Edito CMS

"Technicznie rzecz bior?c - u?atwiamy prac? Klientom"

CMS (ang. Content Management System), czyli System Zarz?dzania Tre?ci?, to aplikacja internetowa u?atwiaj?ca tworzenie, aktualizacj?, a tak?e rozbudow? witryn internetowych. Oferowany przez nas system Edito CMS to bardzo prosty i intuicyjny interfejs, z którego obs?ug? poradzi sobie ka?dy u?ytkownik komputera.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Projektuj?c autorsk? platform? Edito CMS, chcieli?my przede wszystkim stworzy? optymalne i przyjazne ?rodowisko pracy dla wszystkich jej u?ytkowników.

Z naszego rozwi?zania korzysta ju? ponad 1 000 Klientów w Polsce i za granic?. Platforma Edito CMS posiada budow? modu?ow?, jest systemem skalowalnym i wysoce elastycznym. System pozwala na samodzielne zarz?dzanie tre?ci? i struktur? informacji w serwisie, tworzenie nowych kategorii/dzia?ów, dalsz? rozbudow? serwisu, a tak?e wspiera jego efektywne pozycjonowanie.

Zalety Edito CMS

 • Modu?owa budowa, która umo?liwia idealne dopasowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb Klienta. Taka budowa u?atwia tak?e tworzenie modu?ów dedykowanych.
 • Wydajno?? i szybko?? dzia?ania, dzi?ki sta?ej optymalizacji kodu i bie??cym aktualizacjom systemu.
 • Bogata funkcjonalno??, wynikaj?ca z ci?gle powi?kszaj?cej si? bazy modu?ów dedykowanych ró?nym potrzebom biznesowym. W?ród nich warto wspomnie? m.in. modu?y dla serwisów spo?eczno?ciowych, portali informacyjnych, serwisów korporacyjnych czy te? sklepów internetowych.
 • Oszcz?dno?? kosztów i czasu. System nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, a w proces zarz?dzania serwisem mog? by? zaanga?owane osoby nie posiadaj?ce specjalistycznych umiej?tno?ci programistycznych,
 • Du?e mo?liwo?ci integracyjne. Edito zosta?o stworzone w taki sposób by maksymalnie u?atwi? wspó?prac? z systemami firm trzecich.
Przyjazny wyszukiwarkom

Platforma Edito CMS jest nieustannie rozwijana i wzbogacana o kolejne funkcjonalno?ci, które wspieraj? skuteczne pozycjonowanie serwisu internetowego. Projektanci systemu k?ad? szczególnie du?y nacisk na optymalizowanie systemu dla zapewnienia naturalnego pozycjonowania serwisów na tzw. „d?ugi ogon”.

Wojciech Szymański, Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego

Bezpieczeństwo

Projektuj?c platform? Edito CMS po?o?yli?my du?y nacisk na kwesti? zabezpieczeń, zarówno ca?ego systemu jak równie? poszczególnych jego modu?ów. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wdro?one zosta?y mechanizmy:

 • wykorzystanie protoko?y SSL
 • 4 stopniowy system uprawnień u?ytkowników
 • oddzielenie wersji publicznej od prywatnej
 • zabezpieczenia przed znanymi typami ataków
 • walidacja danych wprowadzanych do systemu
 • pe?na historia zmian z mo?liwo?ci? przywrócenia poprzednich wersji
 • restrykcyjna polityka zarz?dzania has?ami

Potwierdzeniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa Edito CMS s? liczne, pozytywnie zakończone audyty.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 杭锦旗| 大竹县| 秦皇岛市| 永定县| 磐石市| 化德县| 浠水县| 瑞金市| 新竹市| 始兴县| 威宁| 无为县| 思南县| 苍南县| 正阳县| 洪泽县| 通许县| 大埔县| 晴隆县| 北川| 中卫市| 元朗区| 石泉县| 弥渡县| 新津县| 台山市| 黑山县| 岫岩| 天峨县| 泰顺县| 定安县| 沅江市| 安吉县| 双流县| 墨玉县| 方山县| 林州市| 鲁山县| 葫芦岛市| 桐庐县| 七台河市|