastyczno?? oraz skalowalno?? obs?ugiwanych rozwi?zań.

W najbardziej podstawowej wersji mo?e to by? wielofunkcyjna platforma IaaS. W jej sk?ad wchodzi zapewnienie fizycznej przestrzeni na serwery, który b?d? pe?ni? funkcj? cyfrowej bazy danych firmy tzw. Data Center. Zalet? takiego magazynu jest efektywny przep?yw danych pomi?dzy sieciami, które posiadaj? zapory oraz zabezpieczenia sieci. Przyczyni si? równie? do automatycznej poprawy jako?ci wspó?pracy pomi?dzy pracownikami firmy, partnerami biznesowymi i klientami.

Wiele przedsi?biorstw decyduje si? na systemy dedykowane ze wzgl?du na specyfik? bran?y i mo?liwo?? rozbudowy funkcjonalno?ci. Jest to w szczególno?ci istotne w bran?ach: przemys?owej, rozrywkowej czy e-commerce. W ich przypadku, Chmura w formie PaaS to przeniesienie dzia?alno?ci na zupe?nie inny poziom. Migracja do niej ju? istniej?cych aplikacji - nawet zaawansowanych i wymagaj?cych platform typu ERP czy PIM nie stanowi problemu. W przypadku projektowania aplikacji dedykowanych, struktura chmury PaaS wspiera konfiguracj? oraz administracj? ca?ego procesu, w ramach którego odbywa si? implementacja, przeprowadzenie testów oraz pó?niejsze dostarczanie aktualizacji i rozszerzeń. Chmura zapewnia odpowiedni? infrastruktur? jak i zasoby na ka?dym etapie ?ycia aplikacji, zapewniaj?c jednocze?nie skuteczny jej monitoring.

Dla bardziej wymagaj?cych rozwi?zań, dost?pna jest równie? platforma Cloud SaaS, która jest kombinacj? IaaS oraz PaaS. Rozwi?zanie to oferuje kompleksow? obs?ug? w Chmurze. W przypadku gdy firma, nie posiada w?asnych aplikacji, zasobów ani architektury informatycznej b?dzie to rozwi?zanie, które zaoszcz?dzi czas oraz ?rodki finansowe daj?c jednocze?nie najwi?ksz? elastyczno??.

Najnowsze technologie

Oferujemy hosting w Chmurze dla ?rodowisk: Linux (serwer http w Nginx) oraz Windows (Microsoft IIS I SQL w ASP.NET).

 • AWS - Amazon Web Services - Cloud Computing Services
 • Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft
 • Google Cloud - Cloud Computing Services


AWS (Amazon Web Services) jest cz??ci? Amazon. AWS powsta?o w 2006 roku na potrzeby platformy e-commerce Amazon. Dysponowa?o znacznymi zapasami, dlatego firma podj??a decyzj? o udost?pnianiu zasobów innym podmiotom. Rozwi?zanie to szybko sta?o si? jedn? z istotniejszych us?ug ?wiadczonych przez firm?. Dzi? jest oficjalnym liderem w?ród dostawców chmur obliczeniowych w architekturze IaaS wed?ug raportu Gartnera z bie??cego roku.

Microsoft zosta? doceniony przez organizacj? Gartner otrzymuj?c 2 pozycj? w?ród platform chmurowych oferowanych na ??danie. Us?uga Microsoft Azure dzia?a w modelu PaaS od 2010 roku. Rozwi?zanie wykorzystywane jest przez najwi?ksze organizacje z wielu bran?. Potwierdza to lista Fortune 500, gdzie 95% firm wybra?o w?a?nie Azure.

Google w bie??cym roku zyska?o wyró?nienie w raporcie Magic quadrant Gartner 2019. Przyznano je za rozbudow? serwera proxy dla interfejsu programowania aplikacji (API), który jest niezwykle wa?nym elementem w rozwi?zaniach typu Cloud.

Nasze do?wiadczenie

?wiadczymy profesjonalne us?ugi doradcze we wszystkich kwestiach zwi?zanych z administracj? serwerami i ?rodowiskiem CLOUD. Prace opieramy na naszej wiedzy oraz kompetencjach, które potwierdzone s? wieloletnim do?wiadczeniem. Aktywnie zarz?dzamy us?ugami Klientów ju? blisko 20 lat. W tym czasie pracowali?my dla ponad 2 000 firm i instytucji.

Naszym klientom podpowiemy mi?dzy innymi:

 • Jak? infrastruktur? IT wybra? przy obecnych potrzebach
 • Jak wydajnie korzysta? z posiadanych ju? zasobów
 • Jak zminimalizowa? koszty zwi?zane z hostingiem
 • Jakie s? opcje kontroli oraz optymalizacji kosztów
 • Jak zredukowa? ryzyko utraty danych
 • Jak przygotowa? si? i reagowa? na okresowe skoki ruchu generowanego przez aplikacje

Najwa?niejsze korzy?ci

 • Zmniejszenie kosztów przeznaczanych na struktur? IT
 • Skalowalno?? dopasowana do tempa rozwoju firmy
 • Zapewnienie ci?g?o?ci biznesowej
 • Skuteczna wspó?praca wewn?trz platformy
 • Mo?liwo?? konfiguracji oraz wyskalowania platformy wed?ug potrzeb organizacji

Optymalizacja infrastruktury

Stabilno?? dzia?ania bez problemów technicznych oraz maksymalne wykorzystywanie w?asnych zasobów to aspekty, na których zale?y ka?demu przedsi?biorcy, prowadz?cemu dzia?alno?? w sieci. W osi?gni?ciu tego rodzaju efektów pomocne jest optymalizowanie zasobów wchodz?cych w sk?ad posiadanej lub zarz?dzanej infrastruktury.

Dlaczego optymalizacja?
Us?uga ta pozwala na zmaksymalizowanie efektywno?ci wykorzystania posiadanych zasobów hostingowych, przy jednoczesnych planach przysz?ego rozwoju. Jest to rozwi?zanie, dzi?ki któremu mo?na w zauwa?alny sposób zwi?kszy? wydajno?? i efektywno?? serwera, poprzez rozszerzenie mo?liwo?ci przesy?u danych. Du?? zalet? jest brak generowania znacznych dodatkowych kosztów, dzi?ki czemu firma mo?e w pe?ni skoncentrowa? si? na rozwijaniu dzia?alno?ci i umacnianiu swojej pozycji na rynku. Ponadto, zastosowanie optymalizacji pozwala na weryfikacj? poprawno?ci funkcjonowania – odnajdywanie ewentualnych b??dów i ich wczesn? eliminacj?.

hosting - optymalizacja serwerów

Zarz?dzanie Chmur? i zasobami

Zarz?dzanie Chmura wi??e si? z podejmowaniem wielu operacji w zakresie obs?ugi serwerów, aplikacji jak i wirtualnych ?rodowisk umieszczonych w chmurze.

Monitoring

 • optymalne dzia?anie serwerów
 • wykorzystanie zasobów serwera oraz aplikacji
 • responsywno?? aplikacji oraz czas odpowiedzi
 • tworzenie oraz aktualizacja dla serwerów lub aplikacji

Testowanie wydajno?ci

 • prowadzenie testów wytrzyma?o?ciowych
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz raportów z przeprowadzonych testów
 • usuwanie nieprawid?owo?ci oraz awarii

Bezpieczeństwo

 • aktualizacja poprawek bezpieczeństwa
 • konfiguracja ustawień firewall
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych
 • konfiguracja ustawień dost?pu do serwera zgodnych z okre?lonymi standardami
 • przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustaleniami RODO

Konfiguracja oraz Optymalizacja - dostosowywanie ustawień serwerów.

Zarz?dzanie danymi

 • migracja
 • archiwizacja
 • synchronizacja

Administracja i sta?y monitoring oraz bie??ce aktualizacje znajduj?cego si? na platformie oprogramowania.

Zobacz równie?:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 星座| 南木林县| 大连市| 新巴尔虎左旗| 芮城县| 马边| 浙江省| 神农架林区| 绥芬河市| 左云县| 鸡东县| 加查县| 乌拉特中旗| 平顺县| 白山市| 丹巴县| 新津县| 保德县| 苍梧县| 汕头市| 商都县| 汉沽区| 左贡县| 保山市| 桑植县| 文安县| 扎鲁特旗| 公主岭市| 抚松县| 平阳县| 宕昌县| 资阳市| 舒城县| 长白| 大余县| 景谷| 福安市| 略阳县| 平罗县| 潞西市| 桓仁|