Wdro?enia Wordpress CMS

"Jedna z najpopularniejszych platform OpenSource"

Wordpress to prosty, intuicyjny i wydajny system typu CMS. Dzi?ki bogatej bazie modu?ów z ?atwo?ci? stworzysz dzi?ki niemu prosty blog, stron? informacyjn?, sklep internetowy czy nawet bardziej zaawansowane aplikacje web. Z platformy tej korzysta obecnie ok 34% dostepnych w internecie serwisów - nawet najwi?ksze portale informacyjne.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obs?uga Klienta
Darmowa konsultacja

Wordpress powsta? jako prosta platforma blogowa. Dzi? coraz cz??ciej jest u?ywany do tworzenia ró?nego rodzaju stron, serwisów internetowych czy aplikacji. WordPress to bezp?atne oprogramowanie, które posiada niezwykle intuicyjny CMS oraz nieograniczone mo?liwo?ci, dzi?ki licznym wtyczkom i nowoczesnym szablonom.

Projektujemy zarówno rozbudowane serwisy, jak i mniejsze strony, odpowiadaj?ce na potrzeby u?ytkownika. Wysoka funkcjonalno?? platformy zapewnia sprawne zarz?dzanie tworzonymi aplikacjami. Wysoki stopień optymalizacji i dostosowania do potrzeb wyszukiwarek znacznie u?atwia pozycjonowanie stron. Cz?ste aktualizacje wzmacniaj? bezpieczeństwo i pozwalaj? na tworzenie nowoczesnych projektów, dostosowanych do najnowszych technologii.

Dlaczego wybra? WordPress

 • Darmowe narz?dzie, dost?pne dla ka?dego
 • Bardzo prosty, intuicyjny CMS. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy
 • Tworzenie unikalnych projektów
 • Regularne aktualizacje dostosowane do rozwijaj?cej si? technologii
 • Licznie powstaj?ce nowe szablony i wtyczki to nieograniczone mo?liwo?ci
 • Zoptymalizowany pod k?tem wyszukiwarek i pozycjonowania
 • Zapewnia wysokie bezpieczeństwo
 • Uniwersalne i funkcjonalne narz?dzie

Wsparcie u?ytkowników mobilnych

Publikuj i zarz?dzaj gdziekolwiek jeste?

Nowy wpis na blogu, aktualizacja tre?ci strony, czy weryfikacja opisu produktów w sklepie internetowym. Zarz?dzaj swoim serwisem internetowym z dowolnego miejsca dzi?ki aplikacji mobilnej Wordpress. Poza pe?nym wsparciem dla najcz??ciej u?ywanych funkcji aplikacja wspiera przygotowywanie szkiców tre?ci w trakcie podró?y, co znacznie przyspiesza prace zwi?zane z opiek? nad stron? www.

 

Sprawnie przegl?daj na urz?dzeniach mobilnych

Platforma Wordpress wspiera optymalizajc? stron dla urz?dzeń mobilnych. Coraz wi?cej szablonów jest w pe?ni zgodnych ze standardem RWD, ale i stworzenie nowego szablonu staje si? znacznie ?atwiejsze. Dzi?ki temu przygotowanie strony dost?pnej dla praktycznie ka?dego nie jest ju? ?adnym problemem. Wpieraj swoich klientów, którzy wol? korzysta? z internetu na smartfonie. B?d? lepszy ni? Twoja konkurencja.

Wi?cej korzy?ci ze wspó?pracy

Oprócz tworzenia stron, czy bardziej rozbudowanych platform w oparciu o system CMS WordPress, oferujemy tak?e us?ugi, które wp?ywaj? na dalszy rozwój i powodzenie wcze?niej przygotowanego projektu.

 • e-Marketing
  • Wypozycjonujemy Twoj? stron? internetow?
  • Przeprowadzimy kampanie promocyjne, które poszerz? Twoje grono klientów
  • Przebadamy stron? za pomoc? sprawdzonych narz?dzi analitycznych i zoptymalizujemy by jeszcze skuteczniej realizowa?a stawiane przed ni? cele
    
 • e-Commerce
  • Kompleksowo obs?u?ymy e-sklep
  • Wesprzemy skutecznie sprzeda? internetow?
  • Rozbudujemy sklep o narz?dzia skutecznie podnosz?ce sprzeda?
    
 • Content Marketing
  • Oferujemy profesjonalny copywriting
  • Przeprowadzimy audyt komunikacyjny marek, stron i blogów
  • Pomo?emy Ci skutecznie budowa? Twój wizerunek eksperta

Jak pracujemy

Dzia?amy strategicznie – wspó?prac? zaczynamy od konsultacji z Klientem, dzi?ki której poznajemy jego pomys?y oraz oczekiwania dotycz?ce projektu. Wys?uchujemy, doradzamy i wspieramy, zapewniaj?c ka?dorazowo indywidualne podej?cie. Wspólnie ustalamy plan pracy wraz z harmonogramem.

Dzia?amy efektywnie – zespó? projektowy zawsze staramy si? dobra? w taki sposób, by specjalistyczna wiedza i do?wiadczenie pracowników przyczyni?y si? do osi?gni?cia zamierzonego celu. Wybieramy sprawdzone narz?dzia, by tworzy? skuteczne rozwi?zania.

Dzia?amy profesjonalnie – od ponad 20 lat towarzyszymy markom, analizuj?c potrzeby Klientów i dopasowuj?c si? do zmieniaj?cego si? rynku. Ka?dego dnia razem z nimi osi?gamy sukces. Zrealizowali?my ponad 1000 projektów, a nasza dzia?alno?? wykracza poza granice Polski.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 清丰县| 南阳市| 涞源县| 晋州市| 顺义区| 纳雍县| 鹤峰县| 昆山市| 鄂温| 遂平县| 布尔津县| 同仁县| 德州市| 永寿县| 广宗县| 武陟县| 贵德县| 叶城县| 楚雄市| 区。| 湄潭县| 普格县| 乐山市| 班戈县| 岳阳市| 奎屯市| 平顶山市| 额尔古纳市| 北宁市| 象州县| 武陟县| 新平| 商城县| 屏边| 南平市| 昌图县| 江陵县| 淮安市| 玉山县| 兴山县| 任丘市|