Episerver CMS

"The cloud platform to help you realize brilliant ideas."

Platforma u?atwia tworzenie, aktualizacj?, a tak?e rozbudow? witryn internetowych. Umo?liwia zarz?dzanie tre?ci? za pomoc? prostego i intuicyjnego interfejsu. System zosta? zbudowany i pracuje w oparciu o technologi? .NET, pozwalaj?c? na pe?ne wykorzystanie dost?pnych technologii webowych.

Episerver ??czy w ramach jednej platformy takie elementy jak zarz?dzanie tre?ci? i marketing wielokana?owy. Umo?liwia to nie tylko uzyskanie wi?kszej wydajno?ci, ale równie? pozwala na znaczn? redukcj? kosztów zwi?zanych z obs?ug? stron internetowych.

Istotn? cech? platformy Episerver CMS jest mo?liwo?? zaawanasowanej personalizacji, dzi?ki której u?ytkownicy mog? w 100% procentach korzysta? z wszystkich potrzebnych im funkcjonalno?ci oferowanych przez ten system.

Zalety Episerver CMS

  • mo?liwo?? profilowania u?ytkowników odwiedzaj?cych stron?
  • po??czenie funkcji zarz?dzania tre?ci? z mo?liwo?ci? prowadzenia dzia?ań marketingowych w ramach jednej platformy
  • opcja ??czenia systemu z wieloma popularnymi aplikacjami marketingowymi
  • oszcz?dno?? czasu i kosztów dzi?ki dost?pno?ci wielu funkcjonalno?ci w jednym systemie

Tytu? Associate Partner Episerver daje nam wiele nowych mo?liwo?ci. Dzia?ania Ideo coraz cz??ciej wykraczaj? poza rodzimy rynek. Przy wykorzystaniu ogromnego potencja?u jaki daje platforma Episerver, a tak?e dost?pu do jej bazy wiedzy i bogatego do?wiadczenia mo?emy ?wiadczy? us?ugi na jeszcze wy?szym poziomie

Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT

Lider WCM

Gartner, drugi rok z rz?du, okre?li? Episerver liderem w raporcie „Magic Quadrant for Web Content Management". W raporcie ocenia Episerver jako jednen z najdynamiczniej rosn?cych i rozwijaj?cych si? rozwi?zań, szczególnie chwalonych przez klientów za elastyczny model rozliczania si? z klientami.

Bezpieczeństwo

Kwestie zabezpieczeń s? nieod??cznym i niezwykle wa?nym elementem platform CMS. Dla zapewnienia jak najwy?szego poziomu zabezpieczeń Episerver posiada nast?puj?ce mechanizmy:

  • Ochrona przed atakami i wirusami oraz zabezpieczenia przez ich rozprzestrzenianiem si?.
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja. Platforma udost?pnia kilka metod uwierzytelniania i autoryzacji, które zapewniaj? najwy?szy poziom bezpieczeństwa strony.
  • Wykorzystanie protoko?u SSL. Szczególnie wa?ne dane takie jak nazwa u?ytkownika czy has?o wpisywane podczas logowania s? dodatkowo chronione poprzez protokó? SSL.

Episerver to system, który zosta? doceniony przez u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Od lat cieszy si? nies?abn?c? popularno?ci? i jest pozytywnie oceniany przez wielu specjalistów z bran?y IT.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 厦门市| 囊谦县| 平谷区| 宁南县| 长子县| 偃师市| 新营市| 巴彦县| 潜江市| 子洲县| 皋兰县| 塘沽区| 砚山县| 施甸县| 洪湖市| 项城市| 福鼎市| 瑞安市| 鄂伦春自治旗| 龙胜| 湖北省| 金沙县| 同江市| 遵义县| 汾西县| 平远县| 屏东县| 抚松县| 新余市| 安龙县| 松滋市| 济宁市| 庆阳市| 龙门县| 岗巴县| 金堂县| 天柱县| 建湖县| 城步| 灌南县| 南城县|