Administracja serwerami

Je?li Twój biznes opiera si? o sprawnie funkcjonuj?c? platform? internetow?, wykupienie dost?pu do zasobów serwera nie wystarcza. Cz?sto konieczne jest dysponowanie osobami, które b?d? zarz?dza? posiadan? infrastruktur?. W wielu przypadkach bardziej op?acalne kosztowo jest zlecenie us?ugi administracji serwerami zewn?trznym specjalistom.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Projektowanie systemów, Bezpieczeństwo IT
Darmowa konsultacja

Doradztwo IT

W dzisiejszych czasach niezwykle trudno jest samodzielnie czuwa? nad prawid?owo?ci? realizacji i przebiegu wszystkich procesów, zwi?zanych z administracj? serwerami. Standardowym i profesjonalnym rozwi?zaniem okazuje si? powierzenie fachowcom tego typu zadań. ?wiadczymy us?ugi doradcze w ramach obszarów zwi?zanych z szeroko poj?tym IT. Mi?dzy innymi równie? w obszarze hostingiu oraz administracji serwerami. Bazuj?c na naszej wiedzy i do?wiadczeniu jeste?my w stanie zaproponowa? najlepsze rozwi?zania dla najbardziej wymagaj?cych. Jednocze?nie przyk?adamy du?? wag? do optymalizacji kosztowej rekomendowanych rozwi?zań.

Wybór w?a?ciwej infrastruktury IT oraz dobór odpowiednich technologii ma znacz?cy wp?yw na funkcjonowanie niejednego przedsi?biorstwa, zarówno pod wzgl?dem jego zyskowno?ci, jak i konkurencyjno?ci. Mo?e przyczyni? si? do redukcji kosztów, zwi?kszenia bezpieczeństwa, a nawet poprawienia wizerunku firmy. Dzi?ki optymalizacji serwerów mo?liwe jest maksymalne wykorzystanie parametrów posiadanych przez Klienta zasobów serwerowych z uwzgl?dnieniem planowanego rozwoju hostowanych na nich stron i aplikacji www. W wielu przypadkach mo?liwe jest znaczne zwi?kszenie efektywno?ci wykorzystania serwerów bez ponoszenia nak?adów finansowych na ich fizyczn? rozbudow?.

Odpowiadamy mi?dzy innymi na pytania:

 • Z jakiej infrastruktury IT skorzysta? przy obecnych potrzebach?
 • Jak efektywnie wykorzysta? posiadane ju? zasoby?
 • Jak zredukowa? koszty zwi?zane z zapewnieniem hostingu?
 • Jakie s? mo?liwo?ci kontroli kosztów?
 • Jak zredukowa? ryzyko utraty danych?

Dokonuj?c wyboru zewn?trznego partnera, który b?dzie ?wiadczy? us?ugi doradcze w zakresie hostingu i administrowania serwerami, warto kierowa? si? jego pozycj? na rynku. Zespó? specjalistów Ideo mo?e poszczyci? si? do?wiadczeniem w realizacji licznych projektów internetowych oraz wspó?prac? z najwi?kszymi firmami w Polsce.

Dzier?awa serwerów

Jednym ze sposobów na minimalizowanie nak?adów finansowych jest dzier?awienie serwerów, które niweluje koszty zakupu i pó?niejszego utrzymywania w?asnych urz?dzeń. Us?uga dzier?awy serwera polega na przydzieleniu calo?ci, b?d? cz??ci serwera w zale?no?ci od potrzeb, które klient posiada. Tego typu rozwi?zanie dla naszych Klientów mo?emy zrealizowa? na dwa sposoby:

Serwer Cloud

Jest systemem, który zapewnia dost?p do zwirtualizowanej puli zasobów serwerowych. Takie rozwi?zanie gwarantuje wi?ksz? wydajno?? w stosunku do serwerów Cloud. Serwery chmurowe s? skalowalne co ?wietnie sprawdza si? w przypadku du?ego obci??enia. Oznacza to, ?e zasoby serwera automatycznie dostosowuj? si? do tego ile ich w danej chwili potrzebujemy.

Serwer dzier?awiony

Fizyczny serwer skonfigurowany indywidualnie z uwzgl?dnieniem wymagań Klienta. Prawid?owe dzia?anie ca?ej platformy gwarantuje odpowiednio dobrane oprogramowanie. Oferta przewiduje tak?e mo?liwo?? samodzielnej konfiguracji przy jednoczesnym wsparciu administracyjnym.

Wspomagamy wybór najbardziej optymalnego kosztowo i wydajno?ciowo rozwi?zaniaWewn?trzna analiza potrzeb na etapie decyzyjnym, pozwoli na wybór najbardziej optymalnego kosztowo i wydajno?ciowo rozwi?zania. Us?uga dzier?awy stanowi atrakcyjne rozwi?zanie, poniewa? zwalnia z odpowiedzialno?ci za prawid?owe dzia?anie sprz?tu, wymian? komputerów, awarie itd.

Dedykowana platforma hostingowa Cloud zapewnia:

 • zdaln? administracj? poczt?,
 • maksymaln? wydajno?? serwera,
 • profesjonalny system statystyk i monitorowania wirtualnej platformy,
 • w?asny adres IP,
 • dost?p do konsoli SSH / RDP,
 • mo?liwo?? zainstalowania certyfikatu SSL oraz automatyczn? kopi? bezpieczeństwa,
 • skaner antywirusowy / antyspamowy,
 • ca?odobowy monitoring dzia?ania serwera.

Optymalizacja serwerów

Stabilno?? dzia?ania bez problemów technicznych oraz maksymalne wykorzystywanie w?asnych zasobów to aspekty, na których zale?y ka?demu przedsi?biorcy, prowadz?cemu dzia?alno?? w sieci. W osi?gni?ciu tego rodzaju efektów pomocne jest optymalizowanie serwerów.

Dlaczego optymalizacja?
Us?uga ta pozwala na zmaksymalizowanie efektywno?ci wykorzystania posiadanych zasobów hostingowych, przy jednoczesnych planach przysz?ego rozwoju. Jest to rozwi?zanie, dzi?ki któremu mo?na w zauwa?alny sposób zwi?kszy? wydajno?? i efektywno?? serwera, poprzez rozszerzenie mo?liwo?ci przesy?u danych. Du?? zalet? jest brak generowania znacznych dodatkowych kosztów, dzi?ki czemu firma mo?e w pe?ni skoncentrowa? si? na rozwijaniu dzia?alno?ci i umacnianiu swojej pozycji na rynku. Ponadto, zastosowanie optymalizacji pozwala na weryfikacj? poprawno?ci funkcjonowania – odnajdywanie ewentualnych b??dów i ich wczesn? eliminacj?.

Zobacz równie?:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 专栏| 黔西| 莲花县| 天长市| 彭泽县| 前郭尔| 保山市| 奉新县| 务川| 扎赉特旗| 镇巴县| 桐庐县| 保山市| 武隆县| 灵武市| 芮城县| 太仓市| 治县。| 沾益县| 紫阳县| 澳门| 灌阳县| 荔浦县| 宜兴市| 中阳县| 清涧县| 绍兴县| 彝良县| 固阳县| 桐乡市| 那坡县| 都兰县| 尚志市| 古蔺县| 壤塘县| 辽中县| 商河县| 遂川县| 大悟县| 秭归县| 郑州市|