Hosting dedykowany

"Serwery typu Cloud zapewniaj? Klientowi pe?n? kontrol? nad w?asnym serwerem."

Us?uga w tej formie jest ch?tnie wybierana przez przedstawicieli instytucji publicznych, bankowo?ci, czy w?a?cicieli du?ych sklepów internetowych.

Hosting to us?uga, która polega na umieszczeniu plików strony na pracuj?cym bez przerwy, pod??czonym do Internetu, wydajnym serwerze. Klientowi s? udost?pnione wydzielone zasoby fizycznych serwerów, które posiada us?ugodawca. Pozwala to na optymalizacj? kosztow? us?ugi hostingowej, a jednocze?nie gwarantuje wysok? jako?? us?ug.

Rozwi?zania chmurowe to jedne z nowszych rozwi?zań dost?pnych na rynku hostingowym. Serwer chmurowy jest bardzo podobny w dzia?aniu do klasycznych rozwi?zań, ale nie jest nara?ony na awarie mechaniczne. Kolejn? zalet? jest skalowalno?? zasobów. W przypadku skoku ruchu chmura dopasuje swoje parametry tak, ?eby nie dosz?o do spowolnień strony lub jej blokady. Takie rozwi?zanie sprawdza si? ?wietnie w przypadku du?ych serwisów lub sklepów internetowych.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Projektowanie systemów, Bezpieczeństwo IT
Darmowa konsultacja

Profesjonalnie przygotowana platforma hostingowa typu Cloud zawiera mi?dzy innymi:

 • w?asny adres IP,
 • zdaln? administracj? poczt?,
 • automatyczn?, indywidualn? kopi? bezpieczeństwa,
 • gwarancj? maksymalnej wydajno?ci serwera,
 • skaner antywirusowy / antyspamowy.

Ponadto, w oferowanym przez nas hostingu dedykowanym, zapewniamy sprz?t najwy?szej jako?ci, który gwarantuje Klientom stabilno?? dzia?ania i dost?pu do w?asnych us?ug sieciowych. Dodatkowo mog? oni liczy? na ci?g?e monitorowanie funkcjonowania serwera oraz dost?p do systemu statystyk i monitoringu platformy. Oferujemy tak?e narz?dzia, które w przypadku wystapienia okre?lonych problemów automatycznie informuj? okre?lone osoby o awarii.

Parametry hostingu

Firmy, które decyduj? si? na wykupienie hostingu, przed podj?ciem ostatecznej decyzji powinny zwróci? uwag? na nast?puj?ce czynniki:

 • Server Uptime okre?la stabilno?? serwerów i czas ich bezawaryjnego dzia?ania. Oczekiwanym obecnie minimum jest poziom 99,9%, czyli w analizowanym okresie serwis powinien by? dost?pny i w pe?ni funkcjonalny przez minimum 99,9% czasu. Cz?sto stosowanym przez us?ugodawców rozwi?zaniem jest oferowanie finansowej rekompensaty, w sytuacji, kiedy warto?? ta spadnie poni?ej oczekiwanego poziomu.
 • Limit przestrzeni dyskowej oznacza ilo?? miejsca, które zostaje przeznaczone na przechowywanie wszelkiego rodzaju danych. Obecnie oferowane limity na rynku oscyluj? wokó? warto?ci przynajmniej 100 GB. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozbudowan? stron?, przestrzeń ta powinna by? odpowiednio wi?ksza,
 • Dost?pny transfer miesi?czny - obecnie przyj?t? norm? w przypadku serwerów Cloud jest brak jakichkolwiek ograniczeń transferowych,
 • Pami?? operacyjna RAM oraz ilo?? procesorów / rdzeni procesora okre?laj? efektywn? wydajno?? serwera. Im wi?ksze te parametry tym wi?ksz? ilo?? odbiorców mo?e w tym samym czasie obs?u?y? serwer,
 • Bezp?atne certyfikaty SSL - obs?uga tego rodzaju certyfikatów, to element niezb?dny, aby strona funkcjonowa?a w sieci jako zweryfikowana, bezpieczna i nie stwarzaj?ca potencjalnego zagro?enia dla u?ytkowników. Posiadanie certyfikatu jest dzi? niejako wymogiem w przypadku sklepów internetowych i bardziej rozbudowanych serwisów.
 • Backup – codziennie na specjalnie do tego wydzielonym serwerze zachowywana jest kopia bezpieczeństwa wszystkich danych z serwera Klienta. W przypadku utraty danych lub ich uszkodzenia kopia zapasowa mo?e zosta? w ?atwy sposób przywrócona.

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Przedsi?biorcy, którzy powierz? Ideo obs?ug? hostingow? mog? by? pewni, ?e oferowane im serwery wykorzystuj? najbardziej nowoczesne technologie. Spory nacisk zostaje tak?e po?o?ony na kwestie bezpieczeństwa. Wykwalifikowani specjali?ci 24/7 kontroluj? funkcjonowanie zarz?dzanych przez nich systemów. Ka?dego dnia wykonywane s? przyrostowe i ró?nicowe kopie bezpieczeństwa z zaawansowanych macierzy dyskowych. Aby zapewni? te najbardziej kluczowe kwestie dla poprawnie realizowanego hostingu, Data Center jest po??czone z sieci? szkieletow? ró?nych operatorów (ATMAN, GTS, NETIA, ACK Cyfronet, PLIX).

Dysponujemy dwona profesjonalnymi centrami hostingowymi oraz korzystamy z rozwi?zań chmur publicznych. W ramach us?ugi zapewniamy opiek? administracyjn? zwi?zan? m.in. z bie??cym tworzeniem kopii zapasowych. Stosujemy zabezpieczenia, które chroni? naszych Klientów przed utrat? lub uszkodzeniem danych oraz nieuprawnionym do nich dost?pem.

 • AWS - Amazon Web Services - Cloud Computing Services
 • Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft
 • Google Cloud - Cloud Computing Services

 

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja umo?liwia efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów sprz?towych poprzez dowolne modyfikowanie cech udost?pnianych zasobów. Dzi?ki niej mo?na zredukowa? koszty, unikn?? zak?óceń pracy systemów IT oraz zwi?kszy? dost?pno?? i bezpieczeństwo swoich danych. Pozwala tworzy? pakiety hostingowe w pe?ni dostosowane do wymagań u?ytkownika.

Pakiety hostingowe dostosowane do potrzeb

 

Najwa?niejsze zalety wirtualizacji

Znaczna redukcja wymagań sprz?towych infrastruktury sieciowej

Zakup serwerów „na zapas” bardzo cz?sto sprawia, ?e nie s? pó?niej efektywnie wykorzystywane. Maksymalne obci??enie pami?ci, mocy obliczeniowej czy zasobów dyskowych wyst?puje tylko w momencie wykonywania skomplikowanych obliczeń, podczas, gdy przez wi?kszo?? czasu, moc obliczeniowa maszyny pozostaje niewykorzystana.

Szybka odpowied? IT na pojawiaj?ce si? potrzeby biznesowe

Wirtualizacja sprawia, ?e zostaje znacznie przyspieszony proces konfiguracji udost?pnionych pakietów. Zapewnia to krótszy czas odpowiedzi na pojawiaj?ce si? potrzeby biznesowe.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Centralizacja danych pozwala na zapewnienie lepszej ochrony ni? w przypadku przechowywania na rozproszonych serwerach fizycznych. Ponadto, niesie za sob? lepsze zarz?dzanie nimi i pozwala zaoszcz?dzi? do 50% czasu wymaganego na czynno?ci administracyjne.

Green ITZgodno?? z polityk? Green IT

Mechanizm ten neutralizuje wp?yw na ?rodowisko naturalne. Wirtualizacja obni?a poziom poboru energii, co jest jednym z powodów, dla których firmy na ni? si? decyduj?.

Zobacz równie?:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 嘉兴市| 云霄县| 进贤县| 沁源县| 金阳县| 浦北县| 东城区| 通道| 金湖县| 安福县| 鹤岗市| 湘西| 内乡县| 清徐县| 准格尔旗| 大埔区| 会东县| 厦门市| 甘泉县| 铜鼓县| 无棣县| 克什克腾旗| 长阳| 民县| 潢川县| 鱼台县| 榆社县| 花莲县| 美姑县| 邓州市| 玉树县| 南昌县| 镇安县| 齐齐哈尔市| 通城县| 利辛县| 西华县| 上饶市| 马公市| 西充县| 沽源县|