Systemy i aplikacje dedykowane

"Narz?dzia IT dedykowane Twoim potrzebom."

Projektuj?c od podstaw jeste?my w stanie uwzgl?dni? 100% wszystkich,
uzasadnionych biznesowo celów oraz potrzeb Twojej organizacji.

 

Korzy?ci dla Twojego Biznesu

Dobrze zaprojektowana aplikacja pomaga osi?ga? wymierne korzy?ci. Jej efektywno?? zale?y od charakteru i funkcji jak? ma pe?ni?. Najwa?niejsze atuty rozwi?zań dedykowanych:

  • skrojone na miar? potrzeb i z góry okre?lonych celów
  • elastyczne i w pe?ni funkcjonalne oprogramowanie
  • ?atwo?? rozbudowy, skalowania i integracji z innymi systemami IT
  • efektywna automatyzacja procesów biznesowych
  • mniejsze obci??enie infrastruktury informatycznej firmy
Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obs?uga Klienta
Darmowa konsultacja

Systemy i aplikacje dedykowane projektujemy w oparciu o szczegó?ow? analiz? celów i potrzeb danej organizacji. Uwzgl?dnia ona aktualnie wykorzystywane przez klienta systemy i narz?dzia informatyczne, z którymi mo?emy si? zintegrowa?, by podnie?? efektywno?? planowanej aplikacji.

Wdra?amy intranety, systemy obiegu dokumentów i informacji (systemy typu workflow), platformy e-learningowe, programy lojalno?ciowe i partnerskie, sklepy internetowe, platformy B2B i wiele innych. Te dedykowane aplikacje internetowe tworzone s? od podstaw pod dyktando potrzeb i oczekiwań danego projektu.

Ty okre?lasz jakie cele chcesz osi?gn??, a my dobieramy do nich najlepsze rozwi?zania. Nasze do?wiadczenie i wiedza pozwalaj? nam tworzy? skuteczne narz?dzia, które przybli?aj? sukces Twojego biznesu. ?wie?e spojrzenie ??czymy z bogatym do?wiadczeniem, znajomo?ci? trendów i oczekiwań konsumentów - Twoich klientów końcowych.

Chcemy by dzi?ki naszej pomocy Twój biznes rozwija? si? jeszcze skuteczniej.

Rozwi?zujemy realne problemy

W pierwszej kolejno?ci jeste?my doradcami. Ka?dy projekt rozpoczynamy od diagnozy problemów oraz analiz? potrzeb i celów, które Klient chce osi?gn??.

Na tym etapie rozmawiamy nie tylko z kierownikiem projektu po stronie klienta, ale bardzo cz?sto tak?e z szeregowymi pracownikami, którzy docelowo b?d? z danej aplikacji korzysta?. Staramy si? by ka?da zainteresowana osoba po wdro?eniu mog?a powiedzie?, ?e wykonali?my kawa? dobrej roboty. Analizujemy tak?e specyfik? rynku i bran?y, w której Klient funkcjonuje, dzia?ania konkurencji oraz ewentualne ograniczenia technologiczne.

Maj?c kompleksowe spojrzenie na projekt jeste?my w stanie przygotowa? koncepcj?, podj?? si? jego wyceny i zaproponowa? zakres prac i ich harmonogram.

Prosz? o kontakt

×

Rozwój oprogramowania

Podczas wdro?enia, korzystamy z autorskich platform Edito CMS oraz Logito DMS, ale równie dobrze czujemy si? w ?rodowisku rozwi?zań Open Source czy .NET. Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i cel, jaki ma zosta? osi?gni?ty, by dobra? technologi?, która pozwoli je zrealizowa? w optymalny sposób.


Projekty realizujemy w oparciu o metodyki Scrum, Prince 2 oraz IPMA. Zarz?dzaj?c projektami najcz??ciej stosujemy odmian? metodyki Agile. Wed?ug nas, Scrum to najskuteczniejszy sposób pracy, który redukuje ryzyko i z?o?ono?? projektów. To równie? zbiór warto?ci, takich jak: Zaanga?owanie, Skupienie, Otwarto??, Szacunek i Odwaga. Staramy si? nimi kierowa? prowadz?c projekty dla naszych Klientów.

Wykorzystuj?c sprawdzone i efektywne rozwi?zania budujemy narz?dzia, dzi?ki którym nasi Klienci rozwijaj? swój biznes jeszcze skuteczniej. Narz?dzia, z których jeste?my po prostu dumni.

Skuteczne narz?dzia internetowe

Z równym zaanga?owaniem i sumienno?ci? realizujemy projekty zarówno dla mi?dzynarodowych korporacji, czo?owych krajowych firm, ?rednich i ma?ych przedsi?biorstw, jak i dla start-upów, czy firm rodzinnych i organizacji stawiaj?cych pierwsze kroki w biznesie.

Nasze elastyczne i profesjonalne podej?cie cieszy si? uznaniem i zaufaniem wielu klientów. W?ród nich znalaz?y si? marki takie jak:

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 宁远县| 榕江县| 中山市| 临沧市| 祥云县| 筠连县| 南陵县| 阳高县| 泽普县| 仙居县| 临夏县| 石城县| 聂拉木县| 磐安县| 乐至县| 九寨沟县| 太谷县| 霍邱县| 上思县| 昌乐县| 鄯善县| 凯里市| 剑河县| 西平县| 镇平县| 巩义市| 万荣县| 冕宁县| 宿松县| 扶余县| 大冶市| 丹东市| 高清| 曲松县| 商水县| 大化| 怀化市| 南川市| 海兴县| 拜城县| 屏东市|