Programy partnerskie

"Skuteczne podniesienie poziomu sprzeda?y i zasi?gu oddzia?ywania oferty Twojej firmy."

Jeste?my w stanie dostarczy? aplikacj? internetow? przygotowan? do obs?ugi praktycznie ka?dego rodzaju programu partnerskiego. Dososowujemy jego charakterystyk?, model biznesowy i parametry do potrzeb danego klienta i specyfiki bran?y, w której funkcjonuje. Pozwala to firmie organizuj?cej program partnerski skupi? si? na pozyskiwaniu i wsparciu partnerów, którzy promuj? jej produkty wykorzystuj?c do tego zasoby w?asne. 

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Programy partnerskie, zwane równie? afiliacyjnymi, to systemy bezpo?rednio wspieraj?ce sprzeda? i daj?ce mo?liwo?? zwi?kszenia zasi?gu dzia?ań promocyjno-sprzeda?owych. Pozwalaj? porz?dkowa? kana?y dystrybucji, systemy rabatowe, ograniczaj? rol? ceny i tworz? siln? barier? wej?cia dla konkurencji.

Dzi?ki wykorzystaniu rozbudowanej platformy do zarz?dzania programem partnerskim organizator mo?e skupi? si? na pozyskiwaniu i wsparciu partnerów. Mog? by? nimi np. dystrybutorzy, zadowoleni klienci, a nawet zwykli internauci, którzy chc? poleca? dany produkt zyskuj?c dodatkowe ?ród?o dochodów. 

Taka wspó?raca daje firmie mo?liwo?? dotarcia do znacznie szerszego grona potencjalnych klientów przy jednocze?nie obni?onym koszcie marketingu. W zdecydowanej wi?kszo?ci programy partnerskie oparte s? o system prowizyjny.

Korzy?ci dla organizatora

  • zmniejszenie kosztów zwi?zanych z promocj?
  • zwi?kszenie zasi?gu promocji dzi?ki wykorzystaniu potencja?u partnerów
  • oprogramowanie umo?liwia zautomatyzowan? obs?ug? partnerów, kontakt z nimi, dystrybucj? materia?ów, rozliczanie prowizji, itd.
  • kreacja i dostarczanie materia?ów marketingowych partnerom u?atwia sterowanie wizerunkiem marki
  • rozliczanie tylko za efekty - koszt wyst?puje jedynie w przypadku wygenerowanej sprzeda?y

Na miar? potrzeb

Programy partnerskie mog? przybiera? ró?n? form?, np. z perspektywy idei dzia?ania (jednopoziomowe, wielopoziomowe, zamkni?te, otwarte, itd.), formy rozliczeń (p?atno?? za klikni?cie, za sprzeda?, za polecenie, itd.), czy rozwi?zań technologicznych (oparcie o cookies, xml, soap, itd.).

Konieczne jest indywidualne podej?cie do problemu i zaprojektowanie mechanizmów odpowiadaj?cych potrzebom zarówno organizatora, partnerów jak i potencjalnych klientów. Spe?niaj?c oczekiwania wszystkich trzech grup jeste?my w stanie zaprojektowa? skuteczne rozwi?zanie.

Posiadamy w?asn?, autorsk? aplikacj? programu partnerskiego (afiliacyjnego), opart? o Platform? Edito. Bazuj?c na niej jeste?my w stanie dostarczy? aplikacj? przygotowan? do obs?ugi praktycznie ka?dego rodzaju programu dostosowuj?c jego charakterystyk?, model biznesowy i parametry do potrzeb konkretnego klienta i specyfiki bran?y, w której funkcjonuje.

Dzi?ki praktycznemu do?wiadczeniu w realizacji tego typu projektów proponujemy nie tylko rozwi?zanie technologiczne. S?u?ymy równie? praktyczn? wiedz? i pomoc? przy budowaniu strategii, doborze modelu, systemu rozliczeń, narz?dzi marketingowych oraz zagadnień zwi?zanych z rachunkowo?ci? i rozliczeniami.

Adrian Kaczor, Menad?er ds. Kluczowych Klientów

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 通山县| 醴陵市| 新和县| 尼木县| 蒙阴县| 沧州市| 宣汉县| 攀枝花市| 中方县| 马山县| 文昌市| 越西县| 昌都县| 西藏| 石楼县| 衡阳市| 凯里市| 许昌市| 隆安县| 九江县| 工布江达县| 冷水江市| 怀远县| 增城市| 澄城县| 七台河市| 襄城县| 海丰县| 绵阳市| 隆德县| 彰化市| 娄底市| 古浪县| 滦平县| 安徽省| 会泽县| 高安市| 固始县| 博客| 柳江县| 广东省|