Portale informacyjne dla administracji publicznej

"W ostatnich latach obserwujemy dynamiczn? informatyzacj? urz?dów i instytucji publicznych."

Korzy?ci p?yn?ce z tego zjawiska s? coraz bardziej zauwa?alne dla przeci?tnego "Kowalskiego". Spo?eczeństwo dostaje nowoczesne, przyjazne i funkcjonalne portale informacyjne, a administracja publiczna skuteczne narz?dzie do budowania wizerunku i pozytywnych relacji z otoczeniem.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Wraz z coraz powszechniejszym dost?pem do internetu, witryny instytucji publicznych sta?y si? centrami poszukiwania i pozyskiwania wszelkich informacji administracyjnych, biznesowych, spo?ecznych, turystycznych czy kulturalnych. Podlegaj? takim samym trendom jak inne strony internetowe.

Wygl?d, funkcjonalno?? i u?yteczno?? sta?y si? kluczowymi zagadnieniami, dopasowywanymi do oczekiwań u?ytkowników.

Dynamiczny rozwój portali polskich urz?dów by? mo?liwy mi?dzy innymi dzi?ki funduszom unijnym. Pozwoli?y one na informatyzacj? urz?dów i aktualizacj? wykorzystywanych w nich systemów informatycznych, ale tak?e na od?wie?enie wygl?du stron internetowych. Efekty zdecydowanie przypad?y do gustu zwyk?ym u?ytkownikom.

Portal informacyjny jednostki administracji publicznej mo?e spe?nia? kilka funkcji. W?ród najcz??ciej spotykanych wyró?ni? mo?emy:

  • nowoczesne narz?dzie komunikacji
  • centrum informacyjne dla ró?nych grup petentów
  • miejsce gromadz?ce i aktywizuj?ce spo?eczno?? lokaln?
  • element budowania wizerunku i promocji instytucji

Portale "szyte na miar?"

Proces wdra?ania tak zaawansowanych projektów mo?na porówna? do wdra?ania aplikacji dedykowanych. S? to bowiem rozwi?zania indywidualne, które ka?dorazowo tworzone s? od podstaw w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania danego Klienta. Ka?dorazowo wspó?prac? w tym obszarze zaczynamy wi?c od dog??bnej analizy potrzeb i celów, jakie Klient chce osi?gn?? dzi?ki realizacji zlecanego nam zadania.

WCAG 2.0

W Polsce od 2012 roku obowi?zuje Rozporz?dzenie Rady Ministrów, które okre?la standardy dost?pno?ci dla serwisów s?u?b i administracji państwowej. Dla tych organów stosowanie si? do regu? WCAG 2.0 (osi?gni?cie przynajmniej poziomu AA) jest obowi?zkowe.

Realizuj?c projekty internetowe dla administracji publicznej przyk?adamy du?? wag? do spe?niania wszelkich wymogów i ograniczeń jakim podlega ta grupa Klientów.

Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie we wspó?pracy z instytucjami publicznymi. Znamy ich specyfik? i potrzeby, dzi?ki czemu potrafimy szybko i precyzyjnie wykonywa? wszelkie, nawet najbardziej wymagaj?ce zadania. Mo?emy poszczyci? si? realizacj? portali m.in. dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, KRRiT, Kancelarii Prezesa RM, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, urz?dów marsza?kowskich i wojewódzkich. Wiele z nich zdobywa?o pó?niej liczne nagrody i wyró?nienia.

Arkadiusz Michno, Prezes zarz?du Ideo Sp. z o.o.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 亳州市| 台北市| 密山市| 延庆县| 宜君县| 瓮安县| 岗巴县| 聊城市| 临西县| 宁乡县| 宝应县| 资中县| 屏东市| 平湖市| 惠东县| 龙陵县| 柏乡县| 双柏县| 岳阳市| 河源市| 霍邱县| 清水县| 丹凤县| 许昌市| 澄迈县| 长沙县| 方正县| 林州市| 旌德县| 资兴市| 霍山县| 神池县| 新乐市| 饶阳县| 台东县| 临泉县| 蓬安县| 道孚县| 石嘴山市| 且末县| 庄浪县|