Integracja z aplikacjami IT

"Wspó?dzielenie zasobów w modelu: 2 + 2 = 5"

W dobie zaawansowanej gospodarki informacyjnej, pozyskanie czy posiadanie informacji nie jest ju? tak du?ym problemem jak jej optymalne wykorzystanie i przetwarzania. W tym celu przedsi?biorstwa, korporacje i organizacje wdra?aj? coraz to nowsze, sprawniejsze, wyspecjalizowane systemy.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Najcz??ciej dla osi?gni?cia pe?ni korzy?ci z wdro?enia systemu informatycznego zachodzi konieczno?? wykorzystania danych znajduj?cych si? w innej aplikacji.

Wiele firm korzysta z wielu, wyspecjalizowanych w obs?udze konkretnej dziedziny aplikacji (systemy typu CRM, ERP, MRP, CMS, itd.). Powoduje to rosn?ce rozproszenie danych, co z kolei utrudnia ich efektywne przetwarzanie i analizowanie. Aby u?atwi? prac? z tymi danymi, oferujemy us?ug? integracji aplikacji z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami i bazami danych.

Przyk?ady dobrych po??czeń

  • integracja (koordynacja) wielu procesów biznesowych za pomoc? jednego systemu informatycznego
  • integracja aplikacji pracuj?cych na ró?nych platformach systemowych
  • integracja w?a?ciwo?ci, funkcjonalno?ci oraz zgromadzonej wiedzy zawartych w wielu aplikacjach
  • integracja zasobów wewn?trznych przedsi?biorstwa z otoczeniem (internet, ekstranet)
  • integracja baz danych

Integrowali?my wdra?ane przez nas rozwi?zania mi?dzy innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Trawers, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subiekt GT, Navireo ERP, i innymi systemami i aplikacjami zewn?trznymi.

Jeste?my w stanie po??czy? dowoln? liczb? systemów informatycznych, uzyskuj?c efekt synergii. Nasze us?ugi obejmuj? równie? migracj? danych pomi?dzy aplikacjami.

  • Integracja z SAP
  • Integracja z Subiekt GT

 

Analiza potrzeb

By móc doradzi? optymalne rozwi?zania i sposoby wykorzystania technologii musimy pozna? specyfik? Twojego biznesu. Rozpoznajemy oczekiwania klienta oraz system, z którym mamy si? zintegrowa? - jego szczegó?y techniczne, architektur?, mo?liwo?ci oraz stan wykorzystywanych aktualnie w przedsi?biorstwie rozwi?zań.

Posiadaj?c tak szczegó?ow? wiedz? jeste?my w stanie przedstawi? diagnoz? - dobra? takie narz?dzia, które przynios? Twojej firmie najwi?ksze korzy?ci.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 永济市| 武川县| 渑池县| 那坡县| 招远市| 鸡东县| 班玛县| 高州市| 尚义县| 林州市| 楚雄市| 淮南市| 九寨沟县| 辽宁省| 佛山市| 灵璧县| 蒙阴县| 海口市| 东丰县| 绍兴市| 林甸县| 城市| 深圳市| 上栗县| 图们市| 兰西县| 安顺市| 洪湖市| 迭部县| 汝南县| 五家渠市| 芦溪县| 沙洋县| 台中县| 涟源市| 洛浦县| 江源县| 承德县| 弥渡县| 盐津县| 大关县|