Przyk?adowe funkcjonalno?ci platformy e-learningowej

"Nauka w pe?ni dopasowana do potrzeb u?ytkowników."

Z pomoc? e-learningu firmy mog? prowadzi? certyfikowane szkolenia, wdra?a? nowych pracowników, czy przekazywa? obszern? wiedz? na dowolny temat. Dzi?ki oferowanym funkcjonalno?ciom, nauka staje si? jeszcze bardziej satysfakcjonuj?ca i skuteczna. Oferujemy szeroki wachlarz mo?liwo?ci zarówno dla u?ytkowników korzystaj?cych z platformy, jak i kadry zarz?dzaj?cej

Pawe? Teper
Pawe? Teper
Kierownik projektów e-learningowych
Darmowa konsultacja

Podstawowe funkcje platformy

Wdro?one w naszej platformie e-learningowej modu?y pozwalaj? na kompleksowe dzia?ania edukacyjne realizowane przez Internet.

Zaprezentowane poni?ej funkcjonalno?ci mog? by? zarz?dzane z poziomu panelu administracyjnego (LMS/CMS). Z modu?ów mo?na korzysta? wielokrotnie, w ka?dym momencie, jak równie? dowolnie je konfigurowa?.

E-szkolenia
Struktura w formie drzewa, obejmuje dzia?y, lekcje, ankiety i testy. Administrator mo?e swobodnie modyfikowa? poszczególne kompozycje i ich tre?ci. Sekcja „lekcje” pozwala na zamieszczanie merytorycznych materia?ów w ró?norodnych, mo?liwych formach multimedialnych. Odr?bne elementy szkolenia mog? by? sortowane oraz udost?pniane w trakcie trwania kursu.

E-testy do szkoleń
S? dwie formy weryfikacji wiedzy uczestników: poprzez test ?wiczeniowy oraz test egzaminacyjny. Wraz z zakończeniem ka?dego z nich, generowana jest automatycznie ocena. Zarz?dzaj?cy mo?e dowolnie definiowa? poszczególne parametry testu.

Raporty i podsumowania
Modu? dost?pny jest w panelu administratora. Informuje on o wynikach nauczania uczestników kursu. Dodatkowo e-raporty prezentuj? zagadnienia, z którymi u?ytkownicy mieli najwi?kszy problem.

U?ytkownicy / uczniowie
Za pomoc? tego modu?u tworzone s? konta u?ytkowników – uczniów, nauczycieli i administratorów. Uczniowie mog? by? dodawani do platformy przez nauczyciela lub tworz? profile za po?rednictwem formularza rejestracyjnego. Mo?liwo?ci, jakie oferuje to m.in. import i eksport u?ytkowników, ustalanie zasad logowania, sprawdzanie historii logowania.

Kalendarz
Wy?wietla wydarzenia dodawane zarówno przez administratora, nauczycieli jak i uczniów. Ten modu? doskonale planuje czas i przypomina o nadchodz?cych wydarzeniach, w tym ró?nego rodzaju testach. Zarz?dca ma mo?liwo?? edycji oraz uzupe?niania tre?ci wydarzeń.

Wiadomo?ci wewn?trzne
Modu? pozwala na komunikacj? ucznia z nauczycielem. Mo?liwe jest wysy?anie informacji do zdefiniowanych wcze?niej grup, a tak?e pojedynczych osób. Ka?da wiadomo?? mo?e zawiera? ró?nego rodzaju multimedialne elementy, jak np. zdj?cia, czy pliki do pobrania.

Ankiety i formularze
Za pomoc? tego modu?u mo?liwe jest projektowanie zaawansowanych i skomplikowanych formularzy. Baza danych gromadzi wszystkie wyniki, które mog? by? eksportowane wedle potrzeb. Dane s? dost?pne w bazie dla administratora.

Forum dyskusyjne
Zintegrowane z platform? pozwala na komunikacj? u?ytkowników w czasie rzeczywistym. Dzi?ki temu tworzona jest wirtualna spo?eczno??, która wymienia si? nie tylko wiedz?, ale tak?e pogl?dami czy do?wiadczeniem. Administrator przyznaje uprawnienia i decyduje o prywatno?ci forum.

Newsletter
Platforma mailingowa umo?liwia przygotowanie i wysy?k? e-maili do zainteresowanych u?ytkowników. Nadawca ustala czas wysy?ania wiadomo?ci – natychmiastowo lub o konkretnej godzinie.

Wype?nij formularz i zobacz DEMO.
Sprawd? jak wygl?da i funkcjonuje nasza platforma e-learningowa

Jeszcze wi?cej mo?liwo?ci

Poza standardowymi modu?ami, dost?pne s? dedykowane rozwi?zania, które nie tylko pozytywnie wp?ywaj? na sposób edukacji, ale pozwalaj? na dopasowanie form prowadzenia szkoleń oraz na zarz?dzanie ich tre?ci?. Zaprojektowane na podstawie analizy potrzeb klientów, gwarantuj? jeszcze wi?cej korzy?ci i wspieraj? realizacj? celów biznesowych.

Baza wiedzy
Modu? zbudowany z ró?nego rodzaju tre?ci edukacyjnych. Informacje s? umieszczane w folderach oraz kategoryzowane, co pozwala zachowa? porz?dek organizacyjny.

Certyfikaty
Po zakończonym kursie i pozytywnym zaliczeniu testu, ka?dy z uczestników otrzymuje dokument. Taki certyfikat generowany jest przez system. Nauczyciel ma mo?liwo?? wyboru wzoru oraz motywu graficznego za?wiadczenia.

Grywalizacja
Rywalizacja poprzez zabaw?, to dobry sposób na satysfakcjonuj?c? i przyjemn? nauk?. Grywalizacj? mo?na wykorzysta? w szkoleniach e-learningowych, by poprzez przyznawane punkty i nagrody motywowa? uczniów do sumiennej pracy.

Platforma lojalno?ciowa / motywacyjna
Narz?dzie, które pozwala na m.in. edukacj? Klientów w zakresie oferty. Zbudowane jest z kilku funkcjonalnych modu?ów - administracyjnego, do tworzenia promocji i zarz?dzania katalogiem nagród, komunikacyjnego oraz analityczno-raportowego. Klienci, którzy maj? dost?p do platformy mog? podgl?da? sum? zebranych punktów w programie lojalno?ciowym, aktualne rabaty i oferty. Na podstawie analizy preferencji najbardziej aktywnych konsumentów, tworzone s? m.in. kampanie promocyjne.

Sklep / Modu? p?atno?ci
To dedykowane narz?dzie pozwala na sprawn? organizacj? szkoleń stacjonarnych, ale równie? wspomaga funkcjonowanie firm oferuj?cych indywidualny zakup wybranego szkolenia w formie e-learningowej. Zarz?dzanie on-line sprawami logistycznymi umo?liwia szybk? rezerwacj? sali, sprz?tu, itp.

?cie?ki szkoleń
Ka?da ze ?cie?ek pozwala na okre?lenie konkretnej tematyki szkolenia, dzi?ki czemu kurs mo?na dopasowa? indywidualnie do potrzeb u?ytkowników. Managerzy w szybki i czytelny sposób okre?laj? plan rozwojowy pracowników. Podzia? na ?cie?ki edukacyjne to równie? lepsze zarz?dzanie bud?etem, gdy? przeznaczana jest konkretna kwota na wybrane szkolenia.

Wideokonferencje
Coraz bardziej popularna forma komunikacji, szczególnie w biznesie oraz przy ró?nego rodzaju szkoleniach. Umo?liwia przeprowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym, niezale?nie od lokalizacji oraz liczby u?ytkowników. Rozwi?zanie wyj?tkowo praktyczne przy wielooddzia?owych firmach - je?li dany specjalista znajduje si? w innej miejscowo?ci, a pracownicy wymagaj? przeszkolenia z konkretnej dziedziny.

e-learning na miar? potrzeb

Realizujemy wdro?enie w oparciu o nasz?, autorsk? platform? e-learningow?, dlatego jeste?my w stanie sprawnie przygotowa? dla Ciebie modu? dedykowany, w 100% dostosowany do potrzeb i oczekiwań.

Projektowanie takich rozwi?zań wymaga szczegó?owej analizy potrzeb i celów, jakie ma realizowa? dany modu?. Musimy tak?e wspólnie potwierdzi? warto?? dla organizacji, a tym samym zasadno?? biznesow? realizacji danego rozwi?zania. Pami?tajmy, ?e takie rozwi?zanie w pierwszej kolejno?ci ma przynosi? korzy?ci, które mo?esz przeliczy? na finanse.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 贵阳市| 海原县| 永和县| 平泉县| 万载县| 建昌县| 庆城县| 射洪县| 利津县| 湖北省| 多伦县| 稻城县| 都兰县| 仪陇县| 特克斯县| 郑州市| 砚山县| 关岭| 东台市| 舒兰市| 吉安县| 玉龙| 苏尼特左旗| 井研县| 金山区| 枣强县| 吐鲁番市| 阳谷县| 满洲里市| 宜兴市| 慈利县| 襄樊市| 北京市| 德兴市| 宜良县| 库伦旗| 大兴区| 长沙市| 汶上县| 沈丘县| 都兰县|