Serwisy dla administracji publicznej

"Szukaj?c wa?nych informacji urz?dowych petenci coraz cz??ciej si?gaj? do strony internetowej"

Upowszechnianie i swoboda dost?pu do informacji publicznych nak?ada na organy państwowe obowi?zek posiadania na bie??co aktualizowanych stron www. Musz? one spe?nia? odpowiednie wymogi pod k?tem dost?pno?ci i u?yteczno?ci.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Najwa?niejszym zadaniem tego typu stron internetowych jest komunikowanie. Serwisy urz?dowe, rz?dowe czy jednostek samorz?du terytorialnego musz? dostarcza? kompleksowych informacji z ró?nych dziedzin.

Uchwa?y, rozporz?dzenia, aktualno?ci regionalne i ogólnokrajowe, informacje urz?dowe, przetargowe czy biznesowe to tylko niewielki zakres informacji jakie spodziewamy si? znale?? w serwisie internetowym administracji publicznej.

Oczekiwania i potrzeby u?ytkowników dotycz?ce wygl?du, funkcjonowania i wygody obs?ugiwania witryn nieustannie rosn?. Co wi?cej - w Polsce od 2012 roku obowi?zuje Rozporz?dzenie Rady Ministrów, które okre?laj?ce standardy dost?pno?ci dla serwisów s?u?b i administracji państwowej. Dla tych organów stosowanie si? do regu? WCAG 2.0 (osi?gni?cie przynajmniej poziomu AA) jest obowi?zkowe.

Dobra strona administracji

Ideo posiada wieloletnie do?wiadczenie we wspó?pracy z instytucjami publicznymi. Znamy ich specyfik? i potrzeby, dzi?ki czemu potrafimy szybko i precyzyjnie realizowa? nawet najbardziej wymagaj?ce zadania i projekty. Zlecane zamówienia wykonujemy zawsze w pe?nej zgodno?ci z SIWZ, a projektowane serwisy dostosowane s? do obowi?zuj?cych standardów WCAG 2.0.

Prac? nad zleceniem zaczynamy od okre?lenia potrzeb klienta i przeznaczenia serwisu. Posiadaj?c takie dane mo?emy dobra? odpowiednie rozwi?zania i funkcjonalno?ci. Po opracowaniu szaty graficznej i oprogramowaniu strony, przychodzi czas na ostateczne testy, które pozwol? wychwyci? i usun?? ewentualne b??dy. Równie istotny jest etap wdro?enia, w ramach którego realizujemy tak?e szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za obs?ug? serwisu. Pomaga to w jeszcze lepszym i pe?niejszym jego wykorzystaniu i skutkuje bardzo dobrym postrzeganiem danej jednostki przez interesariuszy.

Oferujemy tak?e integracj? serwisów z Biuletynem Informacji Publicznej oraz z aplikacj? Wirtualny Urz?d.

G?ówne funkcje serwisu JST

  • udost?pnianie informacji publicznych i administracyjnych
  • budowanie pozytywnego wizerunku jednostki
  • aktywizacja spo?eczno?ci i dwustronna komunikacja z ni?
  • wsparcie dla bie??cych dzia?ań promocyjnych

Dost?pne technologie

By u?atwi? Państwu realizacj? obowi?zku informacyjnego, projektujemy strony internetowe w oparciu o system zarz?dzania struktur? i tre?ci?, który u?atwia ich samodzieln? aktualizacj?.

Rekomendujemy wykorzystanie naszej autorskiej platformy zarz?dzania tre?ci? Edito CMS (Content Management System). B?d?c partnerem Episerver (Associate Partner Episerver) oferujemy równie? wdro?enia oparte o t? funkcjonuj?c? w technologii .NET rozbudowan? platform?. Realizujemy tak?e wdro?enia w oparciu o platformy Open Source np. Wordpress, Typo3, Joomla, Drupal.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 汝阳县| 泾阳县| 临夏县| 额敏县| 获嘉县| 白水县| 永吉县| 焦作市| 衡阳市| 利辛县| 南皮县| 女性| 抚州市| 樟树市| 鲜城| 伽师县| 桂林市| 栖霞市| 建瓯市| 苍溪县| 兴山县| 英德市| 永安市| 平舆县| 新田县| 连山| 大冶市| 黄平县| 达州市| 离岛区| 灵台县| 大渡口区| 阳春市| 开平市| 湖北省| 阜平县| 广西| 贵州省| 乐山市| 卫辉市| 三台县|