Technologia

"Tylko sprawdzone i wiarygodne rozwi?zania."

?wiadczenie us?ug hostingowych i administrowania serwerami nie mo?e oby? si? bez zastosowania nowoczesnych technologii i pod??ania za aktualnymi trendami. Warto korzysta? z najbardziej atrakcyjnych, innowacyjnych rozwi?zań, które z pewno?ci? przyczyni? si? do rozwoju dzia?alno?ci biznesowej

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Projektowanie systemów, Bezpieczeństwo IT
Darmowa konsultacja

Chmura obliczeniowa

Podstawow? zalet? wdro?enia takiego rozwi?zania jest mo?liwo?? korzystania z przestrzeni serwerowej, udost?pnionej przez dostawc?, bez konieczno?ci u?ywania w?asnych dysków. Ponadto, metoda ta niesie za sob? szereg pozytywnych aspektów:

  • redukcja kosztów – z racji tego, ?e wszystkie dane przechowywane s? po prostu w „chmurze”, za po?rednictwem Internetu, przedsi?biorstwo ponosi koszty jedynie us?ugi. Bez konieczno?ci inwestowania w serwerownie, zakup sprz?tu, oprogramowania,
  • wydajno?? i szybko?? – us?ugi w chmurze s? przygotowane w taki sposób, ?e nawet udost?pnianie du?ych zasobów nie wymaga zbyt wiele czasu. Wp?ywa to znacznie na elastyczno?? przedsi?biorstw i p?ynno?? ich funkcjonowania,
  • bezpieczeństwo – kluczow? kwesti? jest zapewnienie ochrony danych i zabezpieczeń na najwy?szym poziomie, poprzez stosowanie odpowiednich technologii i ?rodków.

Jako dostawca us?ug chmury obliczeniowej naszym Klientom gwarantujemy:

  • skalowalno?? – z poziomu panelu administracyjnego na bie??co mo?na skalowa? zasoby, czyli modyfikowa? parametry np. poprzez dodawanie kolejnej przestrzeni dyskowej.
  • dost?pno?? – w sytuacji, kiedy potrzebny jest kolejny serwer do dyspozycji Klienta, jego udost?pnienie realizowane jest praktycznie od razu. Odbywa si? to bowiem automatycznie po wybraniu konkretnego, nowego serwera z poziomu panelu administracyjnego,
  • elastyczno?? i stabilno?? – chmury obliczeniowe, które oferujemy, oparte s? na systemie High Availability. Dzi?ki temu w przypadku ewentualnych awarii nast?puje automatyczne i szybkie przej?cie funkcji uszkodzonego serwera przez inny. Mo?liwe jest tak?e dostosowywanie infrastruktury do zmieniaj?cej si? sytuacji, ze wzgl?du na analiz? i rozliczanie w krótkich odst?pach czasu,
  • backup - proces tworzenia kopii zapasowych jest prosty i nie wymaga posiadania dodatkowego miejsca na ich przechowywanie na dysku.

Wdro?enie us?ug chmury obliczeniowej mo?e poprawi? wydajno?? funkcjonowania przedsi?biorstwa, a przede wszystkim umo?liwia oszcz?dno?? czasu i ?rodków finansowych.

Load Balancing

Zachowanie równowagi pomi?dzy poszczególnymi urz?dzeniami to tak zwany load balancing. Jest to popularnie stosowane rozwi?zanie, które polega na optymalnym roz?o?eniu obci??enia. Wówczas, kiedy nast?puje konieczno?? do??czenia dodatkowego serwera do funkcjonuj?cej ju? struktury IT, nie zak?óca to ogólnej pracy. Najcz??ciej wykorzystuje si? load balancing przy du?ych stronach (portalach) WWW i aplikacjach webowych. Wiele ró?nych serwerów, okre?lanych zazwyczaj klastrem lub farm?, gwarantuje obs?ug? pojedynczej us?ugi.

W ramach tej us?ugi nasi Klienci mog? liczy? na akceleracj?, poniewa? jeste?my w stanie zwi?ksza? poziom wydajno?ci serwerów Klientów oraz ich dost?pno?ci, bez konieczno?ci inwestowania ?rodków w nowy sprz?t. Priorytetem s? tak?e kwestie bezpieczeństwa - urz?dzenia balansuj?ce oddane do u?ytku Klienta stanowi? jednocze?nie elementy podnosz?ce poziom bezpieczeństwa w strukturze IT. Dzi?ki stosowaniu systemów monitorowania, szczegó?owej analizie poddawane s? wszystkie transakcje TCP i HTTP/HTTPS. Pozwala to na uzyskiwanie informacji odno?nie ewentualnego przeci??enia serwerów i podj?cia stosownych dzia?ań w celu ich optymalizacji.

Natomiast za po?rednictwem mechanizmów wysokiej dost?pno?ci, w sytuacji wyst?pienia awarii konkretnego serwera, jej skutki nie s? odczuwalne dla pozosta?ych u?ytkowników. W przypadku hostowania aplikacji, które generuj? znaczne obci??enie sprz?tu, wykorzystujemy klastry informatyczne.

Rozwi?zania, które proponujemy zapewniaj? sprawne i stabilne funkcjonowanie ka?dego serwisu, a tak?e najwy?szy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

Wysoka dost?pno??

Z punktu widzenia prowadzenia dzia?alno?ci biznesowej w sieci, istotn? kwesti? jest bezawaryjno??, efektywno?? i stabilne funkcjonowanie serwisu. Aby zminimalizowa? ryzyko wyst?powania awarii us?ug, czy generowania b??dów, serwery, które oferujemy odznaczaj? si? wyj?tkowo wysok? dost?pno?ci?.

Elementem, dzi?ki któremu przedsi?biorstwa mog? liczy? na bezawaryjn? prace serwisów, mo?e by? przyk?adowo klaster pracy awaryjnej. To mechanizm, dzia?aj?cy na zasadzie wychwytywania i eliminacji punktów krytycznych.

Proponujemy tak?e równowa?enie obci??enia sieciowego, dzi?ki któremu mo?liwa jest optymalizacja u?ywania zasobów i gwarancja ci?g?ej dost?pno?ci systemu. Dokonuje si? tego poprzez dystrybucj? ??dań TCP/IP do wielu systemów.

Dodatkowym usprawnieniem, które mo?emy zaoferowa? jest tworzenie kopii bezpieczeństwa podczas normalnej, regularnej pracy systemu. Stwarza to du?o wi?ksze mo?liwo?ci w zakresie odzyskiwania danych, w przypadku ich utracenia, czy nag?ej awarii sprz?towej. Dbamy tak?e o jak najlepszy poziom wska?nika RTO (recovery time objective). Okre?la si? nim czas, w jakim mo?liwe jest przywrócenie utraconych danych.

W swoich dzia?aniach wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, dlatego te? jeste?my w stanie zaproponowa? rozwi?zania cechuj?ce si? wysok? dost?pno?ci?, dostosowane do indywidualnych potrzeb. W jego sk?ad mo?e wchodzi? przyk?adowo stworzenie klastra wysokiej dost?pno?ci lub zbudowanie ca?ego systemu na wirtualizacji. Dzi?ki temu umo?liwiamy przedsi?biorstwom minimalizacj? kosztów.

Zobacz równie?:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 云南省| 内乡县| 监利县| 谷城县| 囊谦县| 县级市| 赣榆县| 新和县| 闽清县| 凤山市| 高雄市| 扎兰屯市| 民县| 延边| 南雄市| 中方县| 开原市| 西吉县| 蒲城县| 罗源县| 商水县| 广河县| 同心县| 鄱阳县| 江孜县| 陆河县| 桦甸市| 江城| 二连浩特市| 德昌县| 江山市| 东台市| 周宁县| 新和县| 读书| 汉川市| 巩义市| 孝感市| 长武县| 南江县| 逊克县|