Programy lojalno?ciowe i motywacyjne

"Stali, cz?sto powracaj?cy Klienci s? najwa?niejszym aktywem dzisiejszych przedsi?biorstw."

Dostarczamy zaawansowane aplikacje internetowe wspomagaj?ce kompleksow? obs?ug? programów lojalno?ciowych. Cechuj? si? prost? i intuicyjn? obs?ug? zarówno dla administratora jak i zwyk?ego u?ytkownika, a tak?e szerokimi mo?liwo?ciami adaptacyjnymi.

Krystian Baran
Krystian Baran
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Projektujemy i wdra?amy platformy wspomagaj?ce analiz? i wzmacnianie lojalno?ci klientów.

Dostarczamy zaawansowane aplikacje internetowe do obs?ugi programów lojalno?ciowych. Mog? one funkcjonowa? zarówno jako strony www ogólnodost?pne, jak i systemy przeznaczone dla okre?lonej grupy klientów. Cechuj? si? prost? i intuicyjn? obs?ug? zarówno dla administratora jak i zwyk?ego u?ytkownika, a tak?e szerokimi mo?liwo?ciami adaptacyjnymi.

W?a?ciwie opracowana strategia oraz dopasowany system obs?ugi programu lojalno?ciowego / motywacyjnego pozwalaj? zwi?kszy? sprzeda? produktów lub us?ug przy jednoczesnym obni?eniu kosztów promocji i reklamy.

Skuteczne programy lojalno?ciowe

Program „Coffee Club” zdoby? wyró?nienie w dwóch kategoriach „The best loyalty programme / activities in services (B2C)” oraz „The best new loyalty programme / activities of the year 2018”.

Loyalty Awards to corocznie organizowany plebiscyt, który wyró?nia najlepsze rozwi?zania na rynku. Odbywa si? w ramach Poland & CEE Customer Loyalty Summit. W sk?ad jury przyznaj?cego nagrody i wyró?nienia w 6 kategoriach wchodz? profesjonali?ci ds. zarz?dzania relacjami i budowania lojalno?ci.

Obserwuj?c wzrost zainteresowania rynku programami wsparcia sprzeda?y dla biznesu (lojalno?ciowymi i motywacyjnymi), utworzyli?my firm? Motivation Direct. Specjalizuje si? w realizacji efektywnych programów wsparcia sprzeda?y, lojalno?ciowych oraz motywacyjnych. Bazuje na wieloletnim do?wiadczeniu i technicznym „know how” Ideo.

Ziemowit Michno, Wiceprezes zarz?du Ideo Sp. z o.o.

Korzystaj z profesjonalnych narz?dzi

Platforma internetowa Motivation Direct wyposa?ona jest w szereg narz?dzi, które u?atwiaj? planowanie i zarz?dzania programem motywacyjnym. Co najwa?niejsze - pomagaj? skutecznie zatrzyma? konsumentów i zach?ci? ich do ponownych zakupów.

Firma Motivation Direct otrzyma?a wyró?nienie w rankingu Financial Times FT1000 2018, oraz Technology Fast 50 firmy Deloitte, osi?gaj?c tym samym status najszybciej rozwijaj?cego si? przedstawiciela bran?y lojalno?ci i motywacji w biznesie w Europie! Firma znalaz?a si? tak?e w gronie laureatów presti?owych rankingów Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu.

Wdro?yli?my programy lojalno?ciowe m.in. dla:

 

Platforma lojalno?ciowa posiada konstrukcj? modu?ow?, co umo?liwia wybór tylko niezb?dnych komponentów i wykorzystanie ich wy??cznie w wymaganym zakresie. Pozwala to na optymalizacj? kosztów wdro?enia i obs?ugi systemu lojalno?ciowego. Co wa?ne - dzi?ki takiej budowie systemu mo?liwa jest jego ?atwa rozbudowa o dodatkowe, dedykowane potrzebom klientów rozwi?zania.

Wype?nij formularz i zobacz DEMO

Co mo?esz nagradza??

Najprostszym przyk?adem programu lojalno?ciowego jest system zbierania punktów przy ka?dym dokonanym zakupie, a nast?pnie wymiana punktów na nagrody. W zale?no?ci od potrzeb mo?na dowolnie wybiera? sposób w jaki nagradzani b?d? uczestnicy programu. Warto zapozna? si? z ka?dym z dost?pnych mechanizmów punktowania i wybra? taki, który jest najlepiej dopasowany do polityki sprzeda?owej firmy. Jakie s? najcz??ciej spotykane rodzaje nagradzanych aktywno?ci?

 • realizacja zadań jako?ciowych np. odpowiednie przygotowanie ekspozycji
 • rejestracja kodów
 • wype?nienie ankiet lub quizów
 • ka?da pojedyncza (lub realizowana jako cz??? zestawu) jednostka sprzeda?y
 • poziom sprzeda?y lub osi?gni?cie za?o?onego targetu
   
 • polecenie programu klientom i / lub ich pó?niejsza rejestracja w programie
 • aktywne uczestnictwo w e-learningu / zaliczanie testów wiedzowych
 • udzia? w konkursach i loteriach
 • zdobycie odpowiedniego miejsca w rankingu sprzeda?y
 • inne - ustalone na etapie wdra?ania programu

Program na miar? potrzeb

Projektowanie skutecznych programów lojalno?ciowych wymaga odpowiedniego przygotowania. Najcz??ciej zaczynamy od przeprowadzonej wspólnie z Klientem analizy wst?pnej i dok?adnego przeanalizowania celów jakie program ma osi?ga?. Nie bez znaczenia jest poznanie potrzeb uczestników programu, bo to od nich zale?y jego skuteczno??.

Etapem wspó?pracy od którego musimy zacz?? jest dog??bna ocena sytuacji. W jej zakres wchodzi analiza procesów biznesowych, liczby przysz?ych uczestników programu i ich potrzeb, technologii jakie mog? zosta? wykorzystane ale tak?e mo?liwy model realizacji projektu. By projekt przyniós? oczekiwane korzy?ci musimy tak?e potwierdzi? celowo?? ca?ego przedsi?wzi?cia z biznesowego punktu widzenia.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 菏泽市| 南康市| 名山县| 梧州市| 中牟县| 乌鲁木齐县| 陆河县| 玉山县| 西城区| 武冈市| 延庆县| 文成县| 浦北县| 汨罗市| 郯城县| 柳州市| 曲阜市| 西昌市| 娄烦县| 建昌县| 青阳县| 乾安县| 宁武县| 嘉义市| 尼木县| 宜宾市| 泰宁县| 华亭县| 邹平县| 札达县| 保康县| 淳安县| 海口市| 阿荣旗| 常熟市| 蒙自县| 博爱县| 陆川县| 绥滨县| 虎林市| 策勒县|