Serwisy w standardzie WCAG 2.0

"Zwi?kszamy dost?pno?? i ?atwo?? korzystania ze stron internetowych."

Grup?, która zyskuje na stosowaniu takiego podej?cia do budowania serwisów internetowych s? osoby niepe?nosprawne i starsze. Nie mo?na zapomina?, ?e grupa ta stanowi znaczn? cz??? internautów, b?d?c jednocze?nie potencjalnymi klientami, u?ytkownikami i konsumentami

Krystian Baran
Krystian Baran
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

WCAG 2.0 to zbiór wytycznych i dobrych praktyk, które pomagaj? mniej wprawnym u?ytkownikom oraz osobom niepe?nosprawnym w poruszaniu si? na stronach internetowych.

Zasady te zosta?y opracowane przez organizacj? W3C, która definiuje mi?dzynarodowe standardy tworzenia stron www. Obejmuj? rozwi?zania, dzi?ki którym serwisy internetowe staj? si? po prostu ?atwiejsze w obs?udze.

W Polsce od 2012 roku obowi?zuje Rozporz?dzenie Rady Ministrów dotycz?ce minimalnych standardów dost?pno?ci dla serwisów s?u?b i administracji państwowej. Dla tych organów stosowanie si? do regu? WCAG 2.0 (osi?gni?cie przynajmniej poziomu AA) jest obowi?zkowe. Administratorzy pozosta?ych stron internetowych maj? pod tym wzgl?dem wi?ksz? swobod?. Dostosowywanie si? do potrzeb u?ytkowników jest jednak dobrze widzian? praktyk? i pomaga budowa? pozytywny wizerunek firmy.

Czy moja strona spe?nia wymagania?

Firmy wyspecjalizowane w projektowaniu u?ytecznych i przyjaznych serwisów internetowych oferuj? tak?e audyty, które badaj? zgodno?? strony z regulacjami WCAG 2.0.

Ideo dysponuje zaawansowanymi narz?dziami oraz wieloletni? praktyk? w tworzeniu i analizowaniu serwisów internetowych mi?dzy innymi pod k?tem wymogów WCAG 2.0. Nasz? ofert? w tym zakresie kierujemy g?ównie do organów publicznych, dla których spe?nianie tych wytycznych jest obowi?zkowe.

Jako podsumowanie ka?dego audytu przygotowujemy kompleksowy raport. Znajduj? si? w nim rekomendacje zmian wymaganych jak i usprawnienia, które warto wprowadzi?, by jeszcze bardziej poprawi? jako?? serwisu.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 同德县| 连城县| 略阳县| 阜南县| 平和县| 沈阳市| 西藏| 凯里市| 武功县| 长兴县| 莱州市| 汕尾市| 乐至县| 新宾| 繁峙县| 蛟河市| 闽侯县| 彭阳县| 常德市| 天气| 霍林郭勒市| 博野县| 图木舒克市| 济宁市| 玉环县| 闽侯县| 钟山县| 宜宾市| 涡阳县| 沂南县| 西畴县| 榆中县| 和田市| 桃江县| 永泰县| 洛南县| 漳州市| 海丰县| 普宁市| 富平县| 丁青县|