Platforma e-learningowa

"Wiedza dost?pna zawsze i wsz?dzie."

Model Distance Learning wykorzystuje najnowsze media elektroniczne i ich najbardziej atrakcyjne cechy. Dzi?ki temu nauczanie na odleg?o?? staje si? bardziej efektywne, a tak?e przyjemniejsze dla ucz?cych si?. Wart podkre?lenia jest fakt, i? jest to forma edukacji, która pozwala na bardzo szybk? weryfikacj? zdobytej wiedzy.

Pawe? Teper
Pawe? Teper
Kierownik projektów e-learningowych
Darmowa konsultacja

W oparciu o modu?owy system Edito opracowali?my dedykowan? platform? e-learningow?. Posiada ona wszelkie funkcjonalno?ci umo?liwiaj?ce prowadzenie nauczania przez Internet. Platforma jest kompatybilna z popularnym formatem szkoleń SCORM. Aplikacja mo?e by? integrowana z aktualnie wykorzystywanymi przez firm? platformami.

Oferujemy wdro?enie platformy e-learningowej w wersji podstawowej lub stworzenie w oparciu o ni? rozbudowanego systemu zarz?dzania wiedz? w organizacji. Proponujemy tak?e wsparcie w tworzeniu i odpowiednim przygotowaniu materia?ów edukacyjnych - od redakcji tre?ci, przez elementy graficzne, po wykonanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i pomoc w opracowaniu testów weryfikuj?cych wiedz?.

Poprzez fachowe doradztwo pomagamy naszym klientom przej?? przez ca?y proces planowania strategicznego dotycz?cego e-learningu. Analizuj?c sytuacj? ka?dego klienta, dzielimy si? z nim naszymi do?wiadczeniami w tej dziedzinie, proponujemy rozwi?zania, wskazujemy zalety i wyzwania - pomagamy w przygotowaniu spójnej i efektywnej strategii dzia?ania.

Wdro?yli?my narz?dzia e-learningowe m.in. dla:

Wersja demonstracyjna

Modu?y takie jak: Testy, Raporty, Szkolenia, Ankiety, Forum, Kalendarz, U?ytkownicy czy Newsletter stanowi? najwa?niejsze elementy platformy Edito E-learning. Po??czenie prostej obs?ugi z szerokimi zastosowaniem wy?ej wymienionych narz?dzi pozwoli?o na stworzenie platformy e-learningowej, która spe?nia potrzeby i oczekiwania wi?kszo?ci Klientów. Dla bardziej wymagaj?cych jeste?my w stanie w pe?ni dostosowa? platform? oraz wdro?y? dedykowane modu?y, które dowolnie rozszerz? jej mo?liwo?ci.

Wype?nij formularz i zobacz DEMO.
Sprawd? jak wygl?da i funkcjonuje nasza platforma e-learningowa

 

Usprawnienie procesu nauczania

Distance learning doskonale sprawdza si? w biznesie, gdzie utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy pracowników jest jednym z kluczowych czynników sukcesu. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach, warto?? firm uzale?niona jest od posiadanej przez nich wiedzy oraz kapita?u intelektualnego.

Nauczanie w formie e-learning, okre?lane tak?e jako Distance Learning, stanowi doskona?e uzupe?nienie, a czasem alternatyw? szkoleń tradycyjnych. Umo?liwia nauk? na bardzo wysokim poziomie, dost?pn? w dowolnym miejscu i czasie.

Znaczna cz??? firm ju? wykorzystuje lub planuje wdro?y? platform? e-learningow? w najbli?szym czasie.
E-learning zaczyna by? jednym z popularniejszych i cz??ciej wdra?anych w polskich przedsi?biorstwach narz?dziem zarz?dzania wiedz?. Pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Mo?e by? sprawnie ??czony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

E-learning mo?e usprawni? wiele funkcji edukacyjnych zarówno w instytucjach publicznych, jednostkach edukacyjnych, korporacjach jak równie? w ma?ych firmach. Przyk?adowymi zastosowaniami mog? by?:

  • wsparcie dla tradycyjnych form nauczania w jednostkach dydaktycznych,
  • przekazywanie obszernej wiedzy na wybrane tematy poprzez instytucje państwowe,
  • zapoznanie nowego pracownika z zasadami i standardami panuj?cymi w firmie,
  • szybkie przekazywanie kompletnej wiedzy o nowych produktach pracownikom rozproszonym na du?ym terenie,
  • prowadzenie certyfikowanych szkoleń dla klientów.

Distance Learning - dlaczego warto?

Wybrane korzy?ci wynikaj?ce z wykorzystania Distance Learningu:

eLearning na miar? potrzeb

Projektowanie platformy e-learningowej wymaga odpowiedniego przygotowania i szczegó?owej analizy celów, potrzeb i realnych oczekiwań Klientów.

Warto przeanalizowa? aktualne procesy zwi?zane z podnoszeniem kompetencji w organizacji, liczb? przysz?ych u?ytkowników (zarówno tych, którzy wezm? udzia? w szkoleniach jak i kadr? managersk?, odpowiedzialn? za szkolenie swoich zespo?ów) i ich potrzeb. Nie bez znaczenia s? aktualne mo?liwo?ci technologiczne organizacji.

W okre?leniu oczekiwań stawianych przed platform? mo?e pomóc analiza przyk?adowych modu?ów funkcjonalnych. Klient mo?e wybra? odpowiednie dla siebie modu?y lub zamówi? zaprojektowanie i wdro?enie modu?u dedykowanego jego potrzebom.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 天全县| 南和县| 祥云县| 平武县| 泾阳县| 梁平县| 宁陵县| 通渭县| 溆浦县| 东兴市| 兴宁市| 东阿县| 忻城县| 文成县| 栾城县| 大化| 逊克县| 高唐县| 扎囊县| 瑞昌市| 临猗县| 永安市| 常州市| 会同县| 沂源县| 库尔勒市| 宁阳县| 耒阳市| 荆门市| 永吉县| 吴桥县| 柳州市| 安康市| 巩义市| 肃宁县| 武义县| 呼图壁县| 郓城县| 信阳市| 红安县| 修武县|