Serwisy relacji inwestorskich

"Relacje inwestorskie (RI) obejmuj? dzia?ania w zakresie komunikacji z uczestnikami rynku kapita?owego."

Obowi?zek informacyjny spó?ek publicznych obejmuje wszelkie fakty, których znajomo?? mo?e wp?yn?? na kursy rynkowe wyemitowanych przez nie papierów warto?ciowych. Powstaje on od chwili przekazania do publicznej wiadomo?ci prospektu emisyjnego i trwa przez ca?y okres, w którym podmiot posiada status spó?ki publicznej.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obs?uga Klienta
Darmowa konsultacja

W ramach Programu Wspierania P?ynno?ci, Gie?da Papierów Warto?ciowych opracowa?a Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich. Stanowi on zestaw rekomendacji w zakresie realizacji obowi?zku informacyjnego przez spó?ki notowane na GPW.

Sposób prezentacji spó?ki, jej zarz?du czy osi?ganych przez ni? wyników mo?e mie? wp?yw na decyzje podejmowane przez inwestorów. Skuteczne prowadzenie relacji inwestorskich oznacza ?atw? i rzeteln? wycen? emitenta przez rynek. Przek?ada si? to na mo?liwo?? efektywniejszego pozyskiwania kapita?u. Z tego te? powodu, na znaczeniu przybiera jako?? i forma informacji prezentowanych inwestorom. 

Wi?cej ni? suche dane

Spo?eczno?? RI nie chce tylko suchych cyfr i ich zestawień mówi?cych o kondycji danego podmiotu. Jej cz?onkowie chc? rozumie? plany i zachowania firm, chc? pozna? ich dzia?ania, struktur? organizacyjn?, czynniki wp?ywaj?ce na zmiany planów i poziomów sprzeda?y itd. Ma to umo?liwi? podejmowanie ?wiadomych decyzji przez potencjalnych inwestorów.

Dobrze zorganizowana sekcja Relacji inwestorskich powinna by? niczym internetowe biuro prasowe i dostarcza? wszelkich mo?liwych informacji w sposób maksymalnie u?atwiaj?cy ich zrozumienie.

Serwis RI na dwa sposoby

Serwis Relacji Inwestorskich mo?e by? zrealizowany w oparciu o dwie, równowa?ne metody:

Jako integralna cz??? serwisu internetowego. W tym przypadku dzia? RI jest jednym z g?ównych dzia?ów serwisu, a jego wygl?d utrzymany jest w stylu samego serwisu. Rekomendujemy t? wersj? Klientom, którzy posiadaj? ju? nasz system CMS, lub zamierzaj? w jego oparciu tworzy? tak?e g?ówny serwis www.

Jako odr?bny, niezale?ny od serwisu www projekt. W tym przypadku dzia? RI mo?e by? zorganizowany w innym stylu ni? serwis g?ówny (cho? nie jest to regu??). Na potrzeby RI tworzony jest oddzielny projekt, który mo?e by? integrowany z istniej?cym serwisem. Rekomendujemy t? wersj? Klienom, którzy posiadaj? ju? serwis www i/lub chc? by Relacje inwestorskie by?y osobnym projektem. 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 化州市| 泾川县| 富民县| 西宁市| 永寿县| 长宁县| 卢氏县| 海伦市| 共和县| 鹤岗市| 惠水县| 亳州市| 恩施市| 来安县| 丹寨县| 聂荣县| 阜平县| 漳平市| 汕头市| 环江| 化隆| 铜陵市| 宁陵县| 肥东县| 亳州市| 孟连| 应城市| 洛阳市| 瑞安市| 积石山| 中西区| 建湖县| 安西县| 镶黄旗| 元谋县| 江都市| 沾化县| 泾阳县| 中卫市| 威宁| 高陵县|