PWA - Progressive Web Application

"Po??czenie najlepszych cech przegl?darki internetowej i natywnych aplikacji mobilnych"

Olbrzymia popularno?? przeno?nych urz?dzeń spowodowa?a, ?e na rynku pojawi?o si? du?e zapotrzebowanie na strony i serwisy ?atwo dost?pne w wersji mobilnej. Jednocze?nie u?ytkownicy coraz cz??ciej rezygnuj? z pobierania wielu aplikacji, ograniczaj?c si? do regularnego korzystania z kilku wybranych.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Stabilnym i bezpiecznym rozwi?zaniem, które zawiera w sobie zarówno funkcjonalno?ci przegl?darki, jak i aplikacji webowej jest PWA, czyli Progressive Web Application. Ta opracowana przez Google technologia mo?e wyznacza? nowe standardy dla mobilnego Internetu.

PWA wygl?dem i zachowaniem przypomina aplikacj? i tak jak ona mo?e wykorzystywa? takie funkcje urz?dzenia mobilnego jak np. powiadomienia push, nawigacja gestami, czy geolokalizacja. Dzia?a jednak jak standardowa strona internetowa - uruchamia si? z poziomu przegl?darki internetowej. Nie ma potrzeby jej pobierania i instalowania na urz?dzeniu.

PWA - co to oznacza?

Aby aplikacja mog?a zosta? okre?lona jako w pe?ni zgodna z duchem PWA, musi spe?nia? okre?lone warunki, ustalone przez Google w dokumencie „Progressive Web Application Checklist”:

  • Prawid?owe dzia?anie dla ka?dego u?ytkownika. Bez wzgl?du na to, w jaki sposób odbiorcy z niej korzystaj? i na której z przegl?darek zostanie wy?wietlona, powinna funkcjonowa? zawsze poprawnie
  • nieustanny rozwój, ci?g?e jej ulepszanie i doskonalenie
  • responsywno?? - aplikacja nie mo?e sprawia? problemów w odbiorze w zale?no?ci od urz?dzenia, na którym jest otwierana. Musi by? przyjazna dla ka?dej platformy - komputerów, tabletów, smartfonów, laptopów czy telewizorów
  • bezpieczeństwo - wymagane jest korzystanie z protoko?u HTTPS, ?eby zapobiega? ewentualnym nadu?yciom
  • dzia?anie w trybie offline - konieczne jest u?ywanie „service workers”. W sytuacji, kiedy urz?dzenie nie ma mo?liwo?ci nawi?zania po??czenia z sieci?, aplikacja powinna zachowa? cz??ci strony i móc poprawnie je wy?wietla?. Przyk?adowo, w przypadku sklepów internetowych, udost?pnienie przynajmniej cz??ci katalogu produktów
  • szybko?? dzia?ania - optymalizacja ilo?ci przesy?anych danych
  • ?atwo?? udost?pniania - sprawne przekazywanie adresu URL

Korzy?ci wdro?enia PWA

G?ówne korzy?ci, które przynosi zastosowanie PWA, to komfort u?ytkowania, mniejsze obci??enie serwera, dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Ponadto, z punktu widzenia biznesowego to doskona?e wyj?cie dla zoptymalizowania kosztów. Nie jest bowiem konieczne anga?owanie osobnych zespo?ów dedykowanych do obs?ugi wersji webowej i do aplikacji. Oprócz tego, pozyskiwanie nowych u?ytkowników staje si? du?o tańsze i prostsze. W przypadku tradycyjnych mobilnych aplikacji problematyczne staj? si? takie kwestie, jak d?ugi czas aktualizacji czy konieczno?? pobierania przez app store. Zastosowanie PWA pozwala na unikni?cie tego typu sytuacji.

Buduj?c serwisy, strony i sklepy internetowe przy wykorzystaniu PWA, jeste?my w stanie zapewni? szerokie wsparcie naszym klientom. Tego typu rozwi?zanie okazuje si? szczególnie istotne w przypadku platform sprzeda?owych.

PWA w e-commerce

Sklep internetowy, który stworzymy zgodnie z PWA, mo?e przenie?? zakupowe do?wiadczenia w zupe?nie nowy wymiar. W efekcie końcowym lepsza dost?pno?? i ?atwiejsza obs?uga sprawiaj?, ?e w sklepach internetowych, które s? zgodne z PWA znacz?co wzrasta poziom konwersji.

Zapewniamy bardzo du?y komfort u?ytkowania poprzez przyjazne interfejsy, oferujemy ca?? gam? mo?liwo?ci zaprezentowania tekstów i danych, dbamy o zwi?kszenie szybko?ci ?adowania strony. Zastosowanie aplikacji progresywnej pozwala tak?e na niezale?no?? od platformy operuj?cej sklepem.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 齐齐哈尔市| 孝义市| 保德县| 凌源市| 巴彦淖尔市| 集贤县| 砀山县| 临江市| 永春县| 南陵县| 达州市| 曲阜市| 睢宁县| 富蕴县| 丹凤县| 苏尼特左旗| 黔西| 青神县| 岐山县| 临夏市| 迭部县| 平远县| 民乐县| 陇南市| 垦利县| 荆门市| 望奎县| 海兴县| 米易县| 龙岩市| 临潭县| 扎赉特旗| 游戏| 高安市| 阿瓦提县| 洮南市| 凤翔县| 碌曲县| 连平县| 天全县| 河源市|