Portale informacyjne

"Wyró?nia je skala dzia?ania, ilo?? informacji oraz zastosowanie zaawansowanych rozwi?zań technologicznych."

W procesie projektowania portali k?adziemy szczególny nacisk na to, by u?ytkownicy mieli jak najwi?ksz? mo?liwo?? samodzielnej ingerencji w tre?? strony. Zarówno poprzez ocenianie czy komentowanie, jak i dostarczanie newsów, artyku?ów, plików wideo, zdj?? czy linków prowadz?cych do innych stron. Poprzez to dany serwis nape?nia si? warto?ciow? tre?ci?, tworz?c tym samym spo?eczno?? internetow? i wykorzystuje jej kolektywn? inteligencj?.

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Portale informacyjne najcz??ciej wdra?amy w oparciu o Edito CMS (w wersji zarówno PHP jak i .NET), nasz? autorsk? platform? zarz?dzania tre?ci? i struktur? portali.

Dzi?ki budowie modu?owej mamy mo?liwo?? ?atwego dostosowania platformy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Edito posiada liczne funkcje wspieraj?ce prac? redakcji i jest zoptymalizowana pod k?tem integracji z zewn?trznymi aplikacjami i systemami IT.

Jednym z wa?niejszych parametrów wp?ywaj?cym na wybór platformy technologicznej, w oparciu o któr? zostanie wdro?ony portal jest jej wydajno??. Podyktowane jest to znacznie wy?sz? oczekiwan? ilo?ci? u?ytkowników ni? przy standardowych serwisach www, ale tak?e konieczno?ci? integracji z wi?ksz? ilo?ci? zewn?trznych serwisów i aplikacji.

W przypadku od?wie?ania / przenoszenia istniej?cych portali - wyst?puje tak?e konieczno?? migracji znacznych ilo?ci danych (tre?ci, obrazów itp.) z dotychczasowej infrastruktury.

Realizowali?my portale informacyjne mi?dzy innymi dla:

Wydajna platforma

Na wydajno?? naszej platformy i infrastruktury wp?ywaj? mi?dzy innymi:

  • Nginx, który jest do 300% szybszy ni? powszechnie stosowane serwery www
  • PHP 7.2, które posiada ok. 30% wy?sz? wydajno?? ni? PHP w wersji 5.6
  • Load Balancer, który równowa?y obci??enie serwerów tym samym podnosz?c efektywno?? ca?ej infrastruktury
  • Wydajne serwery CLOUD i bazy typu NoSQL
  • Dedykowane rozwi?zania do obs?ugi cache, kompresji elementów graficznych
  • i wiele innych narz?dzi i metod optymalizacji zale?nych od potrzeb danego projektu

Nie bez znaczenia jest równie? bie??ca dba?o?? o optymalizacj? interfejsu u?ytkownika pod k?tem szybko?ci ?adowania strony jak i zgodno?ci z urz?dzeniami mobilnymi.

Wersja demonstracyjna

Modu?y takie jak: strony opisowe, aktualno?ci, tagi, galeria, komentarze, forum, czy konta u?ytkowników stanowi? najwa?niejsze elementy platformy Edito pod k?tem portali informacyjnych. Bardzo du?e znaczenie od strony pracy redakcyjnej ma tak?e wysoka elastyczno?? i wielostopniowe poziomy uprawnień, które mo?na nadawa? redaktorom i administratorom.

Po??czenie intuicyjnej obs?ugi z mo?liwo?ci? daleko id?cej personalizacji pozwoli?o na stworzenie platformy typu CMS, która spe?nia potrzeby i oczekiwania wi?kszo?ci Klientów. Dla bardziej wymagaj?cych jeste?my w stanie zaprojektowa? i wdro?y? modu?y dedykowane, które pozwol? na dowolne rozszerzenie jej mo?liwo?ci.

Wype?nij formularz i zobacz DEMO.
Sprawd? jak wygl?da i funkcjonuje nasza platforma Edito CMS.

 

Portale spo?eczno?ciowe

Spo?eczno?ci internetowe to wszelkie wspólnoty/grupy ludzi zgromadzonych wokó? wspólnego celu lub interesuj?cego dla wszystkich tematu. Organizuj? si? najcz??ciej przy portalach informacyjnych oraz serwisach spo?eczno?ciowych.

Przy realizacji portali informacyjnych czy serwisów spo?eczno?ciowych du?y nacisk warto po?o?y? na zastosowanie zaawansowanych rozwi?zań technologicznych. S? one o tyle istotne, ?e z za?o?enia s? to serwisy masowo odwiedzane przez internautów. Zarówno platforma CMS jak i infrastruktura serwerowa odpowiadaj?ca za utrzymanie i poprawne funkcjonowanie portalu musi pozwoli? na okresowe skoki zainteresowania si?gaj?ce nawet 1 mln odwiedzin w ci?gu doby. 

Zarówno vortale tematyczne jak i serwisy spo?eczno?ciowe tworzone s? tak, by u?ytkownicy mieli jak najwi?ksz? mo?liwo?? wspó?tworzenia ich tre?ci.

Portal spo?eczno?ciowy pozwala internautom na wspó?prac? poprzez komentowanie, ocenianie, dostarczanie artyku?ów, newsów, plików wideo, zdj?? czy linków do innych stron. Dzi?ki temu dany serwis znacznie szybciej zape?nia si? tre?ci? oraz wykorzystuj?c kolektywn? inteligencj? internautów tworzy z czasem warto?ciow? spo?eczno?? internetow?.

Portale "szyte na miar?"

Proces wdra?ania tego typu projektów mo?na porówna? do wdra?ania aplikacji dedykowanych. S? to bowiem rozwi?zania indywidualne, które ka?dorazowo tworzone s? od podstaw w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania danego Klienta. W ramach prac zwi?zanych z wdro?eniem wydzieli? mo?na trzy g?ówne etapy:

  • Analiza potrzeb i oczekiwań Klienta. Nale?yte rozpoznanie potrzeb i rzeczywistych oczekiwań Klienta, okre?lenie grupy docelowej i oczekiwań, które stawia przed takimi projektami jest kluczowym dzia?aniem na etapie przygotowania projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu. Dokument powstaje w porozumieniu z Klientem na bazie zebranych podczas analizy informacji. Dokument zawiera wszelkie funkcjonalno?ci wraz z dok?adnym opisem wszelkich zale?no?ci wyst?puj?cych w projektowanym portalu.
  • Wdro?enie, testy, uruchomienie. Na bazie specyfikacji zawartej w projekcie funkcjonalnym tworzony jest portal/virtal. Po zakończeniu g?ównej cz??ci wdro?eniowej nast?puj? testy, w których udzia? bierze i klient, i wykonawca. Uruchomienie serwisu bardzo cz?sto jest pocz?tkiem kolejnego etapu wspó?pracy zak?adaj?cym dzia?ania promocyjne i dalsz? rozbudow?.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 大连市| 长宁区| 密山市| 育儿| 四会市| 庆元县| 迭部县| 广昌县| 民和| 昔阳县| 皋兰县| 蓝山县| 彭阳县| 金溪县| 周至县| 内丘县| 连城县| 大石桥市| 宜州市| 息烽县| 塔城市| 和平县| 玉山县| 玉田县| 长治县| 游戏| 东兴市| 寿光市| 湟源县| 松溪县| 冕宁县| 七台河市| 渭源县| 梁山县| 临夏县| 武清区| 弋阳县| 凤台县| 鄂伦春自治旗| 固始县| 治县。|